Źródła finansowania inwestycji

Data publikacji: 2014-02-03
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach wolnej konkurencji, bez względu na wielkość czy branżę, dla zachowania pozycji oraz maksymalizacji przyszłych zysków, winno perspektywicznie się rozwijać. Rozwój - zarówno rzeczowego majątku jak i kapitału ludzkiego - kosztuje. Duże jednorazowe nakłady finansowe na inwestycję, mogą zachwiać strukturą kapitału i przyczynić się do destabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Skąd zatem czerpać środki finansowe na inwestycje? 

Źródła własne

Pod pojęciem źródeł własnych pozyskania kapitału w szczególności można wymienić wypracowany przez przedsiębiorstwo zysk lub dopłaty (w formie np. zwiększenia udziałów). Innymi słowy źródła własne, zwane również kapitałem własnym, są to środki oddane do przedsiębiorstwa przez jej wspólników lub udziałowców na określony czas. Środki te mogą mieć charakter pieniężny lub przyjąć formę wkładu rzeczowego tzw. aport. Pozyskanie źródeł własnych może przyjąć różne formy:

  • z transformacji majątku np. odpisów amortyzacyjnych, sprzedaży zbędnych składników majątku, poprzez zatrzymanie części zysku etc.
  • wpłaty dokonane przez wspólników lub udziałowców, nadwyżkę ceny emisyjnej nad nominalną itp.

Pozorne mniemanie na temat kosztowności własnych źródeł finansowania jest często mylne. Przedsiębiorca zazwyczaj utożsamia kapitał własny z zerowym kosztem jego pozyskania. Przetrzymywanie zbyt dużych środków finansowych w firmie może być związane z nieefektywnością ich wykorzystania, nadmierną płynnością, brakiem zaangażowania w produkcję, spadek rentowności kapitału itp. Dlatego też warto jest dla realizacji inwestycji, przynajmniej w określonym stopniu posiłkować się źródłami obcymi.

Źródła obce

Główną cechą obcych źródeł pozyskania kapitału jest zewnętrzne (niezależne od przedsiębiorstwa) jego pochodzenie. Ciągły rozwój rynku finansowego sprawił, iż obecnie katalog obcych źródeł pozyskania kapitału jest szeroki. Główne kategorie obcych źródeł finansowania inwestycji, to:

  • kredyt bankowy,
  • leasing,

Kredyt bankowy

Poprzez kredyt bankowy, bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Tak pojmowane pojęcie kredytu wydaje się idealnym źródłem na sfinansowanie każdej inwestycji. Niestety procedury bankowe oraz wymagania, jakie banki stawiają przedsiębiorcom przy udzielaniu kredytów, zwłaszcza inwestycyjnych są często zbyt rygorystyczne. Szczególnie odczuwają to małe i młode przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają swoja przygodę z biznesem. Im wyższa kwota kredytu i dłuższy okres spłaty tym większe wymagania przed przedsiębiorcą stawia bank. Wymagania te wyrażają się w posiadaniu przez firmę odpowiedniej zdolności kredytowej, dobrej sytuacji finansowo-majątkowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu np. hipoteka, zastaw rejestrowy.

Wybierając kredyt bankowy na sfinansowanie celów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, należy kierować się parametrami kredytu, które przesądzają o jego kosztowności tj. prowizją, oprocentowaniem nominalnym i rzeczywistym, kosztem ubezpieczeń oraz rodzajem zabezpieczeń kredytu. Z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, podstawowe korzyści kredytu to zaliczenie do kosztów odpisów amortyzacyjnych oraz odsetek od płaconego kredytu.

Leasing

Drugim rodzajem finansowania inwestycji, zaraz po kredycie bankowym jest leasing. Leasing to umowa miedzy przedsiębiorcą, czyli korzystającym a finansującym, w której na określony w umowie leasingowej czas zostaje korzystającemu ,,wypożyczony" przedmiot leasingu w zamian za miesięczne raty płatne na rzecz korzystającego. Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu, przedmiot wykorzystywany przez korzystającego na potrzeby prowadzonej działalności, może zostać zwrócony finansującemu lub być wykupiony na własność.

W praktyce najczęściej występują dwa rodzaje leasingu tj. finansowy i operacyjny. Leasing operacyjny jest najbardziej popularną formą leasingu ruchomości i wartości materialnych i prawnych, dzięki swojej konstrukcji z punktu widzenia prawa podatkowego. Charakteryzuje się on tym, że wszystkie opłaty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy, co pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie zmniejszenie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa. Ten rodzaj leasingu nie spełnia funkcji pomniejszania podatku dochodowego w przypadku, kiedy leasingobiorca nie osiąga przychodu lub generuje straty, a także wtedy, kiedy rozlicza się w formie ryczałtu. Większość polskich przedsiębiorstw rozlicza się na zasadach ogólnych, zatem zalety leasingu operacyjnego są bardzo korzystne. Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu przedmiotu leasingu po cenie ustalonej w harmonogramie. Zakup ten może zostać zrealizowany lub też leasingobiorca może od niego odstąpić. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, leasing finansowy uprawnia korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacyjnych leasingowanego przedmiotu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetkową część raty leasingowej.

Które źródło wybrać?

Starając się odpowiedzieć na powyższe pytanie, które źródło wybrać dla sfinansowania własnej inwestycji należy poznać dokładnie specyfikę nie tylko samej inwestycji, ale i też przedsiębiorstwa. Każde z wyżej wymienionych źródeł posiada swoje istotne zalety, ale i też wady, a czasami koszt pozyskania kapitału nie powinien być jedynym kryterium wyboru.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok