Leasing jako forma finansowania inwestycji

Data publikacji: 2012-08-07
Leasing różnego rodzaju dóbr i usług stał się szansą na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie poprzez kredyty czy środki własne przysparzało wiele problemów natury fiskalnej. Jest on nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. 

Czym jest więc dokładnie? Jakie są jego rodzaje? Jakie może przynieść korzyści? Kto może uczestniczyć w transakcji leasingowej i co można brać w leasing? Na te i inne pytania dotyczące leasingu przynosi odpowiedź ten artykuł.

Czym jest leasing?

Leasing jest drugim po kredytach wykorzystywanym przez MŚP źródłem finansowania. Stanowi on formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu prawa do użytkowania określonej rzeczy w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności jej bezpośredniego zakupu. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych.
Umowa leasingu zbliżona jest raczej do umowy dzierżawy lub umowy najmu. Różni się ona od tych umów tym, że przedmiot leasingu najczęściej jest zakupiony specjalnie na potrzeby konkretnego leasingobiorcy, umowa leasingu zawarta jest na ściśle określony czas, a płatności z tytułu używania są z góry określone specjalnym harmonogramem. Dodatkowo po okresie zakończenia umowy leasingu dotychczasowy leasingobiorca może zakupić przedmiot leasingu na szczególnych zasadach, po cenie niższej od ceny rynkowej.

Rodzaje umów leasingu

Różnice w definiowaniu umowy leasingowej pomiędzy Kodeksem cywilnym, ustawami o podatku dochodowym a Ustawą o rachunkowości powodują, że istnieją odrębne kryteria w każdej z tych dziedzin prawa co do kwalifkowania umów leasingowych. Najczęciej stosowane jest rozróżnienie na leasing operacyjny i finansowy. Podział ten często jest błędnie wiązany z celem umowy, tj. z tym, czy korzystający dąży jedynie do korzystania z przedmiotu umowy, czy też korzystania ze środka trwałego i jego późniejszego nabycia. Takich sformułowań nie ma jednak w przepisach prawnych, są one jedynie umowne. Właściwe kryterium do stosowania podziału na leasing operacyjny i finansowy to strona umowy, która jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Zastosowanie tego kryterium na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o rachunkowości prowadzi do następującego podziału:

 • jeśli odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący – transakcja będzie miała charakter leasingu operacyjnego; ponadto w leasingu operacyjnym przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego, czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego, a także leasing traktowany jako usługa, czyli podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami);
 • jeśli odpisów dokonuje korzystający – transakcja będzie miała charakter leasingu finansowego, ponadto w leasingu operacyjnym przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego, a kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych. Co ważne, leasing traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest „z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT.

Nie tylko przedsiębiorcy mogą korzystać z leasingu. Powoli rozwija się zapotrzebowanie na tzw. leasing konsumencki (prywatny), czyli usługę polegającą na finansowaniu używania rzeczy przez konsumentów, a więc osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W Polsce nie jest on jeszcze popularny ze względu na przeszkody podatkowe, a także bariery psychologiczne - polscy konsumenci nie są jeszcze przekonani do rozwiązania, które gwarantuje im własność przedmiotu umowy dopiero po spłacie wszystkich kwot przewidzianych w tej umowie. Z tej perspektywy, dzisiaj nadal bardziej popularnym rozwiązaniem jest kredyt. Na Zachodzie ten typ leasingu cieszy się jednak dużym zainteresowaniem i dlatego można spodziewać się jego szybkiego rozowju. Wpłyną na to z pewnością oczywiste zalety leasingu prywatnego:

 • po pierwsze, firma leasingowa ma możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków zakupu zarówno samego przedmiotu leasingu, jak i wszelkich usług z nim związanych, w tym ubezpieczenia i serwisu. Dzięki temu koszty leasingu są niższe od kosztów, jakie musiałby ponieść konsument chcący nabyć przedmiot w sposób tradycyjny;
 • po drugie - procedury związane z zawarciem umowy leasingu konsumenckiego trwają krócej niż procedury związane z uzyskaniem kredytu bankowego.

Niezależnie od podziału na leasing operacyjny i finansowy, istnieją także inne kryteria podziału leasingu w zależności od źródła nabycia przedmiotu leasingu (np. leasing zwrotny), waluty, w jakiej denominowany jest leasing, czy też wysokości opłaty wstępnej.

Leasing zwrotny polega na tym, że korzystający uprzednio dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej własnego środka trwałego, po czym przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal korzysta z tego środka trwałego. Po co zawiera się takie umowy? Przede wszystkim po to, aby móc uwolnienić zamrożone środki pieniężne i wykorzystać je na inne cele inwestycyjne, zachowując przy tym możliwość korzystania ze środka trwałego.

Ze względu na status finansującego wyróżnia się leasing pośredni i bezpośredni. W leasingu bezpośrednim finansującym jest producent przedmiotu umowy (np. producent maszyny, urządzeń bądź firma deweloperska, która wybudowała budynek). W takim przypadku leasing pełni rolę wspomagającą w stosunku do dystrybucji, jest dotatkową usługą, którą można nabyć wraz z nabyciem danego przedmiotu. Natomiast, w przypadku leasingu pośredniego finansującym jest wyspecjalizowana firma leasingowa, która nabywa przedmiot umowy leasingu od oznaczonego producenta w celu oddania go do używania na podstawie umowy leasingu.

Co można brać w leasing?

Brać w leasing można rzeczy zaliczane do środków trwałych, zarówno nowe, jak i używane. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.
Dlatego też, patrząc z perspektywy przedmiotu umowy leasingowej, można zaproponować jeszcze jedną klasyfikację:

 • leasing rzeczy ruchomych - dominuje tu leasing samochodów, maszyn i urządzeń, ale także linii produkcyjnych, sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów kosmetycznych, sprzętu biurowego (komputerów, drukarek, central telefonicznych), wyposażenia sklepów czy restauracji;
 • leasing nieruchomości - w tym budynków, budowli, lokali użytkowych, biur, magazynów czy hal produkcyjnych oraz wszelkich innych nieruchomości;
 • leasing rzeczy używanych, który również zyskuje na popularności, a polega na oddaniu do używania rzeczy używanych – dominuje w tym przypadku leasing samochodów, maszyn i urządzeń, a także komputerów.

Oprócz środków trwałych, w leasing można wziąć także wartości niematerialne i prawne, takie jak: licencje, patenty i know-how, jednak ten rodzaj przedmiotów umowy leasingu ma znacznie mniejsze znaczenie.

Kto może uczestniczyć w transakcji leasingowej?

Do zawarcia umowy leasingowej potrzebne są dwa podmiot: finansujący - właściciel przedmiotu leasingu oddający go w użytkowanie (podmiot gospodarczy) oraz korzystający – użytkujący (może być podmiotem gospodarczym lub osobą prywatną). W praktyce przy zawieraniu umowy leasingu uczestniczy pośrednio lub bezpośrednio kilka współpracujących firm (podmiotów gospodarczych), np. finansujący (leasingodawca), korzystający (leasingobiorca), dostawca (dealer).

Jakie korzyści daje leasing?

Umowę leasingu można rozpatrywać z perspektywy czysto biznesowej, jak i podatkowej. Z jednej strony jest to narzędzie, dzięki któremu korzystający może używać przedmiotu umowy, a z drugiej, w sposób do pewnego stopnia elastyczny, kształtować swoje zobowiązania z tego tytułu. Obok aspektów biznesowych, leasing służy też jako narzędzie optymalizacji podatkowej – wybór rodzaju umowy leasingu w istotny sposób wpływać może na poziom zobowiązań podatkowych korzystającego.

Leasing to przede wszystkim bardzo elastyczna forma korzystania i zakupu środków trwałych. Potencjalny korzystający może kształtować odpowiednie elementy umowy leasingowej w taki sposób, aby przynosiła mu jak najwięcej korzyści. W szczególności ma wpływ na:

 • wysokość rat leasingowych – im wyższy jest poziom opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego, pierwszej raty leasingowej), tym niższe mogą być późniejsze raty;
 • wartość wykupu przedmiotu umowy – im wyższy poziom wartości wykupu, tym niższe będą poszczególne raty leasingowe; z drugiej jednak strony – im wyższe są bieżące raty leasingowe, tym niższa powinna być cena wykupu przedmiotu umowy po zakończeniu podstawowego okresu trwania tej umowy; należy jednak pamiętać, że nie każdy rodzaj umowy leasingowej pozwala na całkwicie dowolne kształtowanie tej ceny;
 • okres trwania umowy – tutaj także istnieje prosta zależność, tak jak w przypadku kredytu – im dłuższy czas trwania umowy leasingowej, tym raty powinny być niższe i odwrotnie; patrząc na to jednak z drugiej strony, to ze względu na wydłużony okres finansowania, suma płatności odsetkowych będzie w tym przypadku zdecydowanie wyższa niż w przypadku zastosowania relatywnie krótkich okresów umownych.

Biorąc pod uwagę powyższe możliwości oraz ograniczenia, przedsiębiorca chcący skorzystać z leasingu powinien, uwzględniając środki finansowe, którymi dysponuje na chwilę obecną oraz swoje oczekiwane przychody w bliższej i dalszej przyszłości, podjąć decyzję, czy:

 • kosztem większego zaangażowania kapitału na początku umowy leasingu i/lub po jej zakończeniu, dokonywać bieżących spłat na niższym poziomie,
 • przy wyższym poziomie miesięcznych rat leasingowych, zaangażować niższy poziom kapitału na początek i/lub na koniec trwania umowy.

Patrząc na umowę leasignu z perspektywy podatkowej, na pierwszy plan wychodzą możliwości skrócenia okresu, w którym wydatki ponoszone na spłatę wartości środka trwałego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem, dla wielu przedsiębiorstw wybór leasingu to nie tylko korzyści na gruncie podatku dochodowego, ale także korzystne efekty w zakresie podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego, korzystający stopniowo spłaca wartość początkową środka trwałego, a jednocześnie podatek VAT doliczany jest na bieżąco do każdej raty leasingowej. Tym samym, przedsiębiorca unika obowiązku poniesienia istotnego wydatku w związku z rozpoczęciem leasingu oraz zamrożenia kwoty podatku VAT na parę miesięcy.

Źródło: Raport przygotowany przez Związek Polskiego Leasingu, www.leasing.org.pl

 

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok