Szukasz oferty leasingu?

Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.

Oblicz ratę

Pomoc konsultanta

602 422 423 pn - pt od 8:00 do 16:00
Wyślij zapytanie

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Ideoo za pomocą serwisu wezleasing.pl
 2. Regulamin ten obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 1 marca 2012 roku.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej wezleasing.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Poprzez fakt korzystania z serwisu wezleasing.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Ideoo zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności: zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmianę założeń funkcjonowania serwisu wezleasing.pl Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie wezleasing.pl.
 6. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.
 7. Ponieważ serwis wezleasing.pl kierowany jest w przeważającym zakresie do przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług to, jeśli wyraźnie w serwisie nie wskazano inaczej, prezentowane wysokości rat leasingowych i ceny wyrażone są w kwotach netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).

 

2. Słowniczek pojęć

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) wezleasing.pl – serwis internetowy dostępny w domenie internetowej www.wezleasing.pl, względnie www.weźleasing.pl, którego operatorem jest Ideoo, służący w szczególności do wyszukiwania, prezentacji Towarów oferowanych przez Dostawców oraz ofert finansowych Leasingodawców.
b) Ideoo – Ideoo sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Bitwy pod Płowcami 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339207, NIP 5851451136, Regon 220885637.
c) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu wezleasing.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin
d) Dostawca – przedsiębiorca współpracujący z Ideoo na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie wezleasing.pl swoje Towary i oferujący ich sprzedaż.
e) Leasingodawca - przedsiębiorca współpracujący z Ideoo na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie wezleasing.pl oferty zawarcia umów leasingu.
f) Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Ideoo pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu wezleasing.pl, umożliwiające kierowanie zapytań do Dostawców oraz Leasingodawców
g) Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Dostawcę
h) Wypowiedź Użytkownika - jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w serwisie wezleasing.pl, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi wypowiedzi na forum serwisu oraz dane wprowadzane podczas wyszukiwania.
i) Regulamin – niniejszy regulamin.

 

3. Warunki korzystania z serwisu

 1. Ideoo niniejszym informuje, że nie jest stroną umów sprzedaży czy umów leasingu zawieranych przy pomocy serwisu wezleasing.pl. Ideoo jedynie przy pomocy wezleasing.pl prezentuje oferty Dostawców i Leasingodawców. Ideoo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania Umów przez Użytkownika, Dostawcę czy Leasingodawcę. Ideoo nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat z tytułu zawarcia umowy z Dostawcą lub Leasingodawcą. Prezentowane w Serwisie oferty Dostawców i Leasingodawców nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 i nn. KC a warunki umowy sprzedaży czy leasingu mogą różnić się od zaprezentowanych w Serwisie.
 2. Do korzystania z serwisu wezleasing.pl konieczne jest urządzenie łączące się z siecią Internet posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową posiadającą uruchomione następujące usługi: https, cookies, Java, flash.
 3. Korzystając z serwisu wezleasing.pl Użytkownik może:
  a) W oparciu o wprowadzone do serwisu wezleasing.pl dane wyszukać ofertę Towaru.
  b) Skontaktować się z Dostawcą przy pomocy formularza kontaktowego udostępnionego przez wezleasing.pl.
  c) W oparciu o wprowadzone do serwisu wezleasing.pl dokonać wstępnej kalkulacji zdolności leasingowej
  d) W oparciu o wprowadzone do serwisu wezleasing.pl dane wyszukać oferty Leasingodawców odpowiadające kalkulacji przeprowadzonej przy użyciu danych wprowadzonych przez Użytkownika.
  e) Skontaktować się z Leasingodawcą przy pomocy formularza kontaktowego udostępnionego przez wezleasing.pl. Podane przez Użytkownika dane są przekazywane odpowiednio Dostawcom lub Leasingodawcom drogą mailową i dalszy kontakt odbywa się już bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą/Leasingodawcą.
  f) Założyć w serwisie wezleasing.pl Konto w ramach którego gromadzone będą, za jego zgodą, wprowadzane przez Klienta dane wykorzystywane na potrzeby wyszukiwania ofert Leasingodawców.
  g) Złożyć za pomocą serwisu wezleasing.pl oświadczenie woli, w przedmiocie otrzymywania z serwisu wezleasing.pl newslettera o tematyce leasingowej i/lub zawierający oferty Leasingodawców bądź Dostawców (zapisanie do usługi i jej anulacja).
  h) Śledzić wpisy na forum internetowym i dokonywać wpisów na forum.
  i) Przeglądać katalog maszyn i urządzeń, który zawiera oferty Dostawców.
  j) Przeglądać zawartości bazy wiedzy.
 4. Podmiotami odpowiedzialnymi za aktualność i poprawność danych znajdujących się w serwisie wezleasing.pl są Dostawcy i Leasingodawcy. Ideoo nie odpowiada za szkody wynikające z nieaktualności lub niepoprawności danych znajdujących się w serwisie wezleasing.pl w wyjątkiem szkód rzeczywistych powstałych w wyniku zawinionego działania Ideoo.
 5. Wprowadzone do serwisu wezleasing.pl dane, inne niż Wypowiedzi Użytkowników, stanowią własność Ideoo, Dostawców lub Leasingodawców. Korzystanie z w/w danych w sposób inny niż opisany w ust. 3 powyżej (w szczególności: kopiowanie, przetwarzanie, .rozpowszechnianie) wymaga każdorazowo zgody podmiotu uprawnionego. Ochronie prawnej podlega również mechanizm kalkulatora zdolności leasingowej, raty leasingowej oraz mechanizm wyszukiwania Towarów. Niniejszy zapis nie ogranicza ochrony przyznanej uprawnionym podmiotom przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa Ideoo może zablokować dostęp do Konta oraz do całego serwisu wezleasing.pl.

 

4. Założenie konta

 1. Założenie Konta w serwisie wezleasing.pl jest nieodpłatne.
 2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem.
 3. Konto uzyskuje swoją funkcjonalność po aktywacji, która dokonywana jest przez wykorzystanie łącza internetowego zawartego w treści wiadomości e-mail otrzymanej przez Użytkownika po dokonaniu rejestracji.
 4. Po rejestracji i aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do panelu Użytkownika w którym może samodzielnie zarządzać danymi swojego Konta.
 5. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Ideoo dyspozycji jego usunięcia ma jeden z adresów wskazanych w ust. 9 pkt 3 Regulaminu.

 

5. Wypowiedzi użytkowników

 1. Ideoo nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wypowiedzi Użytkowników. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi Użytkowników.
 3. Wypowiedź Użytkownika nie może:
  a) zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne.
  b) zawierać danych osobowych lub teleadresowych osób trzecich.
  c) zawierać odnośników do innych serwisów internetowych.
  d) zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin.
  e) zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania serwisu wezleasing.pl.
  f) zawierać danych nieprawdziwych lub świadomi wprowadzających w błąd.
  g) naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
  h) zawierać treści reklamowych.
 4. Ideoo zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Kalkulacja zdolności leasingowej

 1. Szacunkowa kalkulacja średniego kosztu leasingu na podstawie ofert Leasingodawców. Po podaniu poniższych danych, bez konieczności rejestracji i zakładania Konta, Użytkownik otrzymuje szacunkową kalkulację. Dane wymagane to:  
  1. przedmiot leasingu
  2. nazwa/marka/typ przedmiotu leasingu
  3. rocznik
  4. wartość netto
  5. waluta oferty
  6. opłata wstępna
  7. liczba rat
 2. Kolejną dostępną usługą jest kalkulacja uwzględniająca sytuację ekonomiczną i rynkową Użytkownika. Kalkulacja ta również nie wymaga rejestracji i zakładania Konta. Konieczne jest dodatkowo podanie następujących danych:
  1. branża
  2. forma prawna
  3. rok założenia firmy
  4. przychód firmy
  5. dochód/strata firmy
  6. majątek firmy
  7. zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów; kapitał pozostający do spłaty i suma rat miesięcznych (o ile posiada)
 3. Po przeprowadzeniu powyższych kalkulacji możliwe jest uzyskanie przez Użytkownika wglądu w oferty poszczególnych Leasingodawców. Wymaga to założenia Konta i podania dodatkowo:
  1. imienia, nazwiska/nazwy przedsiębiorcy
  2. NIP
  3. dane kontaktowe (e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer tel.)

W wyniku powyższego klient otrzyma możliwość kontaktu z Leasingodawcami przy pomocy Formularza kontaktu.
Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z wypełnieniem wniosku leasingowego, czy podpisaniem umowy leasingu.

 

7. Newsletter

 1. Użytkownik może korzystać z newslettera wezleasing.pl
 2. Korzystanie z newslettera jest możliwe po podaniu w serwisie wezleasing.pl e-maila, na który będzie wysyłany newsletter i po akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy newslettera wykorzystując do tego przesłany w trakcie rejestracji link, klikając w odpowiedni link, który będzie zawsze umieszczony w wysyłanym newsletterze lub odznaczając odpowiednie pole w trakcie edycji danych Konta.

 

8. Ochrona prywatności

 1. Ideoo przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Ideoo z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Ideoo zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. W zakresie w jakim jest to niezbędne dla zachowania funkcjonalności serwisu wezleasing.pl Ideoo może przekazywać dane osobowe Dostawcom i Leasingodawcom zobowiązując ich równocześnie do ochrony danych osobowych Użytkowników w zakresie nie węższym niż to opisane w Regulaminie.
 3. Użytkownik wysyłając Formularz kontaktu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Ideoo oraz przyjmuje do wiadomości, że treść rozmowy telefonicznej może być nagrywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Ideoo.
 4. Administratorem danych osobowych jest firma Ideoo sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-775 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 20) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SAD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDANSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod nr KRS:0000339207, NIP 5851451136, REGON 220885637,prowadząca serwis WezLeasing.pl. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług, a w szczególności:   a. Obsługi Użytkownika;
  b. Komunikacji z Użytkownikiem;
  c. Wysyłania Użytkownikowi komunikatów, zarówno w formie e-mail, jak i sms;
  d. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Ideoo i podmiotów współpracujących z Ideoo;
  e. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
  g. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
  h. W celach statystycznych, związanych z działalnością Ideoo;
  i. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Ideoo.
  j. Tworzenia przez Ideoo bazy danych Użytkowników;
  k. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników
  l. W innych celach określonych w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, uslug (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. partnerom serwisu WezLeasing.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez stronę WezLeasing.pl lub bezpośrednio pod adresem e-mail kontakt@wezleasing.pl

 

9. Odpowiedzialność Ideoo i postępowanie reklamacyjne

 1. Ideoo dokłada należytej staranności by serwis wezleasing.pl działał w sposób prawidłowy i ciągły.
 2. W razie wyrządzenia Użytkownikowi nie będącemu konsumentem szkody przez nieprawidłowe działanie serwisu wezleasing.pl Ideoo odpowiada jedynie w zakresie udokumentowanych szkód rzeczywistych wyrządzonych z winy umyślnej Ideoo.
 3. W sprawach wadliwego funkcjonowania serwisu wezleasing.pl Ideoo przyjmuje reklamacje złożone pisemnie na adres Ideoo sp. z o.o., ul. Bitwy pod Płowcami 20, 81-775 Sopot, drogą telefoniczną na nr telefonu lub mailową na adres kontakt@wezleasing.pl.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Ideoo.

 

10. Postępowanie końcowe

 1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami, w sytuacji w której Użytkownik nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ideoo.
Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok