Czym jest leasing?

Data publikacji: 2012-08-09
Wraz z wzrastającą popularnością leasingu oraz możliwości wykorzystania tej instytucji również przez konsumenta, warto poznać podstawy prawne, funkcję i podstawowe zasady tej instytucji, o coraz większym znaczeniu w obrocie prawnym.
Prawo polskie uregulowało leasing nowelizacją Kodeksu Cywilnego z lipca 2000 r. dodając tytuł XVII1. Przed tą nowelizacją, umowa leasingu była umową nienazwaną, nie mającą swojej kompleksowej regulacji i opierającą się na praktyce wykształconej w tym zakresie, a mającej za wzór porządki prawne innych państw.

Podstawowym pytaniem, jakie należy sobie zadać to: czym jest leasing? Z punktu widzenia prawa to umowa nazwana, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna i wzajemna. Jej funkcję i praktyczne zastosowanie najlepiej opisać przez pryzmat obowiązków obu stron leasingu.

Finansujący (leasingodawca) to podmiot, który nabywa określoną rzecz - ruchomość bądź nieruchomość - i oddaje ją do używania i pobierania pożytków korzystającemu. Finansujący musi być podmiotem, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług leasingowych (przy czym nie musi być to jedyna postać prowadzonej przez niego działalności np. bank).

Korzystający (leasingobiorca) jest podmiotem używającym rzecz, której właścicielem jest finansujący przez okres określony umową leasingu, płacąc za to ratalnie określoną cenę, przynajmniej równą cenie nabycia rzeczy przez finansującego. W praktyce tzw. leasingu finansowego, jest to kwota wyższa od zapłaconej przez finansującego, a stanowiąca jego zysk z przedstawionego stosunku prawnego. Korzystający, inaczej niż leasingodawca, nie musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, może być to tzw. leasing konsumencki, gdzie przedmiotem nie są dobra inwestycyjne, lecz mające charakter konsumpcyjny. Należy jednak wskazać, że w polskiej praktyce zdecydowanie dominuje leasing dwustronnie profesjonalny, z wykorzystaniem przedmiotu leasingu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Literatura prawnicza wskazuje na następujące elementy konstrukcyjne umowy leasingowej (w formie tzw. leasingu finansowego):

  1. zobowiązanie finansującego do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy i na warunkach określonych w umowie leasingu;
  2. zobowiązanie finansującego do oddania rzeczy korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony;
  3. zobowiązanie korzystającego do zapłaty w umówionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie bądź wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Typowy leasing pełni więc funkcje zbliżoną do kredytu. Pozwala na gospodarcze wykorzystanie przedmiotu leasingu przez przedsiębiorcę, który dzięki korzyści osiąganych z tego tytułu może płacić ratalne wynagrodzenie finansującemu, a jednocześnie nie jest zmuszony od razu finansować nabycie określonego składnika majątkowego na własność. Jest to jednocześnie alternatywa dla tradycyjnego kredytu, którego udzielenie może być uzależnione od spełnienia szczegółowych warunków np. w zakresie zdolności kredytowej. Zdarza się jednak, że umowa kredytowa jest częścią szerszego stosunku prawnego między kilkoma podmiotami, którego elementem jest również leasing. Dodatkowo, leasing jest zazwyczaj korzystny z punktu widzenia podatkowego. Z punktu widzenia finansującego, jego interes jest zabezpieczony, skoro w świetle prawa cały czas jest właścicielem przedmiotu, który w razie nie wywiązywania się korzystającego z umowy, zwłaszcza zaległości z kolejnymi ratami, może zostać odebrany. Po zakończeniu trwania leasingu korzystający zazwyczaj ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu, lub przejęcia go na własność bez dodatkowych opłat.

Leasing nie jest instytucją jednolitą. Możemy wyróżnić m.in.:

  • Leasing finansowy (finansowany, kapitałowy); opisany powyżej i będący podstawą regulacji leasingu w polskim Kodeksie Cywilnym; charakteryzuje się tym, że finansujący oddaje korzystającemu rzecz do używania na określony czas, który odpowiada okresowi gospodarczej używalności danej rzeczy, zaś wynagrodzenie płacone finansującemu całkowicie pokrywa koszty związane z nabycie przedmiotu leasingu, stanowiąc jego pełną amortyzacje
  • Leasing bieżący (operacyjny); od finansowego różni się tym, że przedmiot leasingu oddany jest do używania rzeczy na czas krótszy niż okres pełnej amortyzacji, w konsekwencji przedmiot leasingu może być przedmiotem kilku umów do czasu pełnej amortyzacji.

Ponadto możemy wyróżnić leasing bezpośredni, który polega na tym, że rzecz oddawana jest w leasing bezpośrednio przez jej producenta, natomiast w konstrukcji leasingu pośredniego, finansujący rzecz nabywa od wytwórcy następnie oddaje ją korzystającemu do używania. Wskazuje się również na różnicę między tzw. leasingiem czystym, w którym koszty konserwacji i ubezpieczenia ponosi korzystający, oraz leasing pełny, w którym obciążają one finansującego.

Na zakończenie warto również wskazać, na podstawowe różnice między umową leasingu a zbliżonymi w pewnym zakresie stosunkami prawnymi:

  • umowy kredytu; gdzie nabywca od początku jest właścicielem rzeczy, którą sfinansował za udzielony kredyt, w leasingu zaś, właścicielem jest cały czas finansujący, zaś leasingobiorca może, lecz nie musi, przejąć ją później na własność,
  • umowy pożyczki; gdzie biorący pożyczkę (w postaci określonej sumy pieniężnej lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a więc zamiennych) zobowiązuje się po określonym czasie zwrócić taką samą ilość rzeczy lub tą samą kwotę pieniężną; odróżnieniu od leasingu pożyczka może być zawarta przez każdego (podczas gdy leasingodawca jest profesjonalistą), ponadto umowa pożyczki ze swej istotny nie ma charakteru odpłatnego, choć może zostać tak skonstruowana. Jak wskazuje literatura prawnicza, umowa pożyczki, inaczej niż leasingu, nie jest umową wzajemną: "umowa pożyczki nie jest umową wzajemną, gdyż zwrot rzeczy tego samego rodzaju czy pieniędzy tej samej wielkości nie są odpowiednikiem świadczenia dającego pożyczkę" (Zdzisław Gawlik, Komentarz do Kodeksu Cywilnego),
  • umowy użyczenia; gdzie oddanie rzeczy do używania ma zawsze charakter nieodpłatny,
  • umowy najmu; gdzie wynajmujący już jest właścicielem rzeczy oddanej w najem, zaś w umowie leasingu, musi ją nabyć lub wyprodukować na warunkach określonych przez korzystającego.

 

 

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok