Czy po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki umowy leasingowe będą

Data publikacji: 2014-08-05
Czy po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki umowy leasingowe będą kontynuowane przez nabywcę? 
Trwa spór podatników z organami podatkowymi odnośnie podatkowych skutków przenoszenia praw do umów leasingowych. Organy podatkowe twierdzą, że cesja umowy leasingu oznacza na gruncie przepisów podatkowych, że nabywca rozpoczyna nową umowę leasingu. Natomiast sądy coraz częściej przyznają rację podatnikom, że w takim przypadku umowa jest kontynuowana przez podmiot, który nabył do niej prawa. 
Spór taki trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który wydał 8 czerwca 2011 r. korzystny dla podatnika wyrok (sygn. I SA/Bk 176/11).

Stan faktyczny
Spółka A z o.o., zamierzała wnieść swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki B S.A. W skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa wchodzą m.in. prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest podlegająca amortyzacji rzecz ruchoma. Umowa zawarta została na okres, który stanowi ponad 40 % normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, a jednocześnie suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej rzeczy ruchomej będącej przedmiotem umowy leasingu (tzw. leasing operacyjny).

Spółka B, po wniesieniu do niej aportu stanie się stroną umowy leasingu w wyniku zawarcia stosownego aneksu do umowy, na co wyraził już zgodę leasingodawca. Aneks ten nie wprowadzi do umowy jakichkolwiek innych zmian, poza formalną zmianą strony korzystającej, którą stanie się spółka B

Dodatkowo wskazano, że okres, jaki pozostanie do końca obowiązywania umowy będzie krótszy, niż 40 % normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu oraz, że opłaty ustalone w umowie leasingu stanowią dla spółki A koszt uzyskania przychodów i są przez tę spółkę, jako takie wykazywane od początku obowiązywania umowy leasingu.

Spółka B zadała pytanie we wniosku o interpretację czy:

1. po wniesieniu przedsiębiorstwa spółki A aportem do spółki B (tj. podpisaniu umowy przeniesienia przedsiębiorstwa) oraz

2. po przejęciu przez spółkę B umowy leasingu zawartej wcześniej przez spółkę A., tj. zawarciu aneksu do umowy leasingu, z mocy którego dokona się zmiana strony korzystającej, spółka B będzie mogła traktować ponoszone przez nią opłaty ustalone w umowie leasingu, jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 17b ust. 1 ustawy o CIT?

Zdaniem podatnika dokonanie zmian po stronie podmiotowej w ocenie Spółki, w żaden sposób nie wpływa na treść umowy leasingu oraz wynikające z niej prawa i obowiązki. Dlatego też spółka B uważała, że będzie mogła kontynuować umowę lesingu i zaliczać do kosztów raty leasingowe.

Fiskus: podatnik nie ma racji
W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w sytuacji wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa przez spółkę A do spółki B - na gruncie przepisów prawa podatkowego spółka B nie wchodzi w prawa i obowiązki spółki A - strony umowy leasingu operacyjnego, który "przejmowany" jest w ramach aportu przedsiębiorstwa.

Stąd przystąpienie Spółki B do ww. umowy leasingu operacyjnego na gruncie podatkowym należy rozpatrywać w kategoriach zawarcia nowej umowy leasingowej, w której okres jaki pozostaje do końca obowiązywania umowy będzie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu.

I dlatego stosownie do art. 17b ust. 1 ustawy o CIT, opłaty leasingowe ponoszone przez Spółkę B nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W takim przypadku - dla celów podatkowych - w odniesieniu do przejętej na podstawie aneksu do umowy leasingowej podlegającej amortyzacji "rzeczy ruchomej" będą miały zastosowanie ogólne zasady wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w powiązaniu z art. 17l ww. ustawy, w myśl którego do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków określonych między innymi w art. 17b ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12 - 16, dla umów najmu i dzierżawy.

Zdaniem organu interpretacyjnego, odpowiednio traktować taką umowę jak umowę najmu lub dzierżawy z uwagi na brzmienie art. 17l ustawy o CIT oraz fakt, iż umowa leasingu, na dzień jej "przeniesienia", nie spełniała warunków wynikających z art. 17b ustawy o CIT.

Taka interpretacja nie odbiega od zasadniczej linii interpretacyjnej organów podatkowych, a także niektórych sądów w przedmiotowej kwestii.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku: podatnik ma rację
Uchylając zaskarżoną przez podatnika interpretację, WSA w Białymstoku nie zgodził się z poglądem organu interpretacyjnego, iż umowa cesji leasingu stanowi kontynuację pierwotnej umowy jedynie na gruncie prawa cywilnego, a na gruncie prawa podatkowego tylko, gdy zostaną spełnione warunki sukcesji podatkowej uregulowane w przepisach rozdziału 14 ustawy o.p..

Sąd w pełni podzielił oraz przyjął za swój pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie o sygn. I SA/Bk 80/10.

Kliknij, aby przeczytać całość: TUTAJ >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok