Faktura VAT w umowie leasingu

Data publikacji: 2013-10-10
Faktura VAT w umowie leasingu jest dokumentem księgowym, który z jednej strony stanowi potwierdzenie sprzedaży dla leasingodawcy, z drugiej zaś jest dokumentem stwierdzającym zakup towaru przez leasingobiorcę. Wystawienie faktury VAT rodzi obowiązek podatkowy naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług po obydwu stronach transakcji. 

Czym jest faktura VAT?

Obowiązek wystawiania faktury VAT, jako dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży towaru lub usługi określa ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W myśl artykułu 106 ustęp 8 tejże ustawy, to Minister właściwy do spraw finansów, w drodze rozporządzenia określa dokładny wzór dokumentu faktury VAT tj. obligatoryjne pozycje, jakie winien zawierać ten dokument, sposób ich wystawiania i przechowywania. Według aktualnie obowiązującego rozporządzenia faktura powinna zawierać takie elementy, jak:

 • datę jej wystawienia;kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Faktura VAT w umowie leasingu finansowego

Dla celów podatku od towarów i usług leasing finansowy ma miejsce wówczas, gdy dla celów podatku dochodowego zawarto umowę o charakterze leasingu finansowego, zapewniającą przeniesienie prawa własności do przedmiotu leasingu na koniec trwania umowy leasingowej. Wówczas umowa leasingu traktowana jest, jako dostawa towarów. Moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z dniem wystawienia faktury VAT przez finansującego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wydania korzystającemu przedmiotu leasingu. Wystawiona faktura VAT przez finansującego winna obejmować podatek VAT naliczony od sumy wszystkich opłat leasingowych. W tym przypadku korzystającemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego w fakturze, z chwilą otrzymania przedmiotu leasingu.

Faktura VAT w umowie leasingu operacyjnego

Umowy inne aniżeli leasing finansowy na gruncie prawa VAT-owskiego, a więc leasing operacyjny (z opcją nabycia przedmioty leasingu lub nie) oraz leasing finansowy bez opcji nabycia przedmiotu, traktowany jest, jako świadczenie usług. Jeżeli umowa leasingowa zostanie zakwalifikowana według ustawy VAT, do usług, wówczas obowiązek podatkowy powstaje u finansującego z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonym w umowie lub fakturze VAT. Podatek VAT oblicza się w tym przypadku od każdej poszczególnej opłaty leasingowej. Korzystającemu wówczas przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od poszczególnych opat leasingowych.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok