Tag: leasing

Słownik pojęć leasingowych: P

więcej »

Jakie skutki wywołuje cesja umowy leasingu operacyjnego w CIT

Po dokonaniu cesji umowy leasingu, po wstąpieniu do umowy nowego korzystającego nie ulegają zmianie podstawowe okresy trwania umowy, wysokość opłat, czy też przedmiot, którego umowa dotyczy. W dalszym ciągu finansujący będzie uprawniony do odsprzedaży przedmiotu leasingu nowemu... więcej »

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Zamienniki w leasingowanych samolotach - wołanie o "oświecenie"

Wykorzystywanie zamienników części i komponentów od zawsze jest kwestią bardzo dyskusyjną w branży lotniczej. Obecnie, kiedy obsługa serwisowa statków powietrznych coraz mniej przypomina tę sprzed kilku lat, a nowoczesna technika coraz bardziej przenika wszystkie... więcej »

Faktoring czy leasing? Krótkie podsumowanie

Faktoring i leasing to instrumenty, wspierające przedsiębiorców w finansowaniu działalności gospodarczej. Specyfika tych instrumentów jest jednak odmienna i służą one do zaspokojenia różnych potrzeb klientów.  więcej »

Transakcje leasingowe

Ile umów leasingowych może podpisać firma? Ekspert odpowiada na pytania czytelników dotyczące umowy leasingu.  więcej »

Sprzedaż przedmiotu leasingu w leasingu finansowym na rzecz osoby trzeciej

W leasingu finansowym może wystąpić sytuacja, w której po okresie trwania umowy leasingobiorca oddaje przedmiot leasingu finansującemu, a ten z kolei sprzedaje przedmiot na rzecz osoby trzeciej. Taka sytuacja stwarza określone obowiązki ewidencyjne dla potrzeb ustalenia... więcej »

Leasing operacyjny a finansowy

Wielu przedsiębiorców decydujących się na leasing, zastanawia się nad kluczowymi różnicami między leasingiem finansowym a operacyjnym. Co zyskują, wybierając jedną z opcji? więcej »

Warunki umowy leasingu.

Przy leasingu samochodu jednym z najważniejszych elementów są warunki umowy leasingu. Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące np. kradzieży pojazdu lub jego kasacji a w tym przede wszystkim na sposoby rozliczenia umowy w takich sytuacjach czy moment zawieszenia spłaty rat... więcej »

Przedterminowe rozwiązania umowy leasingu

Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingowej jest to prawo przysługujące leasingodawcy lub leasingobiorcy do wypowiedzenia umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu, na skutek naruszenia przez którąś ze stron umowy jej warunków. W praktyce, ze względu na charakter... więcej »

Leasing siłą napędową przedsiębiorstw

Większość przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora małych i mikro firm, w codzienności biznesowej boryka się z wieloma problemami. Jednym z tych problemów jest brak kapitału, który blokuje przedsiębiorczość, zmniejsza skłonność do inwestycji i stanowi poważną barierę... więcej »

Leasing dla przedstawicieli wolnych zawodów

Czy możliwy jest leasing dla przedstawicieli wolnych zawodów i specjalistów? Ekspert odpowiada na pytania zadane przez czytelników.  więcej »

Przedmiot leasingu

Przepisy Kodeksu Cywilnego nie konkretyzują przedmiotu, który może być oddany do użytkowania leasingobiorcy przez leasingodawcę, czyli stanowić podstawę umowy leasingowej. Przedmiotem umowy leasingu może być, zatem każda rzecz w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli zarówno... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: L

więcej »

Samochód z leasingu po 6 miesiącach sprzedasz bez VAT

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedać samochód osobowy, używany wcześniej np. na podstawie umowy leasingu, nie będą musieli naliczać VAT-u jeśli od daty wykupu auta od firmy leasingowej minęło co najmniej pół roku. Dzięki temu cena będzie bardziej atrakcyjna dla... więcej »

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

Rozwodzę się i dokonujemy z mężem podziału majątku. W związku z tym mam pytanie, czy składniki związane z działalnością gospodarczą np. mam wzięty samochód w leasing oraz kredyt stanowią majątek wspólny? Czy w takim przypadku przy podziale tej działalności mąż... więcej »

Limit odliczenia VAT - samochody osobowe w leasingu

W przypadku leasingu samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT-u. W przeciwieństwie jednak do innych źródeł finansowania zakupu pojazdu, podatnik będzie miał możliwość na dodatkowe odciążenie swojego zobowiązania wobec fiskusa.  więcej »

Kredyt, leasing czy gotówka?

Kredyt, leasing oraz zakup gotówkowy to najbardziej popularne formy nabycia środka trwałego przez przedsiębiorstwa. W związku z tym, że każda z tych form ma swoje specyficzne cechy, atrakcyjność poszczególnych rozwiązań zależy od indywidualnych oczekiwań... więcej »

Opcja wykupu w umowie leasingu konsumenckim

Leasing konsumencki (prywatny) skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ten rodzaj leasingu zakłada, że prawo własności do środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu, leży po stronie leasingodawcy. Leasingobiorca dysponuje jednak... więcej »

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny jest specyficzną formą leasingu, która obok podstawowej idei rzeczowego kredytowania działalności gospodarczej charakterystyczny dla każdego rodzaju leasingu, zawiera również dodatkowy element, w postaci powiązania leasingu z uprzednio zawartą umową... więcej »

Auto też może mieć DNA

Według policyjnych statystyk każdego dnia w Polsce kradzione są średnio 42 samochody. Jednak w ciągu dekady łupem złodziei padło tylko 6 spośród 75 tys. aut oznaczonych mikrocząsteczkami z unikalnym „kodem genetycznym". VB Leasing jako pierwsza w Polsce firma leasingowa... więcej »

Co to jest leasing finansowy?

W odróżnieniu do leasingu operacyjnego, leasing finansowy niesie ze sobą więcej konsekwencji prawnych oraz obowiązków ewidencyjnych po stronie leasingobiorcy, pozwalając jednak na zwiększenie wartości majątku przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia jednorazowo... więcej »

Klasyfikacja umów leasingu dla celów podatku VAT

W świetle obowiązujących przepisów VAT istotne jest rozgraniczenie, czy dana umowa leasingu jest dostawą towaru, czy świadczeniem usługi. Czy leasing finansowy będzie świadczeniem usługi? Jakie warunki musi spełnić umowa leasingu, aby została zakwalifikowana jako operacyjny... więcej »

Ryzyko kursowe w leasingu

Kodeks cywilny mówi, iż zobowiązania pieniężne na terytorium RP mogą być wyrażone tylkow pieniądzu polskim, z wyjątkami sytuacji gdy chodzi o obrót dewizowy. Raty leasingowe, jako zobowiązanie pieniężne leasingobiorcy, z zasady powinny więc być wyrażone w walucie... więcej »

Umowa leasingu w przepisach Kodeksu Cywilnego

Umowa leasingu jest określona w kodeksie cywilnym jako „umowa kwalifikowana”. Może być zawarta wyłącznie w zakresie działalności firmy. więcej »

Koszty uzyskania przychodu w leasingu

Leasing finansowy czy operacyjny? Wybór odpowiedniej formy leasingu winien być przeprowadzony na podstawie analizy korzyści, jakie niesie określony rodzaj leasingu dla korzystającego. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu określonych wydatków... więcej »

Umowa leasingu a umowa najmu i dzierżawy

Jaka jest różnica między umową najmu a dzierżawy? Jak w sosunku do nich funkcjonuje umowa leasingu? więcej »

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód... więcej »

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Ustawy o podatkach dochodowych określają podatkowe skutki umowy leasingu. W myśl przepisów podatkowych zakres pojęcia leasingu jest szeroki – obejmuje nie tylko umowę nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze... więcej »

Co można znaleźć w umowie leasingu konsumenckiego?

Umowa leasingu konsumenckiego, podobnie zresztą jak w przypadku innych firm leasingu, zawiera wykaz praw i obowiązków, leżących po stronie leasingodawcy oraz leasingobiorcy.  więcej »

Leasing operacyjny czy kupno samochodu firmowego?

Przedsiębiorcy często stoją przed wyborem leasing operacyjny samochodu a jego nabycie. Mając na uwadze istotny wpływ wyboru metody finansowania środków trwałych na koszt finansowy, w tym przede wszystkim samochodów osobowych o wartości przekraczającej równowartość... więcej »

Tarcza podatkowa w leasingu

Kapitał jest jednym podstawowych determinantów rozwoju przedsiębiorstwa. Kapitał można pozyskać na klika sposobów, począwszy od kredytu oraz innych produktów bankowych, poprzez różne dotacje i subwencje, na leasingu skończywszy. więcej »

Czynsz leasingowy (rata leasingowa)

Czynsz leasingowy, zwany też ratą leasingową to płacona, co miesiąc opłata przez korzystającego na rzecz finansującego, za korzystanie z przedmiotu leasingu oraz czerpanie z niego pożytków. więcej »

Wartość wykupu w leasingu (wartość końcowa lub rezydualna)

Wartość rezydualna, czyli wartość końcowa (wykupu) w leasingu jest to kwota wnoszona przez leasingobiorcę na rzecz finansowego, która stanowi cenę wykupu przedmiotu leasingu wraz z prawem własności do niego. Zasadniczo opłata ta wnoszona jest po zakończeniu czasu trwania umowy... więcej »

Wykup w leasingu (opcja wykupu)

Opcja wykupu w leasingu jest to prawo leasingobiorcy do wykupienia po zakończeniu trwania umowy leasingowej – przedmiotu leasingu z przeniesieniem na niego praw własności do tego przedmiotu. więcej »

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest jedną z form kredytowania działalności gospodarczej. Jego istota polega na czasowym udostępnieniu przedmiotu leasingu korzystającemu, bez przeniesienia praw własności do tego przedmiotu. Skutki prawno – podatkowe dla leasingodawcy, to zaliczenie przedmiotu... więcej »

Czym jest leasing?

Wraz z wzrastającą popularnością leasingu oraz możliwości wykorzystania tej instytucji również przez konsumenta, warto poznać podstawy prawne, funkcję i podstawowe zasady tej instytucji, o coraz większym znaczeniu w obrocie prawnym. więcej »

Spread walutowy w leasingu

Spread jest to różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty. W przypadku każdej waluty, w zależności od instytucji finansującej, wynosi on od kilku do nawet kilkudziesięciu groszy. Atrakcyjność sumy opłat leasingu denominowanego (wynikająca z kursu walut,... więcej »

Wstępna opłata leasingowa - rozliczenie podatkowe

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc aby zaliczyć dany... więcej »

Kredyt czy leasing – co jest bardziej korzystne dla MŚP?

Jeszcze kilka lat temu formą finansowania najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców był kredyt. Wraz z rozwojem rynku leasingu w Polsce jednak, to rozwiązanie zyskało godnego przeciwnika, szczególnie w walce o sektor MŚP. Co powoduje, że jedna z rozważanych form... więcej »

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) w umowie leasing

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate oznaczający stopę procentową kredytów na międzybankowym rynku w Polsce. Stopa WIBOR jest stosowana, jako odniesienie do ustalania oprocentowania kredytów, pożyczek lub leasingu przez instytucje finansowe i... więcej »

Leasing, czy to się opłaca...

Przed podjęciem ważnych decyzji o zakupie środków trwałych do naszej firmy staramy się poznać wszystkie dostępne oferty na rynku. Oprócz wyboru najlepszego produktu, istotną sprawą jest też źródło jego finansowania. Do najbardziej znanych sposobów... więcej »

VB Leasing z Laurem Konsumenta

VB Leasing Polska SA został wyróżniony srebrnym Laurem Konsumenta 2014 w kategorii „Usługi leasingowe" w X edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności produktów/marek/usług na krajowym rynku. Dodatkowa nagroda Grand Prix 2014 to efekt docenienia spółki... więcej »

Finansowanie inwestycji

Przedsiębiorca lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi stale mieć na uwadze potrzeby inwestycyjne firmy. Dlaczego? Ponieważ na wolnym rynku żadne przedsiębiorstwo bez inwestycji długo nie przetrwa (a już na pewno się nie rozwinie).Z tego powodu inwestowanie jest konieczne, a... więcej »

Samochód osobowy - warunki odliczenia VAT od rat leasingowych

Przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania kosztów związanych z zakupem samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego (bieżącego) lub też leasingu kapitałowego (finansowego).  więcej »

Leasing i rabaty od dostawców.

Korzystając z leasingu przy zakupie maszyny, urządzenia lub pojazdu można uzyskać dodatkowe rabaty. Firmy leasingowe podpisując stosowne umowy współpracy z producentami lub dealerami uzyskują dla swoich klientów dodatkowe upusty. Najczęściej spotyka się takie rozwiązania... więcej »

Wypowiedzenie umowy leasingu

Podstawowym obowiązkiem korzystającego w leasingu jest użytkowanie przedmiotu leasingu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz opłacenie rat leasingowych w terminie. więcej »

Uszkodzenie przedmiotu leasingu

Za powstałą szkodę - częściową lub całkowitą - przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności odpowiedzialność ponosi korzystający, zwłaszcza gdy do czynienia mamy z leasingiem rodzaju finansowego.  więcej »

Firma leasingowa (leasingodawca lub finansujący)

Podmiot, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań leasingowych dla klientów indywidualnych oraz firm jest firmą leasingową, występującą w umowie leasingowej, jako jeden z podmiotów zwanych finansującym bądź leasingodawcą. Firma leasingowa... więcej »

Leasing - alternatywa dla zakupu gotówkowego

Leasing to w praktyce najlepszy sposób na pozyskanie środka trwałego bez poniesienia jednorazowo nakładów finansowych. Jest to niezawodny element finansowy przy problemach z przepływami gotówkowymi.  więcej »

Rozwój leasingu w Polsce

Leasing stanowi przede wszystkim formę finansowania inwestycji, skupiającą w sobie zarówno cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu (leasingobiorcy) przysługuje prawo do używania towarów nie będących jego własnością, z drugiej natomiast... więcej »

Jakie warunki umowy leasingu mogę negocjować?

Klient ma prawo zgłaszać uwagi do każdego punktu umowy, który budzi jego wątpliwości. Co ważne, może to zrobić tylko przed podpisaniem umowy. Negocjacjom warto jednak poddać tylko te zapisy, które mają faktyczny wpływ na zakres obowiązków leasingobiorcy. Czyli... więcej »

Leasingobiorca (korzystający)

Podmiot, zarówno firma, jak i osoba prywatna, który na podstawie zawartej uprzednio umowy leasingowej otrzymuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, to leasingobiorca. O ile przepisy prawa określają podmiot uprawniony do występowania w roli finansującego, o tyle... więcej »

Skrócenie, wydłużenie, zawieszenie umowy leasingu

Duże obciążenia podatkowe, zmieniające się często regulacje prawne oraz narastająca konkurencja to poważny problem na drodze rozwoju firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Problem bieżącej płatności, zatory płatnicze, niezapłacone faktury od... więcej »

Umowa sprzedaży w umowie leasingu

Umowa sprzedaży w leasingu oznacza umowę zawartą miedzy finansującym, czyli leasingodawcą, który nie jest producentem ani dealerem przedmiotu leasingu, a dostawcą tegoż przedmiotu. więcej »

Co można sfinansować w procedurze uproszczonej?

Leasingodawcy chętnie oferują zastosowanie procedury uproszczonej przy zakupie najbardziej popularnych środków trwałych, czyli samochodów osobowych oraz dostawczych o dmc do 3,5 t, o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł.  więcej »

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Leasing różnego rodzaju dóbr i usług stał się szansą na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie poprzez kredyty czy środki własne przysparzało wiele problemów natury fiskalnej. Jest on nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania... więcej »

Leasing konsumencki pojazdów

Leasing konsumencki (prywatny) skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem leasingu konsumenckiego mogą być zarówno pojazdy nowe, jak i używane, w tym także pojazdy, które już wcześniej były własnością leasingodawcy... więcej »

Wysoka Jakość Obsługi Klienta w IMPULS-LEASING Polska

Na podstawie badania jakości obsługi klienta 94% Klientów ocenia współpracę z IMPULS-LEASING Polska bardzo dobrze i dobrze.  więcej »

Gdzie musi się odbywać serwisowanie przedmiotu leasingu?

Leasingodawca wymaga, aby serwis przedmiotu leasingu odbywał się wyłącznie w punkcie, wskazanym w umowie leasingowej. Najczęściej jest to stacja serwisowa, autoryzowana przez producenta danego środka trwałego. Leasingodawcy nie prowadzą jednak bieżącego monitoringu wykonania... więcej »

Wartość rezydualna w leasingu (wartość końcowa, wartość wykupu)

Jednym z podstawowych elementów uznania użytkowania rzeczy za leasing jest kwestia podlegania amortyzacji (obok tego - przedmiotem umowy winny być środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne). Umowa leasingu operacyjnego powinna zaś zostać zawarta na czas oznaczony,... więcej »

Sezonowość w umowie leasingu

Specyfiką wielu branż jest sezonowość przychodów. Wynika ona z wielu przyczyn. Może to być działalność uzależniona od pogody (budownictwo), produkcja z długimi terminami oddania wyrobu finalnego czy też działalność korzystająca z dofinansowania państwowego (dopłaty... więcej »

Oprocentowanie leasingu (koszt leasingu)

Oprocentowanie leasingu jest miarą, która odzwierciedla wysokość odsetek należnych firmie leasingowej z tytułu sfinansowania przedmiotu leasingu. Oprocentowanie leasingu będzie, zatem podstawową ceną finansowania dla korzystającego.  więcej »

Jak rozliczyć ubezpieczenie leasingowanego auta?

Zaliczenie składek na ubezpieczenie leasingowanego auta nie jest uzależnione od kwestii własności. Ubezpieczenie za samochody leasingowane będzie więc zaliczane do kosztów uzyskania przychodów analogicznie jak w przypadku samochodów będących własnością ... więcej »

Konsekwencje utraty lub uszkodzenia samochodu wziętego w leasing

Sfinansowanie korzystania z samochodu poprzez leasing jest popularnym sposobem pozyskania środka transportu przez przedsiębiorców. Wśród konsumentów ta forma finansowania jest nadal mało popularna, chociaż stale przybywa ofert skierowanych do osób prywatnych. Z... więcej »

Czy można zbyć pojazd będący przedmiotem leasingu?

Obecnie mam pojazd, który jest leasingowany. Chcę go sprzedać. Czy w związku z tym grożą mi jakieś konsekwencje?  więcej »

Zabezpieczenie wierzytelności z umowy leasingu

Leasing jest typowym instrumentem finansowym związanym z ponoszeniem ryzyka przez finansującego. Ponosi on ryzyko niewypłacalności korzystającego (za czym idzie opóźnienie w spłacie rat lub jej brak) oraz ryzyko utraty przedmiotu leasingu, którego z reguły jest... więcej »

Zalety leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki to nowa forma finansowania, dostępna dla klientów indywidualnych zaledwie od lipca 2011. Co możemy zyskać, wybierając leasing zamiast np. kredytu?  więcej »

Wycena pojazdu używanego – kiedy jest wymagana?

Firmy leasingowe stawiają wymóg wyceny pojazdu , który jest używany. Czy jest to niezbędne? Czy trzeba korzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy majątkowego?  więcej »

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Firmą Przyjazną Klientowi

Fundacja Obserwatorium Zarządzania przyznała godła „Firma Przyjazna Klientowi" wyróżniając w ten sposób firmy za wysoką jakość obsługi Klientów. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Gospodarki.  więcej »

Sprzedaż przedmiotu leasingu w leasingu operacyjnym na rzecz korzystającego

Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy, czyli czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu operacyjnego, następuje sprzedaż przedmiotu leasingu wraz z prawem własności na rzecz korzystającego przez leasingodawcę, wówczas zdarzenie takie rodzi obowiązek podatkowy... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: O

więcej »

Gwarancja bankowa w leasingu

Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej, w sytuacji, gdy zleceniodawca nie wypełnia określonych w gwarancji zobowiązań. więcej »

Nowe auto w firmie – zakup, leasing czy wynajem

Nikogo nie trzeba uświadamiać, że działalność niezliczonej liczby firm jest uzależniona od posiadanej floty samochodów. No właśnie, posiadania? Korzyści płynące z wynajmu bądź wzięcia auta w leasing zmuszają menedżerów flot do rozpatrzenia tych opcji jako realnej... więcej »

Jakie trudność napotka w wydziale komunikacyjnym leasingobiorca?

Zakupiłem auto na kredyt. Teraz muszę wybrać się do wydziału komunikacji. Czy mam w związku z tym jakieś ograniczenia? Jak to jest w przypadku leasingu?  więcej »

Czy skorzystać z usług brokera leasingowego czy zgłoszę się wprost do firmy leasingowej?

Jaka jest dla mojej firmy różnica, czy skorzystam z usług brokera leasingowego czy zgłoszę się wprost do firmy leasingowej? więcej »

Odpowiedzialność firmy z tytułu niespłaconych rat leasingowych

Terminowe opłacanie rat jest zapisanym w umowie obowiązkiem leasingobiorcy. Opóźnienia w płatnościach stanowią naruszenie umowy i mogą być podstawą do jej przedterminowego rozwiązania przez leasingodawcę.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: S

więcej »

Jakie korzyści daje zawarcie umowy leasingu?

Głównym celem zawarcia umowy leasingu przez leasingobiorcę jest pozyskanie do dyspozycji środka trwałego bez konieczności angażowania własnego kapitału. To właśnie jest największa korzyść, wynikająca z wyboru tej formy finansowania.  więcej »

Czy mogę zmienić leasingodawcę w trakcie trwania umowy?

Zmiana leasingodawcy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa. Jeśli leasingobiorcy bardzo zależy na zmianie instytucji finansującej, może ewentualnie zerwać dotychczasową umowę, zachęcić leasingodawcę do sprzedaży środka trwałego innej firmie, a następnie zawrzeć umowę z... więcej »

Leasing czy zwykły zakup - czyli jak nabyć samochód osobowy na firmę?

Leasing czy zakup firmowego samochodu? Używanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej to obecnie pewien standard, gdyż to nie tylko ułatwia dojazd do klientów, ale także usprawnia załatwianie bieżących spraw oraz pozwala zaoszczędzić czas - oczywiście jeżeli nie... więcej »

Wykupienie samochodu po leasingu

Leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Osoby prawne nie mają w tym przypadku możliwości takich jak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i człowiek,... więcej »

Sezonowy system spłaty rat.

W wielu przypadkach warto zastanowić się nad sezonowym systemem spłaty rat leasingowych. Polega on na takim rozłożeniu harmonogramu opłat, aby większe obciążenia przypadały na te miesiące, które w danej branży przynoszą większe przychody. Zmniejszeniu natomiast ulegają raty... więcej »

Wstępna opłata leasingowa, czyli każdy kij ma dwa końce

Fiskus przez wiele lat konsekwentnie twierdził, że rozliczanie wstępnej opłaty leasingowej powinno odbywać się w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania samej umowy, a nie jednorazowo w dacie poniesienia. Dopiero pod koniec 2011 r. przyznał ostatecznie, że ukształtowaną jednolitą... więcej »

Odliczanie VAT od leasingu samochodu – jak wygląda obecnie?

Samochód wzięty w leasing daje specyficzne możliwości jeśli chodzi o odliczanie VAT. Bierze się to głównie z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) przedsiębiorca spłaca w związku z samochodem ratę leasingową, która zawiera w sobie VAT. Oprócz tego... więcej »

Jestem zainteresowany używanym sprzętem. Jakie roczniki wchodzą w grę?

Należy sprecyzować, jaki konkretnie sprzęt miałby być przedmiotem umowy. W przypadku pojazdów, wiek i spodziewany okres leasingu nie powinien przekraczać 8 lat, aczkolwiek nie zawsze jest to regułą. Dla maszyn poligraficznych wyznacznikiem będzie nie tyle sam wiek, co stopień... więcej »

Korekta rozliczeń VAT dotyczących ubezpieczenia przedmiotu leasingu – ochrona leasingobiorców

Jeśli leasingodawca wystawi fakturę korygującą, to leasingobiorca, na podstawie art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, powinien dokonać zmniejszenia podatku naliczonego w deklaracji za okres, w której otrzymał fakturę korygującą. Brak natomiast takiej faktury korygującej nie oznacza,... więcej »

Zewnętrzne źródła finansowania - z jakich produktów najczęściej korzystają przedsiębiorcy?

Kredyt gotówkowy i leasing to wciąż najbardziej popularne produkty finansowe z jakich korzystają przedsiębiorcy. Jak wynika z najnowszego badania Rzetelnej Firmy przeprowadzonego wśród 1037 właścicieli firm, z kredytu dla przedsiębiorców korzysta 35 proc.... więcej »

Cesja leasingu wreszcie możliwa

Umowy leasingu nie muszą być już problemem dla firm, które szukają oszczędności. Dzięki zmianom wprowadzonym od stycznia przez tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, można wyswobodzić się z leasingu w razie np. kłopotów z terminowym opłacaniem rat.  więcej »

Korzyści bilansowe leasingu

Opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy, natomiast zobowiązania wynikające z umowy mają charakter pozabilansowy. Oznacza to, że zobowiązania nie są wliczane do wartości aktywów, a to wpływa na polepszenie stosunku zysku do strat (wskaźnik ROA). Jest... więcej »

Leasing samochodów osobowych i maszyn

Samochody niezmiennie są najpopularniejszym przedmiotem leasingu. Wśród dwóch głównych produktów – leasingu finansowego i operacyjnego – przedsiębiorcy częściej wybierają leasing operacyjny, ze względu na możliwość zaliczenia w koszty całej... więcej »

Refakturowanie ubezpieczenia przy umowie leasingu – skutki wyroku TSUE z 17 stycznia 2013 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 stycznia br. niezwykle ważny dla całej branży leasingowej wyrok, w którym stwierdził m.in., że w kontekście podatku VAT usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i... więcej »

Raty leasingu operacyjnego wyrażone w walucie obcej

Spółka jawna prowadząca księgę podatkową metodą uproszczoną wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy. Raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktury wystawionej w walucie obcej (w euro), a tylko podatek VAT będzie przeliczony na złote. Po jakim kursie należy... więcej »

Na czym polega wynajem długoterminowy w porównaniu z leasingiem?

Wynajem długoterminowy i leasing to dwie bardzo podobne formy finansowania nabycia środka trwałego. W obu przypadkach podmiot korzystający otrzymuje prawo do dysponowania środkiem trwałym w zamian za uiszczanie comiesięcznych rat.  więcej »

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, to usługa odrębna od leasingu

Po latach sporów z organami podatkowymi w końcu branża leasingowa triumfuje. 17 stycznia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w świetle przepisów dotyczących VAT usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu są, co do zasady,... więcej »

Opodatkowanie leasingu 2013 - nowości w podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady opodatkowania umów leasingu podatkiem dochodowym (analogiczne zmiany w CIT i PIT). Zmiany te są korzystne dla podatników. Znoszą kilka uciążliwych utrudnień oraz umożliwiają objęcie umową leasingu nowego przedmiotu – prawa... więcej »

Podróż leasingowanym samochodem. O czym należy pamiętać?

Nowe przepisy podatkowe, które weszły w życie 1 kwietnia br., w pewnym stopniu ograniczyły możliwość prywatnych podróży służbowym (w tym leasingowanym) samochodem.  więcej »

Leasing konsumencki a kredyt

Mała popularność leasingu konsumenckiego jest efektem bariery mentalnej klientów indywidualnych. Dla wielu z nich najważniejsze jest poczucie, że samochód jest ich własnością, a nie jak w przypadku usługi leasingu – własnością firmy leasingowej. Klienci... więcej »

Leasing czy zwykły zakup - czyli jak nabyć samochód osobowy na firmę?

Leasing czy zakup firmowego samochodu? Używanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej to obecnie pewien standard, gdyż to nie tylko ułatwia dojazd do klientów, ale także usprawnia załatwianie bieżących spraw oraz pozwala zaoszczędzić czas - oczywiście jeżeli nie... więcej »

FSL sposobem finansowania firmowej floty

Full Service Leasingu (FSL) skierowany jest do podmiotów gospodarczych, które traktują samochód jako narzędzie pracy - chcą używać pojazdów, ale niekoniecznie mieć je na własność, niezależnie od faktu, czy posiadają we flocie kilka czy tysiąc aut.  więcej »

Wstępna opłata leasingową - interpretacje sądów i fiskusa

Wątpliwości i rozbieżności dotyczą przede wszystkim momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wstępnych opłat leasingowych przez podatników ewidencjonujących koszty metodą memoriałową. A więc rozliczających koszty podatkowe w podziale na koszty... więcej »

Czym jest wartość rezydualna

Zakończenie umowy leasingu powoduje, że jej przedmiot wyceniany jest w oparciu o wartość rezydualną. Czym ona jest?  więcej »

Rozpoczynam działalność. Na jakich warunkach dostanę leasing?

Na rynku dostępnych jest dużo ofert leasingu, skierowanych do firm o krótkim stażu. Jako najbardziej ryzykowną, leasingodawcy postrzegają współpracę z firmami, działającymi krócej niż trzy miesiące. więcej »

Na czym polega wybór firmy flotowej

Wybierając firmę flotową trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które pozwolą firmie na czerpanie rzeczywistych korzyści z wynajmu aut. Eksperci zaznaczają, że jednym z nich są kwestie finansowe. przeczytaj, jak skutecznie wybrać leasingodawcę.  więcej »

Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

W umowie leasingu znajduje się zapis, zgodnie z którym użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią wymaga pisemnej zgody leasingodawcy. W praktyce leasingobiorcy rzadko stosują się do tego zapisu, natomiast leasingodawca jeszcze rzadziej (praktycznie w ogóle)... więcej »

Zakończenie umowy leasingu przed czasem. Sprawdź koniecznie ten zapis!

Obie strony umowy leasingowej mają prawo do jej przedterminowego zakończenia. Warunki na jakich mogą to zrobić, a także konsekwencje takiego działania, określone są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej.  więcej »

Dlaczego przedsiębiorcy wolą leasing samochodu?

Pozyskiwanie przez przedsiębiorców samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej często następuje za pośrednictwem umowy leasingu. Stanowi ona połączenie elementów umowy kredytu i najmu.  więcej »

Jaki jest maksymalny wiek samochodu do leasingu?

więcej »

Rynek nowych samochodów

Choć rynek nowych samochodów odnotował spadek rok do roku, to dzięki flotom udało się uniknąć gorszego wyniku. Koniec roku i początek nowego to zwykle okres wzmożonej wymiany floty. Mimo, że nadal wiele przedsiębiorstw przedłuża kontrakty leasingowe, czy okres użytkowania... więcej »

Jakie są zalety samochodów poleasingowych

Zawierane przez przedsiębiorców umowy leasingu pozwalają na wykup samochodów stanowiących ich przedmiot bezpośrednio po zakończeniu okresu trwania kontraktu. Wiele z nich trafia na rynek wtórny.  więcej »

Leasing - podatkowe korzyści i problemy

Wybierając leasing jako sposób na finansowanie można być pewnym, ze obciążenia podatkowe są mniejsze. Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak decydując się na leasing trzeba mieć świadomość, że... więcej »

Jakie są zalety i wady leasingu auta elektrycznego

Samochody elektryczne rozpoczynają podbój rynku usług leasingowych. Firmy leasingowe uzupełniają swoje oferty, a klienci zacierają ręce na myśl o dużych oszczędnościach w utrzymaniu floty, zarówno z uwagi na serwisowanie, a także źródło energii.  więcej »

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z leasingu?

W praktyce rezygnacja z leasingu może oznaczać wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu lub jego sprzedaż połączoną z cesją umowy. Wcześniejszy wykup nie spowoduje dla leasingobiorcy znaczących oszczędności, bowiem wszystkie raty leasingowe będą musiały zostać uregulowane... więcej »

Leasing samochodu sprowadzonego z zagranicy

Polski rynek samochodów używanych jest zdominowany przez samochody sprowadzone z zagranicy. Leasingodawcy dobrze o tym wiedzą i chętnie wspierają swoich klientów w nabyciu importowanych samochodów, zwłaszcza tych pochodzących z krajów Unii Europejskiej.  więcej »

Wykup samochodu osobowego z leasingu i jego dalsza sprzedaż

W styczniu br. dokonaliśmy wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Czy mieliśmy prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego? Czy sprzedaż tego samochodu w 2014 r. będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%? Czy w sytuacji gdy nabywcą będzie unijny... więcej »

Kredyt czy leasing - co jest bardziej korzystne dla małych przedsiębiorstw

Małe przedsiębiorstwa mają znacznie mniejsze możliwości pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności lub finansowanie inwestycji niż duże firmy czy korporacje. Oprócz powszechnego już kredytu bankowego coraz więcej zwolenników zdobywa inny sposób... więcej »

BIK rozpoczyna współpracę z ZPL

Firmy leasingowe uzyskały dostęp do systemu wymiany informacji kredytowej - Biuro Informacji Kredytowej rozpoczęło bowiem współpracę ze Związkiem Polskiego Leasingu. Przedsiębiorstwa zrzeszone w ZPL uzyskają również dostęp bazy BIG InfoMonitor zawierającej informacje... więcej »

Leasing jako usługa transgraniczna

Czasem usługi leasingu są świadczone podmiotom zagranicznym. Warto wiedzieć wtedy gdzie będzie opodatkowana ta usługa.  więcej »

Leasing w Polsce: jaką ma jakość?

Leasing zdobywa coraz większe uznanie przedsiębiorców - z badań przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing wynika, że z tej formy finansowania korzysta już ponad 40 procent rodzimych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Niemal wszyscy... więcej »

Co roku rynek wynajmu samochodów rośnie o 20 proc.

Polski rynek wynajmu samochodów rośnie o 20 proc. rocznie. O jego rozwoju świadczyć może fakt, że udział wynajmu lotniskowego zmalał do około połowy rynku, choć jeszcze niedawno stanowił nawet 80 proc. Dynamicznie rośnie sektor wynajmu długoterminowego, bo firmy doceniają... więcej »

Umowy leasingu spełniające kryteria dostawy towarów

W pewnych przypadkach wydanie towarów w ramach umowy leasingu uważane jest za dostawę towarów.  więcej »

Mam już jeden leasing i jeden kredyt. Czy mogę podpisać kolejną umowę?

Wszystko zależy przede wszystkim od kondycji finansowej firmy. Najprostszym sposobem jest ocenienie przez firmę leasingową sytuacji i ewentualnej wartości środków trwałych, które można będzie sfinansować w drodze leasingu. W wielu przypadkach można nawet określić... więcej »

Firmy korzystające z leasingu chętniej inwestują w innowacje i pracowników

Dziś leasingować można niemal wszystko od samochodów, poprzez maszyny, oprogramowanie i sprzęt biurowy, aż po nieruchomości. Taka forma finansowania pozwala rozwijać działalność i inwestować w innowacyjne rozwiązania. Coraz chętniej korzystają z niej również małe i... więcej »

Limit 20.000 euro przy leasingowanej osobówce

Czy przedsiębiorca, który na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykorzystuje w swojej firmie auto osobowe o wartości przekraczającej 20.000 euro, może zaliczać do kosztów firmowych opłacone od niego raty leasingowe w pełnej poniesionej wysokości? (pytanie z dyskusji na... więcej »

Czym różni się leasing od kredytu?

Leasing oznacza najem środków trwałych w określonym czasie za zapłatę rat leasingowych. Kredyt oznacza pozyskanie środków na określony cel. Przedmiot leasingu musi zostać precyzyjnie określony w umowie, w przypadku kredytu cel wykorzystania środków nie musi być... więcej »

Od teraz leasing ma być bardziej dostępny

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące leasingu. To oznacza m.in. ułatwienia w zawieraniu umów leasingu, w tym wprowadzenie możliwości zawierania umów leasingu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu... więcej »

Ocena zdolności leasingowej.

Bardzo pomocnym „narzędziem" przy planowaniu inwestycji jest ocena zdolności leasingowej swojej firmy. Dzięki takiej ocenie (sporządzanej przez firmę leasingową) łatwiej jest już na samym początku zaplanować inwestycję. Dowiemy się wtedy, jaką maksymalną wartość może... więcej »

Różnice kursowe przy leasingu dewizowym.

Przy rozpatrywaniu ofert finansowych leasingu opartych o waluty obce, warto zwrócić uwagę na przyjęte w nich wartości kursów. Firmy leasingowe przeliczają zarówno wartość przedmiotu leasingu jak i opłaty leasingowe po różnych kursach kupna i sprzedaży... więcej »

Kredyt, leasing, gotówka.

Przy wyborze źródła finansowania dobrze jest wykonać symulację porównawczą opłacalności zakupu za gotówkę, w kredycie lub leasingu. Warto wziąć pod uwagę rodzaj przedmiotu inwestycji, jej okres, wymagane zabezpieczenia a także sposoby finansowania kolejnych... więcej »

Czym różni się leasing operacyjny od najmu długoterminowego?

Najem długoterminowy różni się od leasingu operacyjnego zasadniczo brakiem konieczności zapłacenia czynszu inicjalnego. W praktyce są to produkty bardzo do siebie zbliżone, których szczegółowe warunki zależą od wynegocjowanych rozwiązań.  więcej »

Leasing leasingowi nie równy – leasingowe abc

Leasing to forma finansowania inwestycji polegająca na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich zakupu. Leasing z roku na rok staje się coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa. Jednak... więcej »

Cesja umowy - czyli zbycie praw do umowy leasingu

Cesje samochodów, to jeden z elementów praktyki leasingowej, z którym firmy CFM mają do czynienia na co dzień. Do tzw. przepięcia samochodów dochodzi najczęściej w momencie, kiedy pracownik przechodzi z jednej spółki, do drugiej, a wraz z nim jego auto... więcej »

ABC leasingu

Wiele firm potrzebuje nowych inwestycji, żeby nabrać wiatru w żagle. Samochód, ciągnik rolniczy, sprzęt medyczny, dźwig – takich rzeczy najczęściej nie można kupić za gotówkę, a biorąc pod uwagę zaostrzone polityki kredytowe, również uzyskanie kredytu... więcej »

Jak wziąć samochód w leasing?

Procedura jest podobna jak w przypadku zakupu. Zaczynamy od wyboru modelu i wizyty w salonie. Po ustaleniu warunków odbioru samochodu wybieramy się do firmy leasingowej i przedstawiamy fakturę proforma wystawioną w salonie wraz z wnioskiem leasingowym. Firma leasingowa rozpatruje... więcej »

Leasing po III kwartale

Sfinansowane środki trwałe o łącznej wartości blisko 24,5 mld zł i dynamika na poziomie 8% r/r - takie wyniki wypracowała branża leasingowa na koniec 3 kwartału, jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Wartość wszystkich sfinansowanych przez rynek maszyn i urządzeń... więcej »

Cesja leasingu

Zgodnie z treścią art. 760(1) Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i... więcej »

Leasing - krok po kroku...

Leasing, oprócz licznych zalet, jest umową, która zobowiązuje przedsiębiorcę do przestrzegania określonych warunków. Stąd, jeśli planujemy wybór tej formy finansowania, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z jej specyfiką. Poniżej prezentujemy 5 rad,... więcej »

Leasingobiorco, koniecznie przeczytaj umowę!

Leasing, oprócz licznych zalet, jest umową, która zobowiązuje przedsiębiorcę do przestrzegania określonych warunków. Stąd, jeśli planujemy wybór tej formy finansowania, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z jej specyfiką. Poniżej prezentujemy 5 rad,... więcej »

Czy po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki umowy leasingowe będą

Czy po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki umowy leasingowe będą kontynuowane przez nabywcę? Trwa spór podatników z organami podatkowymi odnośnie podatkowych skutków przenoszenia praw do umów leasingowych. Organy podatkowe twierdzą, że... więcej »

Zastanawiam się nad leasingiem maszyny poligraficznej.

Zastanawiam się nad leasingiem maszyny poligraficznej. Mam rachunek w banku od kilku lat i jak mnie zapewniono podpiszą ze mną umowę leasingu. Czy mogę na rynku znaleźć jeszcze korzystniejszą ofertę?  więcej »

Wstępna opłata leasingowa jako jednorazowy koszt podatkowy

Bardzo popularna forma finansowania działalności gospodarczej jaką jest leasing operacyjny wciąż budzi wątpliwości w zakresie sposobu rozliczania opłaty wstępnej, zwanej również czynszem inicjalnym. Leasingobiorcy najczęściej zaliczają ją jednorazowo w koszty uzyskania... więcej »

Jakie konsekwencje może mieć niezapłacenie w terminie raty leasingowej?

Opóźnienie oznacza przede wszystkim dodatkowe koszty. Za opóźnienia naliczane są karne odsetki i wysyłane wezwanie do zapłaty wyznaczające kolejny termin spłaty raty (nie krótszy niż 7 dni). Dodatkowo, za wystawienie wezwania zapłacimy kilkadziesiąt złotych.... więcej »

Myślę o leasingu nowego samochodu osobowego.

Myślę o leasingu nowego samochodu osobowego. Mam jednak obawy dotyczące sytuacji, co stanie się w przypadku jego kradzieży lub kasacji. Co dzieje się w takiej sytuacji? więcej »

Jestem stomatologiem. Jaki sprzęt mogę sfinansować w leasingu?

Jestem stomatologiem. Prywatną praktykę prowadzę od trzech lat. Jaki sprzęt mogę sfinansować w leasingu? więcej »

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Dostęp do dodatkowych środków finansowych ma dla firm ogromne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia realizacji bieżących zleceń, ale także rozwoju. Zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyty czy pożyczki, pozwalają nabyć dodatkowe maszyny, wdrożyć nowe... więcej »

Związek Polskiego Leasingu: rosną inwestycje polskich firm w maszyny i urządzenia

Polskie firmy wyleasingowały w I półroczu 2014 roku maszyny i urządzenia warte niemal 6,5 mld zł. To prawie o jedną czwartą więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Na tak poważny wzrost inwestycji istotny wpływ ma wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach,... więcej »

Czy kondycja finansowa leasingodawcy jest istotna?

Leasingobiorca jest jedynym uczestnikiem szeroko rozumianego stosunku leasingu pozostającym bez zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Możliwość oceny kondycji finansowej leasingodawcy może być w tej sytuacji skutecznym rozwiązaniem.  więcej »

Jestem zainteresowany leasingiem kilku podobnych urządzeń stolarskich.

Jestem zainteresowany leasingiem kilku podobnych urządzeń stolarskich. Niestety wartość jednego waha się w granicach 3 000 zł netto. Czy istnieje możliwość wyleasingowanie takich przedmiotów?  więcej »

Leasing - dobre rozwiązanie dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorczość, to ważna cecha charakteru, a nawet zespół kilku cech, które określają osobę która widząc pewne problemy, próbuje udoskonalić pewne pomysły bądź rzeczy. Czy zatem ktoś przedsiębiorczy jest także mądry i odpowiedzialny? Z pewnością... więcej »

Kiedy wybrać leasing finansowy?

Wybór leasingu finansowego będzie dla nas odpowiedni w kilku przypadkach:1) Towar jest obłożony niższą niż 23% stawką VAT - Jeśli przedmiot, który chcemy wziąć w leasing, jest opodatkowany stawką niższą (np. sprzęt medyczny – 8%), warto wybrać leasing... więcej »

Stabilizacja w branży leasingowej

Wartość wyleasingowanych towarów, maszyn i samochodów może przekroczyć w tym roku 40 miliardów złotych. Wiele zależy od kondycji polskiej gospodarki w drugiej połowie roku. Ta, jak przewiduje branża, będzie nieco gorsza niż w pierwszych sześciu miesiącach.  więcej »

VAT przy używaniu firmowych osobówek do celów prywatnych

Podatnicy używając do działalności gospodarczej samochody osobowe często decydują się na ich wykorzystywanie do celów prywatnych. Nieodpłatne użycie towarów należących do firmy do celów z nią niezwiązanych generalnie podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku... więcej »

Kto jest właścicielem przedmiotu?

Właścicielem przedmiotu co najmniej do zakończenia okresu finansowania jest leasingodawca. W przypadku leasingu operacyjnego na koniec okresu umownego przedmiot wraca do leasingodawcy, w leasingu finansowym zostaje wykupiony przez leasingobiorcę.  więcej »

Jak zyskać na leasingu?

Leasing, jak każda umowa o finansowanie, kojarzy nam się raczej z ponoszeniem wydatków na odsetki, prowizje, etc. Tymczasem na leasingu można zarobić. Jak?  więcej »

W jaki sposób sfinansować zakup maszyn i urządzeń?

W celu zakupu środków trwałych możemy skorzystać z kredytu inwestycyjnego lub leasingu. Zaletą kredytu jest nieco niższa rata niż to ma miejsce w przypadku leasingu oraz fakt, że w momencie zakupu stajemy się właścicielami sprzętu. Leasing pozwala nam jednak na wliczenie... więcej »

Maszyny i urządzenia warto wziąć w leasing

Leasing jest jednym z narzędzi służących dywersyfikacji źródeł finansowania firmy, ale największe korzyści daje w zakresie optymalizacji podatkowej.  więcej »

Kredyt samochodowy czy leasing?

Wiele firm rozbudowując swoją flotę szuka optymalnego sposobu finansowania. Jednym z najważniejszych czynników w przypadku podejmowania decyzji o kupnie nowego auta jest fakt, aby zakup ten nie naruszył płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego warto skrupulatnie rozważyć... więcej »

Wzrost leasingu zwiastunem rosnącej aktywności firm

Optymistyczne dane makroekonomiczne wskazują, że są szanse na ożywienie gospodarcze w 2014 roku. Większa aktywność inwestycyjna firm powinna przyczynić się do wzrostu PKB.  więcej »

OBOK KREDYTU, LEASING JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI W POLSCE

Leasing to szczególnie przydatny sposób wspierania działalności małych i średnich firm – tak ważnego segmentu dla młodej gospodarki rynkowej. Firmy leasingowe oferują wiele produktów, które pozwalają poprawiać płynność przedsiębiorstw, a... więcej »

SKANER MŚP – OPINIE I PROGNOZY PRZEDSIĘBIORCÓW. KWIECIEŃ 2014

Poznaliśmy nastroje przedsiębiorców na II kwartał 2014 roku. Z badania „Skaner MŚP" wynika, że właściciele firm patrzą w przyszłość z optymizmem i deklarują większą skłonność do inwestowania. Leasing jest nadal najczęściej wybieraną przez nich zewnętrzną formą... więcej »

Statystyki rynku leasingowego 2012 – raport ogólny

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym wyniki branży leasingowej za 2012r. Raport został przygotowany przez Związek Polskiego Leasingu.  więcej »

Finansowanie inwestycji

Przedsiębiorca lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi stale mieć na uwadze potrzeby inwestycyjne firmy. Dlaczego? Ponieważ na wolnym rynku żadne przedsiębiorstwo bez inwestycji długo nie przetrwa (a już na pewno się nie rozwinie).Z tego powodu inwestowanie jest konieczne, a... więcej »

Statystyki rynku leasingowego 2013 – raport ogólny

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym wyniki branży leasingowej w 2013r. Raport został przygotowany przez Związek Polskiego Leasingu.  więcej »

LEASING SZANSĄ NA WZROST INWESTYCJI MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Polska gospodarka to ponad 1,8 mln aktywnych przedsiębiorstw, w tym 96 proc. to mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 9 pracowników . A cały sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) to 99,8 proc. wszystkich aktywnych firm.  więcej »

Warunki pełnego odliczenia VAT od leasingu samochodów osobowych

Prowadzimy działalność w zakresie usług budowlanych. W ubiegłym miesiącu dokonaliśmy zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i poszerzyliśmy ją o wynajem samochodów osobowych. Podpisaliśmy również umowę leasingu samochodu osobowego, który... więcej »

Skutki niepłacenia rat leasingowych w terminie

Płacenie rat leasingowych w terminie jest podstawowym obowiązkiem leasingobiorcy. Zaległości mogą spowodować poważne konsekwencje, z wypowiedzeniem umowy i odebraniem przedmiotu leasingu włącznie. Leasingobiorca musi wtedy jednorazowo zapłacić wszystkie pozostałe do końca umowy... więcej »

Flota w wynajmie długoterminowym

Wynajem długoterminowy, zwany również Full Service Leasingiem to produkt oparty na leasingu z wysoką wartością rezydualną. Obejmuje on jednak nie tylko finansowanie pojazdów, ale i pełen katalog usług zarządzania samochodami, czyli outsourcing firmowej floty.  więcej »

Leasing maszyn piekarniczych

Podstawowe informacje na temat warunków leasingu maszyn piekarniczych oraz procedurach uzyskania ofert leasingowych.  więcej »

Korzystny leasing z gwarancjami dla MSP

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL) oraz Europejski Fundusz: Inwestycyjny (EIF) podpisały umowę dotyczącą programu CIP (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme). Celem programu jest wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w tym również... więcej »

Jednorazowa amortyzacja w leasingu finansowym

Firma zamierza podpisać umowę leasingu finansowego, której przedmiotem będzie maszyna produkcyjna. Ponieważ firma posiada w 2014 r. status małego podatnika, chciałaby skorzystać z możliwości zastosowania w stosunku do tej maszyny jednorazowej amortyzacji. Czy korzystając z tego... więcej »

Wykup przedmiotu w leasingu finansowym

Posiadamy środek trwały użytkowany na podstawie umowy leasingu finansowego. W umowie nie zawarto informacji o możliwości przeniesienia własności przedmiotu leasingu ani o ewentualnej cenie jego wykupu. Jednak przed zakończeniem umowy postanowiliśmy wykupić ten środek trwały. Jak... więcej »

Korekta kosztów w leasingu finansowym

Gdy przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych kwotę odpisu amortyzacyjnego dokonywanego od składników majątku, z których korzysta na podstawie umowy leasingu finansowego, a jednocześnie kwota ta nie znajdzie pokrycia w płatności dokonanej przez niego na rzecz... więcej »

Pożyczka, kredyt , czy może leasing?

Każdy przedsiębiorca podczas przygody z biznesem będzie musiał zastanowić się nad sposobem finansowania swojej działalności. Warto skrupulatnie przeanalizować wszystkie możliwości, ponieważ każda metoda niesie ze sobą inne korzyści, ale wiąże się także z różnymi... więcej »

Leasing mobilny w Getin Leasing

Leasing mobilny - elastyczny produkt Getin Leasing, dedykowany dla przedsiębiorców dysponujących niewielką flotą samochodową. W ramach oferty, poza finansowaniem auta poprzez leasing, Klienci otrzymają ubezpieczenie oraz pakiet usług związanych z eksploatacją pojazdu, rozliczane... więcej »

Protokół odbioru w umowie leasingu

Protokół odbioru w umowie leasingowej jest jednym z dokumentów, stanowiących załącznik do umowy, na podstawie, którego następuje przekazanie przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz korzystającego do odpłatnego użytkowania na okres zawarty w umowie.  więcej »

Idea Leasing

  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: D

więcej »

Faktura VAT w umowie leasingu

Faktura VAT w umowie leasingu jest dokumentem księgowym, który z jednej strony stanowi potwierdzenie sprzedaży dla leasingodawcy, z drugiej zaś jest dokumentem stwierdzającym zakup towaru przez leasingobiorcę. Wystawienie faktury VAT rodzi obowiązek podatkowy naliczenia i... więcej »

Jak wygląda zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu?

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu odbywa się de facto tylko w przypadku leasingu operacyjnego. Przy leasingu finansowym, po okresie umowy własność środka trwałego automatycznie przechodzi na korzystającego  więcej »

Co jeśli firma leasingowa upadnie?

Konsekwencją upadłości firmy leasingowej jest zbycie jej majątku, w tym także przedmiotów leasingu. Zgodnie z prawem, nabywca majątku leasingodawcy wstępuje w stosunek umowy leasingowej na miejsce instytucji finansującej i nie dysponuje uprawnieniami do bezpodstawnego rozwiązania... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: H

więcej »

Skrócenie okresu leasingu a korekta kosztów

Ocena konsekwencji podatkowych przedterminowego zerwania umowy leasingowej nastręcza leasingobiorcom sporo kłopotów. Wątpliwości dotyczą głównie sytuacji, gdy umowa została zakończona przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego, czyli minimalnego... więcej »

Leasing swobodny - dla kogo?

Samodzielne zarządzanie umową leasingową, dopasowanie płatności do bieżącej płynności finansowej firmy i elastyczność w spłacie zobowiązań – to główne zalety Leasingu Swobodnego.  więcej »

Jak podatkowo rozliczyć wstępną opłatę leasingową?

Wstępna opłata leasingowa wnoszona jest przez leasingobiorcę zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. Rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej może przysporzyć wiele problemów. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć wstępną opłatę leasingową?  więcej »

Dokumenty założycielskie na potrzeby zawarcia umowy leasingu

Umowa leasingowa, podobnie jak kredyt bankowy, wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania w instytucji finansowej. Podobnie jak bank, finansujący musi poznać swojego przyszłego wierzyciela oraz jego zdolność do regularnego płacenia rat. więcej »

Ogólne warunki umowy leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu w skrócie OWUL przedstawia ogół praw i obowiązków wzajemnych, wynikających z umowy leasingowej. OWUL zawiera przede wszystkim, zasady jego użytkowania PL, obowiązki informacyjne stron umowy, zakres i sposób wypowiedzenia umowy... więcej »

Opodatkowanie leasingu finansowego

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych wyraźnie rozróżnia dwa rodzaje leasingu tj. leasing finansowy oraz operacyjny. Punktem wyjścia dla określenia konsekwencji podatkowych obydwu stron transakcji leasingowej jest więc określenie... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: K

więcej »

Depozyt gwarancyjny (kaucja) w leasingu

Jest kilka kosztów obciążających leasingobiorcę przed zawarciem umowy. Można tutaj wymienić opłatę wstępną, wszelkie opłaty manipulacyjne, koszty adaptacji, ale też tzw. depozyt gwarancyjny.  więcej »

Leasing urządzeń o niskiej wartości jednostkowej

Leasing urządzeń o niskiej wartości jednostkowej. Czy się opłaca? Ekspert odpowiada na pytania czytelników.  więcej »

12,5% wzrostu branży wynajmu długoterminowego samochodów

Branża wynajmu i leasingu samochodów, reprezentowana przez firmy skupione w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, odnotowała po pierwszym kwartale 2014 roku 12,5% wzrost liczony rok do roku. Od początku stycznia do końca marca 16 największych i najważniejszych na... więcej »

Aneks do umowy leasingu

Spotykamy się z różną praktyka firm leasingowych w zakresie wprowadzania zmian w umowie leasingu w trakcie jej trwania. Przeważnie w umowach pojawiają się szczegółowe zapisy czego takie zmiany mogą dotyczyć. więcej »

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wyleasingował w kwietniu 2014 najwięcej samochodów osobowych do 3,5t

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców firma Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zarejestrowała w kwietniu 1095 aut i jest to najlepszy wynik wśród firm leasingowych rejestrujących samochody osobowe do 3,5t.  więcej »

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy leasingowego?

W jaki sposób łatwo, szybko a przede wszystkim jak najkorzystniej sfinansować planowaną inwestycję za pomocą leasingu? Udać się prosto do leasingodawcy? Czy może wcześniej zapukać do doradcy leasingowego? Przedsiębiorcom, którzy chcą być pewni, że podejmują słuszne... więcej »

Ewidencja przebiegu przy leasingowanym samochodzie

Prawo nie nakłada na leasingobiorcę obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu, również z punktu widzenia leasingodawcy nie jest to konieczne. Inaczej jest natomiast w przypadku pozaleasingowych form udostępnienia pojazdu (najem, dzierżawa), w których... więcej »

Opodatkowanie leasingu operacyjnego

W przepisach prawa podatkowego w Polsce, leasing operacyjny opodatkowany jest na zasadach ustaw podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Najważniejszą kwestią rozstrzygającą formę naliczenia oraz poboru podatku z tytułu leasingu jest... więcej »

Po jakim czasie od podpisania umowy leasingu można zrobić cesję lub zmienić firmę leasingową?

Cesja umowy leasingu możliwa jest w zasadzie w każdej chwili jej trwania o ile umowa ta została zawarta po 2012 roku.  więcej »

Jak nie przepłacać za ubezpieczenie leasingu?

Zawarcie umowy leasingu finansowego lub operacyjnego nie skutkuje przeniesieniem prawa własności. Leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu, a jedynie jego użytkownikiem. Leasingodawca oczekuje w związku z tym zabezpieczeń, dzięki którym jego własność... więcej »

Szkoda ubezpieczeniowa w leasingu

Istotą leasingu operacyjnego jest oddanie w ręce korzystającego przedmiotu, który nadal pozostaje własnością leasingodawcy. Ubezpieczenie w takiej relacji to podstawa – w razie szkody lub kradzieży nie musimy odpowiadać przed finansującym własnym majątkiem.  więcej »

Kalkulator leasingu w Twoim telefonie

więcej »

Co z korektą VAT przy sprzedaży samochodu po okresie umowy leasingu?

W przypadku, gdy spółka zakupiła samochód z prawem do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego zawartego w jego cenie chce sprzedać pojazd po upływie okresu trwania umowy mogą pojawić się wątpliwości dotyczące sposobu korekty podatku naliczonego.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych

więcej »

Oferta vendorska w leasingu

Programy vendorskie polegają na przygotowaniu wspólnej oferty przez dostawcę środka trwałego (zazwyczaj jest to krajowe przedstawicielstwo producenta samochodów) oraz instytucję finansową. Efektem ich współpracy jest kompleksowy produkt, obejmujący samochód... więcej »

Ostateczny kształt umowy leasingu operacyjnego można sobie wynegocjować

Kucharz z klasą używa tych samych składników, co jego inni koledzy po fachu, ale dzięki odpowiednim proporcjom to właśnie jego potrawa nabiera wyjątkowego smaku. Podobnie jest w przypadku płatności związanych z umową leasingu operacyjnego – podstawowe parametry są... więcej »

Leasing motocykli, skuterów i quadów

Podstawowe informacje na temt warunków leasingu motocykli, skuterów i quadów oraz procedurach uzyskania ofert leasingowych.  więcej »

Samochód ciężarowy - warunki odliczenia VAT od rat leasingowych

Od stycznia 2011 r. ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia związane z możliwością odliczania VAT od zakupu pojazdów oraz paliw wykorzystywanych do ich napędu. Ograniczenia tego nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy leasingu, w stosunku do... więcej »

Czy warto przejąć leasing?

Na portalu aukcyjnym znalazłem interesujące ogłoszenie o możliwości przejęcia leasingu. Czy warto się tym zainteresować? Na co uważać?  więcej »

Konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingu

Umowa leasingu jest z natury rzeczy zawierana na określony okres czasu. Jej wcześniejsze rozwiązanie niesie ze sobą określone konsekwencje finansowe.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: C

więcej »

Odsetki umowne w umowie leasingu

Odsetki umowne w leasingu naliczane są za zwłokę w spłacie rat leasingowych lub innych opłat wynikających z umowy, które należne są od leasingobiorcy na rzecz finansującego. Ich wysokość oraz sposób naliczenia zawarte są w umowie leasingowej. Odsetki umowne ustalane są... więcej »

Harmonogram spłat w leasingu

Jednym z istotniejszych dokumentów w umowie leasingowej jest harmonogram spłat. Harmonogram zawiera terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych, według których winny być terminowo regulowane zobowiązania wobec finansującego przez leasingobiorcę, na podstawie... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: T

więcej »

Przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu

Leasingobiorca, któremu zależy na przedterminowym zakończeniu umowy leasingu, ma możliwość dokonania cesji tej umowy, czyli przeniesienia wynikających z niej praw i obowiązków na inny podmiot. Identyfikacja i zachęcenie potencjalnego następcy do współpracy leży po... więcej »

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy leasingowego?

W jaki sposób łatwo, szybko a przede wszystkim jak najkorzystniej sfinansować planowaną inwestycję za pomocą leasingu? Udać się prosto do leasingodawcy? Czy może wcześniej zapukać do doradcy leasingowego? Przedsiębiorcom, którzy chcą być pewni, że podejmują ... więcej »

Floty w sektorze publicznym w Polsce

Eksperci PZWLP szacują, że łącznie w tzw. sektorze publicznym w Polsce może być wykorzystywanych nawet 50 tys. samochodów służbowych. Roczny koszt utrzymania takiej floty to minimum kilkadziesiąt milionów złotych, a zakup nowych aut tylko dla jednego ministerstwa, oznacza... więcej »

Co to jest leasing?

Leasing, jako alternatywa dla kredytu bankowego choć nie substytucyjna forma pozyskania kapitału, zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców, ze względu na efekt osłony podatkowej, mniejszą skalę formalności przy uruchomieniu oraz niższy wymagany wkład własny.... więcej »

Kiedy możliwy jest „leasing na dowód”?

Określenie „leasing na dowód" odnosi się do uproszczonej procedury pozyskiwania finansowania w formie leasingu. Procedura uproszczona zakłada, że leasingodawca podejmuje decyzję o współpracy z wnioskodawcą wyłącznie na podstawie dokumentów rejestrowych, bez... więcej »

Finansowanie zakupów. Jak robią to firmy?

Leasing, kredyt, a może w przypadku trudności z uzyskaniem zapłaty faktoring. Jakie są kryzysowe możliwości polskich przedsiębiorstw? więcej »

Co to jest leasing konsumencki?

Leasing konsumencki to forma korzystania z środka trwałego przez osoby, nieprowadzące działalności gospodarczej. Ta forma leasingu skierowana jest do osób zatrudnionych (nie ma znaczenia forma zatrudnienia) w firmach, niebędących w stanie upadłości bądź likwidacji. Z leasingu... więcej »

Leasing – ABC dla klienta

Wybór źródła finansowania inwestycji należy zacząć od uzyskania oferty. Oferta leasingowa powinna zawierać wszystkie podstawowe informacje niezbędne do oszacowania kosztów leasingu.  więcej »

Ocena zdolności leasingowej

Ocena zdolności leasingowej korzystającego leży w gestii leasingodawcy. Każdy finansujący leasing posiada własne kryteria oceny zdolności, czyli oceny zdolności potencjalnego leasingobiorcy do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umowy leasingowej. W praktyce... więcej »

Specyfikacja techniczna przedmiotu leasingu

Przedmiotem leasingu, mogą być zarówno ruchomości np. samochód, urządzenia, maszyny, jak i technologie, wartości niematerialne i prawe, czy nawet nieruchomości. Dokładne określenie przedmiotu leasingu, tj. nazwy, typu, ilości, oznaczenie producenta oraz wartości... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: A

więcej »

Umowa leasingu

Pojęcie, zasady oraz strony umowy leasingu zostały ściślej uregulowane w kodeksie cywilnym wraz z nowelizacją Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o ziemnie ustawy – kodeks cywilny. Dotychczasowo w przepisach funkcjonowały umowy leasingu o różnej treści, z elementami umowy najmu,... więcej »

Jak postępować w przypadku problemów ze spłatą rat leasingowych?

Zawierając umowę leasingu, mamy przed sobą perspektywę kilku lat spłaty rat leasingowych. W tym czasie wiele się jednak może zdarzyć. Jak postąpić, jeśli brak nam środków na spłatę rat?  więcej »

Spłata rat leasingowych

Zawarcie umowy leasingu wiąże się z koniecznością spłat rat leasingowych. Jednakże życie, także gospodarcze niesie z sobą wiele niespodzianek i niejednokrotnie mimo naszej dobrej woli nie możemy terminowo regulować swych zobowiązań. Co dzieje, gdy nie spłacamy rat leasingowych?  więcej »

Sezonowy system spłaty rat leasingowych

Szczególnie widoczna sezonowość prowadzonej działalności występuje w rolnictwie, budownictwie lub turystyce. Sezonowość charakteryzuje się osiąganiem przez przedsiębiorstwo dochodów tylko w pewnych okresach w ciągu roku. więcej »

Wygaśnięcie umowy leasingu

W praktyce umowa leasingu kończy się z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej oraz z wykupem lub oddaniem leasingowanego przedmiotu finansującemu. Istnieją jednakże sytuacje, w których następuje wygaśnięcie umowy leasingowej przed terminem, na który została zawarta.  więcej »

Auto w leasingu

Leasing auta to forma zakupu, w której jedna ze stron – leasingodawca zakupuje od dealera samochód na własność, a następnie oddaje przedmiot leasingu do odpłatnego użytkowania leasingobiorcy. Leasingobiorca, najczęściej będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do... więcej »

Gdy przedmiot leasingu ma wady

Przedsiębiorca decydujący się na leasing oczekuje, iż leasingowany przedmiot jest nowy i wolny od wad, zwłaszcza w przypadku leasingu samochodów kupowanych z salonu. Odbiór następuje zazwyczaj na podstawie protokołu odbiorczego, który podpisany przez korzystającego... więcej »

Oddanie przedmiotu leasingu w leasingu finansowym korzystającemu

W trakcie trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu finansowego znajduje się w ewidencji księgowej leasingobiorcy i on też jest podmiotem zobligowanym według prawa podatkowego do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.  więcej »

Gdy skradną samochód w leasingu

Eksploatacja pojazdu w toku prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z pewnym rodzajem ryzyk np. wypadek drogowy, kataklizmy, kradzież. Szkoda powstała na leasingowanym samochodzie może mieć dwojaki charakter: całkowita utrata przedmiotu leasingu (szkoda całkowita), np.... więcej »

Środek trwały w umowie leasingu

Środek trwały w leasingu oznacza przedmiot leasingu, będący rzeczą ruchomą, nieruchomością, prawem lub wartością niematerialną, do których prawo do użytkowania oraz czerpania z niego pożytków przenoszone jest z finansującego na korzystającego, w drodze zawartej umowy... więcej »

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:  więcej »

Problemy z BIK i KRD? Czy dostanę leasing?

Zła historia kredytowa nie odbiera szansy na pozyskanie leasingu. Część firm leasingowych godzi się na współpracę z „ryzykownymi" klientami, ale usługi te są znacznie droższe niż w przypadku standardowej oferty.  więcej »

Leasing jako forma oszczędności podatkowej

W polskim prawie umowa leasingu unormowana została w Kodeksie cywilnym, a także w obu ustawach o podatku dochodowym, tj. ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.  więcej »

Procedura zawarcia umowy leasingu. Jak długo trwa?

Leasing jest jednym z najszybszych dostępnych na rynku sposobów nabycia środka trwałego. Procedura zawarcia umowy leasingu trwa od kilku dni (w przypadku najbardziej popularnych środków trwałych) do kilku tygodni (trudno dostępne urządzenia specjalistyczne).  więcej »

Data wymagalności w umowie leasingu

Data wymagalności w umowie leasingu jest dniem, w którym przypada ostateczny termin zapłaty należności z tytułu raty leasingowej, bądź innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z umowy leasingowej. Data wymagalności może wynikać z faktury VAT lub pisma... więcej »

Leasing w projektach unijnych

Leasing jest nie tylko źródłem pozyskania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, może być także formą finansowania inwestycji w ramach dotacji z Funduszy Unijnych. Jedyny warunek, jaki musi spełniać, to leasing powinien być tzw. kosztem kwalifikowanym, a... więcej »

Samochód poleasingowy dla firmy – vademecum

Samochód poleasingowy dla firmy to rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż auto nowe. O czym należy pamiętać decydując się na dołączenie do firmy auta poleasingowego?  więcej »

Podejście do umowy leasingu według ustawy o rachunkowości

Ustawodawca nie rozpieszcza przedsiębiorców i służb księgowych jedną zwięzłą definicją rodzaju leasingu. Leasing finansowy czy operacyjny nieco inaczej postrzegany jest przez prawo o podatku dochodowym, inaczej w ustawie o podatku od towarów i usług. Podobnie jest w... więcej »

Gdy skradną samochód leasingowy

Każdy leasingobiorca musi zważać na zapisy w treści umowy leasingowej. Ważne jest, czy samochód ma odpowiednie polisy ubezpieczenia OC i AC oraz AK. Potrzebne to jest w przypadku, gdy ukradną takie leasingowane auto. więcej »

Opłata wstępna w leasingu (czynsz inicjalny, wpłata początkowa, udział własny)

Opłata wstępna w leasingu, zwana też czynszem inicjalnym lub wpłatą początkową, to opłata wnoszona przed rozpoczęciem okresu umowy leasingu przez korzystającego. Zasadniczo opłata ta jest uiszczana w momencie rozpoczęcia umowy leasingu. Kwota czynszu inicjalnego waha się w... więcej »

Źródła finansowania inwestycji

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach wolnej konkurencji, bez względu na wielkość czy branżę, dla zachowania pozycji oraz maksymalizacji przyszłych zysków, winno perspektywicznie się rozwijać. Rozwój - zarówno rzeczowego majątku jak i kapitału... więcej »

Podejście do umowy leasingu według ustawy o rachunkowości

Ustawodawca nie rozpieszcza przedsiębiorców i służb księgowych jedną zwięzłą definicją rodzaju leasingu. Leasing finansowy, czy operacyjny nieco inaczej postrzegany jest przez prawo o podatku dochodowym, inaczej w ustawie o podatku od towarów i usług. Podobnie jest w... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: Z

więcej »

Podmiot i przedmiot umowy leasingu

Umowa leasingu ma charakter handlowy, a jej treść regulowana jest przepisami prawa. Musi ona zawierać określenie jej podmiotów i przedmiotu.  więcej »

Jakie korzyści dają karty paliwowe

Decydując się na wynajem długoterminowy otrzymasz propozycję korzystania z karty paliwowej. Czemu taka karta służy? Przeczytaj.  więcej »

Weksel w leasingu

W leasingu, bez względu na jego rodzaj, to leasingowany przedmiot jest podstawowym zabezpieczeniem finansującego; pozostaje on bowiem własnością leasingodawcy w całym okresie trwania leasingu. Często jednak dla łatwiejszej egzekucji zobowiązań wynikających z umowy leasingowej,... więcej »

Jak wypowiedzieć umowę leasingową, by odzyskać przedmiot leasingu?

Zawieranie umów leasingowych cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Ich wypowiadanie wskutek niewywiązywania się korzystającego z umowy również nie należy do rzadkości. więcej »

Potrzebny leasing?

Każda firma prędzej czy później staje przed dylematem związanym z kupnem samochodu. Nie zawsze jednak dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi potrzebnymi do realizacji planów. Z myślą o nich powstały różne formy finansowania, a jedną z najpopularniejszych jest... więcej »

Warunki umowy leasingowej

Umowa leasingowa jest dokumentem dwustronnym, zawieranym pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Umowa ma na celu określenie szczegółowego zakresu praw i obowiązków obu stron porozumienia. W przypadku umowy leasingu, warunki udzielenia finansowania zawarte są przeważnie w... więcej »

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Zasadniczą różnicę pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym stanowi to, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Czym jeszcze różni się od siebie leasing operacyjny i leasing finansowy?  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: N

więcej »

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) w leasingu

EURIBOR to skrót od angielskiej nazwy Euro Interbank Offered Rate i oznacza stopę oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w strefie euro. Stopa ta ustalana jest na podstawie ofert składanych przez 57 największych banków komercyjnych ze strefy euro. W odniesieniu... więcej »

Samochód poleasingowy - co warto wiedzieć?

Kryzys wciąż trwa, jednak większość z nas chciałaby mieć własne 4 kółka. Samochód daje poczucie niezależności i dużą wygodę w poruszaniu się po mieście. Jednak niestety sporo kosztuje – szczególnie przy drożejącym paliwie.  więcej »

Na co zwrócić szczególną uwagę w umowie leasingu?

Umowa leasingu zakłada długoterminowe zobowiązanie leasingobiorcy wobec instytucji finansowej, więc niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie się z całą umową oraz załącznikami do umowy. Szczególną uwagę zwrócić natomiast należy na zapisy, dotyczące ustalania... więcej »

Opłaty leasingowe

Leasing jest jednym ze źródeł finansowania zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pojazdów itp. Obok kredytu gotówkowego, leasing stanowi jedno z popularniejszych form pozyskania kapitału oraz determinant rozwoju biznesu. Każda forma... więcej »

Raiffeisen Leasing rozwija usługę CFM dla firm

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. rozwija usługę wynajmu długoterminowego adresowaną do mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw.  więcej »

Stopa procentowa leasingu według MSR

Cześć podmiotów gospodarczych, w tym banki oraz spółki, których papiery wartościowe dopuszczone są do publicznego obrotu mają obowiązek stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). więcej »

Poręczenie umowy leasingowej

Zdarza się sytuacja, że zdolność kredytowa (wynikająca z kondycji finansowej, okresu funkcjonowania, wiarygodności) leasingobiorcy nie satysfakcjonuje finansującego. W przypadku kiedy korzystający nie posiada wymaganej sytuacji finansowej ani nie dysponuje majątkiem, który... więcej »

Data fakturowania w umowie leasingu

Data fakturowania w umowie leasingu jest datą wystawienia faktury VAT przez leasingodawcę na rzecz korzystającego. Data fakturowania w leasingu jest o tyle istotna, o ile decyduje ona o powstaniu obowiązku podatkowego oraz uprawnia do odliczenia podatku naliczonego od wartości dodanej.... więcej »

Kredyt na auto firmowe, a może leasing lub pożyczka z Unii?

Najbardziej atrakcyjną formą finansowania zakupu auta firmowego wydają się być bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W pierwszym przypadku rzadko jednak można ubiegać się o dofinansowanie nabycia tylko i wyłącznie samochodu.  więcej »

Czy można obniżyć ratę leasingową?

Czy możliwe jest obniżenie wysokości rat w trakcie trwania umowy leasingu? Jakie są działania należy podjąć, aby tego dokonać? Dowiesz się czytając poniższy artykuł.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: B

więcej »

Data dostawy w umowie leasingu

Data dostawy w umowie leasingowej jest datą, w której dostawca lub leasingodawca oddaje korzystającemu przedmiot leasingu do jego dyspozycji. Zasadniczo za datę dostawy przyjmuje się datę z podpisanego przez leasingobiorcę protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Począwszy od daty... więcej »

Słownik pojęć leasingowych: M

więcej »

Leasing w pigułce

Wiele firm potrzebuje nowych inwestycji, żeby nabrać wiatru w żagle. Samochód, ciągnik rolniczy, sprzęt medyczny, dźwig – takich rzeczy najczęściej nie można kupić za gotówkę, a biorąc pod uwagę zaostrzone polityki kredytowe, również uzyskanie kredytu... więcej »

Wznowienie umowy leasingu

Opóźnienie w spłacie raty leasingu lub innej opłaty leasingowej przez korzystającego na rzecz finansującego, mimo pisemnego upomnienia, może warunkować zerwaniem umowy leasingowej w trybie natychmiastowym. Jeżeli jednak korzystający ureguluje zaległość, istnieje... więcej »

Zmiany w leasingu w roku 2013

Rok 2013 przyniósł wiele istotnych zmian dla przedsiębiorców. Wśród modyfikacji przepisów podatkowych znajduje się m.in. pakiet dotyczący leasingu.  więcej »

Amortyzacja w leasingu

Sposób amortyzacji przedmiotu leasingu uzależniony jest od jego rodzaju. Amortyzacja w leasingu operacyjnym dokonywana jest przez leasingodawcę, zaś w przypadku leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę. Uprawnienie do odliczania amortyzacji może stanowić ważne kryterium wyboru... więcej »

Sprzedaż w leasingu operacyjnym na rzecz osoby trzeciej

Leasing operacyjny jest jedną z częściej wybieranych form leasingu przez przedsiębiorców. Większa popularność leasingu operacyjnego wynika głównie z większych korzyści podatkowych po stronie leasingobiorców. więcej »

Gdy bank nie chce dać kredytu, sięgnij po leasing

Osoby, które wykorzystały już swój limit zadłużenia w bankach, na jaki pozwala rekomendacja T, nie będą mogły kupić auta na kredyt. Alternatywą jest leasing konsumencki, którego nie obejmują rekomendacje nadzoru adresowane do banków.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: F

więcej »

Skrócenie umowy leasingu zawartej z przedsiębiorcą

Skrócenie umowy leasingu zawartego z przedsiębiorcą wynika najczęściej z chęci dokonania wcześniejszej spłaty wartości początkowej przedmiotu umowy i dokonania oszczędności na odsetkowym elemencie finansowania. Z drugiej strony, jeśli przychody korzystającego zaczynają się... więcej »

Leasing – jakie dokumenty będą potrzebne?

Wykaz dokumentów, niezbędnych do uzyskania finansowania w formie leasingu, uzależniony jest głównie od formy prawnej wnioskodawcy oraz regulacji wewnętrznych leasingodawców. Ogólnie rzecz biorąc, podmioty finansujące wymagają dokumentów,... więcej »

Wartość początkowa w leasingu

Wartość początkowa w leasingu jest to cena nabycia przedmiotu leasingu powiększona o ewentualne koszty nabycia tego przedmiotu. O ile definicja wartości początkowej przedmiotu leasingu nie budzi większych wątpliwości, o tyle o tym, co można zaliczyć do kosztów nabycia owego... więcej »

Co to jest leasing samochodowy?

Wiele nowopowstałych firm nie stać na to, aby od razu na początku swojej działalności kupować samochód. Często jest on niestety bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania firmy i jej rozwoju. Wówczas może ona skorzystać z rozwiązania, jakim jest leasing samochodowy .... więcej »

Opodatkowanie leasingu gruntów

Leasing jest jedną z form pozyskania kapitału obcego dla firmy, szczególnie przydatny w przypadku rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki leasingowi finansowemu można nabyć potrzebne środki trwałe, sfinansować zakup linii produkcyjnych, nowych technologii czy nawet pozyskać całe ... więcej »

Sprzedaż przedmiotu leasingu w leasingu finansowym na rzecz korzystającego

Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy, na jaki została zawarta umowa leasingu finansowego, następuje sprzedaż środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, będącej przedmiotem tej umowy na rzecz korzystającego przez leasingodawcę, wówczas zdarzenie takie... więcej »

Leasing krok po kroku

Leasing to forma udostępnienia środka trwałego przez podmiot finansujący (leasingodawca) na rzecz podmiotu korzystającego (leasingobiorca). Środek trwały, będący przedmiotem leasingu, udostępniany jest na uzgodniony przez strony okres, w zamian za regularne płatności rat w... więcej »

Dokumenty leasingu

Przedsiębiorca decydujący się na leasing powinien dokładnie zapoznać się z dokumentami leasingowymi, które zamierza podpisać. Na dokumenty leasingu składają się przede wszystkim: umowa leasingu, OWUL- Ogólne Warunki Umowy Leasingu oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia... więcej »

Mandaty dla kierowców leasingowanych samochodów wyższe o opłatę manipulacyjną firm leasingowych

Mandaty dla kierowców w leasingowanych samochodach wyższe o co najmniej 50 zł. Firmy leasingowe doliczają taką opłatę manipulacyjną, by pokryć swoje koszty związane ze wskazaniem faktycznego użytkownika pojazdu. To do nich przychodzą wezwania z policji i straży miejskiej.... więcej »

Kaucja zabezpieczająca umowę leasingową

Kaucja zabezpieczająca umowę leasingową (depozyt gwarancyjny) jest zabezpieczeniem leasingodawcy przed nieprawidłowym wywiązaniem się leasingobiorcy z zapisów umowy.  więcej »

Kłopotliwe warunki umowy leasingu finansowego

W ustawie o rachunkowości leasing klasyfikowany jest jako finansowy, jeśli spełnia jeden z 7 warunków (artykuł 3 ust 4-6). Kłopotów interpretacyjnych może przysporzyć zapis dotyczący przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności oraz określenie zdyskontowanej wartości... więcej »

Perspektywy leasingu konsumenckiego – będzie jak na zachodzie?

Firmy leasingowe liczą, że to przede wszystkim samochody osobowe przyciągną klientów do leasingu konsumenckiego. Na Do 2015 roku wartość segmentu leasingu konsumenckiego może w Polsce osiągnąć 4 mld zł.  więcej »

Leasing używanego samochodu

Leasing jest jedną z form nabycia nie tylko nowego, ale i używanego samochodu. Na rynku dostępne są oferty, dotyczące finansowania zakupu samochodów nawet ośmioletnich, chociaż większość firm ogranicza się do aut nie starszych niż pięcioletnie.  więcej »

Czy można przyspieszyć procedurę otrzymania leasingu?

Jest taka możliwość. W pierwszej kolejności klient powinien zadbać o to, aby spełnić wymogi leasingodawcy wobec stosowania procedury uproszczonej uzyskania leasingu (procedura ta stosowana jest przeważnie przy leasingu samochodów osobowych, dodatkowe warunki wstępne ustalane są... więcej »

Porady eksperta

więcej »

Sprzedaż auta zakupionego po leasingu

Po upływie podstawowego okresu leasingu, przedmiot leasingowy może zostać zwrócony finansującemu lub być wykupiony przez dotychczasowego korzystającego. Gdy korzystający staje się prawnym właścicielem samochodu poleasingowego ma pełne prawo do dysponowania nim . więcej »

Leasing a krótki okres działalności

Wkraczając na arenę biznesu młody przedsiębiorca zaczyna poszukiwać źródeł, które pozwolą mu na sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do rozwoju własnej firmy. Krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej to jednak główna przyczyna odmowy... więcej »

Jak wybrać firmę leasingową?

Zawarcie umowy leasingowej wiąże klienta z instytucją finansową na kilka lat. Aby współpraca przebiegała zgodnie z oczekiwaniami leasingobiorcy, powinien on z dużą uwagą podejść do wyboru firmy leasingowej. I to nie tylko w zakresie warunków finansowych... więcej »

Czy możliwy jest leasing samochodu powypadkowego?

Leasing samochodu powypadkowego jest możliwy, ale tylko po wcześniejszym naprawieniu szkody. Oceny stanu technicznego dokonuje rzeczoznawca, którego opinia ma wpływ na decyzję o udzieleniu leasingu oraz warunki finansowania. Większość leasingodawców nie zgodzi się na... więcej »

Jak otrzymać leasing na samochód kupowany od osoby prywatnej?

Firmy leasingowe niechętnie kupują środki trwałe od osób fizycznych. Aby wyleasingować auto zbywane przez osobę prywatną, należy więc skorzystać z usług pośrednika, czyli firmy zajmującej się handlem samochodami, która dostarczy pojazd leasingodawcy. Co ważne –... więcej »

Procedury uproszczone w leasingu

Leasing stanowi jedną z form finansowania działalności gospodarczej i podobnie jak kredyt bankowy, jego zawarcie jest poprzedzone oceną zdolności podmiotu do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z użyczenia kapitału. Zanim leasingodawca podpisze umowę z klientem i... więcej »

Jak dostać leasing konsumencki?

Leasing konsumencki skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Z tej formy finansowania mogą jednak skorzystać tylko pracownicy przedsiębiorstw, niebędących w stanie upadłości. Z finansowania wyłączone są także m.in. osoby bezrobotne oraz... więcej »

Leasing dla nowych firm – poradnik

Leasing dla nowych firm jest skutecznym sposobem finansowania pozwalającym na odroczenie lub uniknięcie jednorazowej płatności. Dowiedz się na czym polega leasing dla nowych firm.  więcej »

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome (samochód, maszyny, urządzenia), jak i nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. więcej »

Cesja umowy leasingu

Cesja umowy leasingu wiąże się z przeniesieniem praw i obowiązków dotychczasowego korzystającego na nowego korzystającego. Czy cesja umowy leasingu powoduje przerwanie okresu trwania umowy leasingu?  więcej »

Czy leasing samochodu się opłaca?

Leasing jest obecnie najbardziej atrakcyjną formą nabycia pojazdu przez podmioty gospodarcze. Na czym polega atrakcyjność leasingu?  więcej »

Faktura Pro Forma w umowie leasingu

Faktura pro forma w leasingu jest wystawiana jeszcze przed zawarciem transakcji towarowej z leasingobiorcą. Faktura Pro Forma w leasingu przesyłana jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: E

więcej »

Zalety leasingu konsumenckiego

Dzięki leasingowi konsument zyskuje nowego partnera przy zakupach dóbr konsumpcyjnych. I warto podkreślić, że jest to partner często z kilkunastoletnim, a nawet w kliku przypadkach już dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku. Zalety leasingu konsumenckiego przybliża p. ... więcej »

Czy leasing konsumencki jest bardziej opłacalny niż kredyt?

Leasing konsumencki nie cieszy się na polskim rynku zbyt dużą popularnością. Zdecydowana większość osób, szukających finansowania zewnętrznego zakupu środka trwałego, wybiera kredyt bankowy. Czy to słuszny wybór? Niekoniecznie.  więcej »

Czego firmy leasingowe nie chcą finansować?

Firmy leasingowe odmawiają finansowania środków trwałych, na które popyt na rynku wtórnym jest ograniczony. W ten sposób leasingodawcy ograniczają ryzyko, związane z upłynnieniem środka trwałego w razie zerwania umowy z leasingobiorcą. Trudności w pozyskaniu... więcej »

Leasing z serwisem - co to jest?

Leasing z serwisem, zwany także wynajmem niepełnym, to usługa leasingu (czyli finansowania nabycia środka trwałego) poszerzona o wybrane usługi dodatkowe (np. obsługę serwisową, wymianę opon, opiekę ubezpieczeniową, likwidację szkód). Rozliczenie całego pakietu usług odbywa... więcej »

Młody wiek leasingobiorcy. Czy to przeszkadza?

Zasadniczo, wiek wnioskodawcy nie ma wpływu na ocenę wniosku leasingowego przez instytucję finansową. Leasingodawca ocenia bowiem przede wszystkim historię działalności firmy, którą wnioskodawca reprezentuje. W praktyce jednak, każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w... więcej »

Leasing łatwiejszy niż kredyt

Udać się do banku? A może lepiej zapukać do brokera leasingowego? Którą drogę wybrać, aby łatwo, szybko i korzystnie sfinansować planowaną inwestycję? To powtarzane niczym mantra pytania przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają działalność... więcej »

Nabycie rzeczy po zakończeniu leasingu operacyjnego

Po zakończeniu leasingu operacyjnego korzystający ma możliwość nabycia przedmiotu umowy leasingu. Finansujący może również sprzedać przedmiot leasingu osobie trzeciej. Jak wygląda nabycie rzeczy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego?  więcej »

Leasing – sposób na finansowanie inwestycji w publicznych placówkach medycznych

Zarówno przychodnie, jak i szpitale państwowe mogą sięgać po zewnętrzne finansowanie. Potrzeby inwestycyjne w publicznych placówkach medycznych są olbrzymie. Nowoczesne technologie wykorzystywane do leczenia czy diagnostyki, wiążą się z nakładami od kilkudziesięciu... więcej »

Czy możliwy jest leasing po wznowieniu działalności?

Jest taka możliwość, jednak głównie w zakresie nabycia najbardziej popularnych środków trwałych w ramach procedury uproszczonej. Zawieszenie działalności eliminuje ciągłość historii finansowej firmy, a co za tym idzie – znacząco utrudnia pozyskanie... więcej »

Czy mogę wyjechać leasingowanym samochodem za granicę?

Tak. Przed wyjazdem należy jednak sprawdzić, czy polisa ubezpieczeniowa obowiązuje w kraju, do którego się udajemy. Niezbędne jest także pozyskanie od leasingodawcy zgody na wyjazd oraz upoważnienia do korzystania z pojazdu, niebędącego naszą własnością. Co istotne, służby... więcej »

Wykup auta osobowego po leasingu - rozliczenie

Umowa leasingu operacyjnego to jedna z najpopularniejszych forum zakupu samochodów przez firmy. Ekspert podpowiada jak należy rozliczyć wykup auta osobowego po leasingu.  więcej »

Raty leasingowe po kradzieży

Co dzieje się jeśli łupem grabieżcy padnie przedmiot umowy leasingowej? Z pewnością umowa wygaśnie Pewnym jest też, że leasingobiorca – co precyzuje artykuł 7095 kodeksu cywilnego – zobowiązany jest w dalszym ciągu płacić raty leasingowe. Dyskusyjnym zaś, czy mogą one... więcej »

Leasing czy kredyt? Co wybierają firmy?

Firmy przeważnie wybierają to, co jest dla nich najbardziej opłacalne. W tym kontekście lepszym rozwiązaniem jest leasing, ponieważ niesie ze sobą znaczące korzyści podatkowe, a na dodatek procedury leasingowe są znacznie mniej czasochłonne niż w przypadku kredytu. Mało tego –... więcej »

Przejęcie umowy leasingu

Problemy finansowe, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy, jak również i osoby fizyczne mogą być przyczyną nieterminowego płacenia zobowiązań. Co zrobić, gdy na skutek pogarszającej się sytuacji finansowej korzystający ma problemy z płaceniem rat leasingowych w... więcej »

Amortyzacja w leasingu finansowym

Umowa leasingu finansowego (kapitałowego) przewiduje przeniesienie własności przedmiotu leasingu na podmiot korzystający, co skutkuje powstaniem po jego stronie obowiązków podatkowych, związanych z amortyzacją przedmiotowego środka trwałego.  więcej »

Sprzedaż rzeczy wziętej w leasing

Podmiot korzystający z przedmiotu leasingu, jednak niebędący faktycznym właścicielem tego przedmiotu, nie jest uprawniony do jego zbycia na rzecz strony trzeciej. Zgodnie z obecnymi przepisami, jedynie właściciel środka trwałego ma prawo do pełnego dysponowania tym środkiem.  więcej »

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki to produkt finansowy skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którego celem jest finansowanie używania przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy leasingowej oraz ewentualny zakup tego przedmiotu po upływie podstawowego... więcej »

Jak oceniać oferty leasingowe?

Oferty firm leasingowych z reguły wyglądają bardzo atrakcyjnie. Należy jednak uważać, aby nie zostać zaskoczonym przez opłaty dodatkowe. Jak to zrobić?  więcej »

Co to jest leasing fabryczny?

Leasing fabryczny to określenie usług finansowych, świadczonych przez podmiot bezpośrednio powiązany z dostawcą środka trwałego (np. Toyota Leasing Polska, VW Leasing Polska). Usługi leasingodawców fabrycznych nie cieszą się jednak dobrą opinią klientów z uwagi na brak... więcej »

Czas trwania umowy leasingowej (okres umowy leasingu)

Czas trwania umowy leasingu obejmuje czas oznaczony, na który została zawarta umowa leasingu, z wyłączeniem okresu, na który umowa może zostać przedłużona lub skrócona. Okres umowy leasingu jest to czas, w którym obowiązują postanowienia zawarte w umowie... więcej »

Mam leasing, ale zamykam działalność. Co mam zrobić?

Leasingobiorca, który zakończył działalność, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie leasingodawcy. Zakończenie działalności przez leasingobiorcę daje instytucji finansowej prawo (ale nie obowiązek!) do zakończenia umowy przed czasem, ze wszystkimi związanymi z tym... więcej »

Na co zwracać uwagę w OWUL?

Zamierzam skorzystać z leasingu. Czy powinienem zwrócić szczególna uwagę na tzw. OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingowej)? Co jest w nich charakterystycznego?  więcej »

Czynsze (raty) degresywne w leasingu

Czynsze, raty leasingowe, są to comiesięczne opłaty, jakie w trakcie trwania umowy leasingowej, korzystający płaci na rzecz leasingodawcy w zamian za korzystanie z przedmiotu leasingu. więcej »

Czy wpłacać zaliczkę sprzedawcy samochodu, który ma być leasingowany?

Firma, która sprzedaje mi samochód domaga się zaliczki. Czy powinienem ją wpłacić? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i co się z nią stanie przy leasingu (kredycie)?  więcej »

Wartość przedmiotu leasingu

Przepisy prawne nie konkretyzują rodzaju rzeczy, które mogą być przedmiotem umowy leasingowej. W leasing można wziąć zarówno samochód, maszyny, urządzenia, oprogramowanie komputerowe, jak i nieruchomość. Wartość przedmiotu leasingu to jego cena.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: R

więcej »

Co zrobić w razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego auta w leasingu?

Co należy zrobić w sytuacji, gdy policja zabrała mi dowód rejestracyjny leasingowanego samochodu? Ekspert odpowiada na pytanie czytelnika.  więcej »

Jak najlepiej sfinansować zakup samochodu na firmę?

Od 1 kwietnia tylko nieliczni przedsiębiorcy odliczą pełen VAT od auta kupowanego na firmę. Dealerzy wciąż jednak starają się zwiększać sprzedaż i oferują liczne promocje i rabaty – dzięki temu zakup samochodu na firmę wciąż może być bardzo korzystny. Warto więc... więcej »

Full Service Leasing. Jakie są koszty i od czego zależą?

Full Service Leasing (FSL) to usługa, polegająca na kompleksowej obsłudze floty klienta. Oprócz samego finansowania nabycia pojazdu (w formie leasingu lub wynajmu długoterminowego), FSL obejmuje także szereg usług dodatkowych, w tym m.in. obsługę techniczną i formalną, wymianę... więcej »

Co jeśli spóźnię się z opłatą rat leasingowych?

Konsekwencje opóźnień w płatności rat określone są w umowie leasingu. Zakres konsekwencji uzależniony jest od wielkości opóźnienia. Brak terminowej wpłaty skutkuje odpłatnym monitem ze strony leasingodawcy oraz naliczeniem karnych odsetek.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: G

więcej »

Leasing samochodu po 1 kwietnia. Jaki będzie?

1 kwietnia zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT od samochodów firmowych. Zmiany te obejmą oczywiście także samochody, nabyte w formie leasingu, jednak nowe przepisy raczej nie wpłyną na kształt oferty leasingodawców. Niemniej jednak, znajomość nowych... więcej »

Leasing nieruchomości

Leasing to nie tylko samochody. Przedmiotem leasingu jako umowy nazwanej mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości.  więcej »

Czynsz leasingowy w okresie naprawy

Awaria przedmiotu leasingu może bardzo utrudnić sprawne funkcjonowanie firmy, korzystającej z tego urządzenia. Z punktu widzenia leasingodawcy, sytuacja jest znacznie mniej dramatyczna.  więcej »

Słownik pojęć leasingowych: U

więcej »

Faktoring, leasing czy kredyt?

Dla zakładających i prowadzących działalność gospodarczą, dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie. Nie tylko ze względu na realizację bieżących zleceń, ale również dla rozwoju firmy.  więcej »

Czym jest wysoki wykup w leasingu?

Na czym polega wysoki wykup w leasingu oraz jak można wykorzystać odliczenie 6 tys. zł VAT-u?  więcej »

Dźwignia finansowa w rozwoju firmy

Dźwignia finansowa staje się coraz bardziej popularnym narzędziem zwiększającym efektywność firm. Pojęcie początkowo używane w kontekście skomplikowanych instrumentów finansowych, spotykanych głównie na giełdzie,funkcjonuje już jako synonim kredytu, bądź innych form... więcej »

Leasing: procedura standardowa i uproszczona

Czym różni się procedura uproszczona od standardowej i kto może z niej skorzystać?  więcej »

Przedmiot leasingu nie generuje przychodu - co z ratami?

Czy w przypadku, kiedy część przedmiotu umowy leasingu chwilowo nie generuje przychodów leasingobiorca może zaliczyć całą miesięczną ratę leasingową do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?  więcej »

Pierwszy kwartał na rynku leasingu i wynajmu długoterminowego

Dane z pierwszego kwartału 2014 roku napawają optymizmem przedstawicieli firm zajmujących się leasingiem i wynajmem długoterminowym. Pokrywa się to z wynikami całej branży związanej z motoryzacją, która również odnotowała wzrosty. Czy jednak w obu przypadkach można... więcej »

Samochód dostawczy - amortyzacja czy leasing?

Jestem małym przedsiębiorcą. Planuję zakup samochodu dostawczego. Czy będę mógł skorzystać z ekspresowej amortyzacji? A może korzystniejszym rozwiązaniem jest leasing takiego samochodu?  więcej »

Leasing finansowy – jak prawidłowo ująć w księgach podatkowych?

Leasing jest jednym z najchętniej wykorzystywanych źródeł finansowania działalności przez przedsiębiorców. W małych firmach służy głównie do pozyskiwania środków transportowych, urządzeń i specjalistycznego sprzętu, niektórzy leasingują... więcej »

Rozliczanie VAT od najmu, dzierżawy, leasingu

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady związane z rozliczaniem podatku VAT od najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy ustawy o VAT dla tych usług?  więcej »

Wzrasta liczba wynajmowanych i leasingowanych aut

Branża wynajmu i leasingu samochodów, reprezentowana przez firmy skupione w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), odnotowała po pierwszym kwartale 2014 roku 12,5% wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2013. Od początku stycznia do końca marca 16... więcej »

Akcyza od samochodu poleasingowego z zagranicy

Polscy przedsiębiorcy korzystają z samochodów w leasingu nie tylko od polskich firm leasingowych. Jak rozliczyć akcyzę w przypadku wykupu uprzednio leasingowanego samochodu od leasingodawcy z zagranicy wyjaśniają eksperci z Krajowej Informacji Podatkowej.  więcej »

Ograniczenia w odliczaniu VAT – także dla samochodów osobowych w leasingu

W przypadku leasingu samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT-u. W przeciwieństwie jednak do innych źródeł finansowania zakupu pojazdu, podatnik będzie miał możliwość na dodatkowe odciążenie swojego zobowiązania wobec fiskusa.  więcej »

Czy po zakończonej umowie leasingu firma może nie wykupić samochodów?

Podstawową działalnością firmy był transport towarów, działalność drugorzędna to usługi. Firma ma kilka samochodów ciężarowych w leasingu. Ze względu na nieopłacalność usług transportowych, za zgodą firmy leasingowej, omawiana firma podnajęła samochody osobie... więcej »

Odbicie na rynku leasingu. 10 proc. wzrostu w drugim kwartale

33 mld zł – taką wartość w tym roku osiągnie rynek leasingu. Po trudnym pierwszym kwartale, kiedy obserwowaliśmy stagnację, drugi kwartał okazał się dużo lepszy – wzrost rynku wyniósł 10 proc. Przedsiębiorcy chętniej korzystają z leasingu dzięki poprawie... więcej »

Firmy korzystające z leasingu chętniej inwestują w innowacje i pracowników

Dziś leasingować można niemal wszystko od samochodów, poprzez maszyny, oprogramowanie i sprzęt biurowy, aż po nieruchomości. Taka forma finansowania pozwala rozwijać działalność i inwestować w innowacyjne rozwiązania. Coraz chętniej korzystają z niej również małe i... więcej »

Ożywienie w gospodarce napędza rynek leasingu

Firmy leasingują nie tylko samochody. Drugim pod względem wartości segmentem jest leasing maszyn i urządzeń. Służy mu przyspieszenie w produkcji budowlano-montażowej, która w pierwszych dwóch miesiącach roku zwiększyła się o 3,7 proc., a tylko w lutym – o 14,4... więcej »

Odliczenie VAT od bankowozu wziętego w leasing

Zdaniem WSA w Warszawie podatnik może odliczyć VAT w pełnej wysokości w związku z leasingiem bankowozu (a także z faktur dokumentujących zakup paliwa do jego napędu).  więcej »

Jak zaewidencjonować w pkpir fakturę za leasing

Otrzymujemy fakturę za leasing operacyjny maszyny. Na fakturze data wystawienia jest np. 20 lutego, a data sprzedaży i data płatności 20 marca. Zawsze data sprzedaży jest późniejsza niż data wystawienia faktury. Jak zaksięgować taką fakturę w pkpir? Kiedy odliczyć z niej... więcej »

Jakość leasingu w Polsce

Jak wygląda rynek leasingu w Polsce? Czy firmy leasingowe są elastyczne w podejściu do potrzeb leasingobiorców? Czy przedsiębiorcy są zadowoleni z jakości rynku leasingowego? Poniżej wnioski z badań „Jakość w leasingu w Polsce" przeprowadzonych przez PMR Research na... więcej »

Utrata przedmiotu leasingu i jej konsekwencje dla korzystającego

Na leasingobiorcy spoczywa ryzyko utraty przedmiotu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu zostanie ukradziony lub zniszczony tak, że dalsze jego używanie będzie niemożliwe, umowa leasingu wygasa, a firma leasingowa ma prawo zażądać od leasingobiorcy natychmiastowej zapłaty wszystkich... więcej »

Jak uzyskać leasing?

Niezależnie od wybranej firmy leasingowej, procedura zawarcia umowy leasingu przebiega w kilku standardowych krokach.  więcej »

Zakup auta firmowego – dotacja, leasing, pożyczka?

Samochód to jeden z najczęstszych zakupów dokonywanych przed przedsiębiorców bez względu na branżę, w której działają. Korzystanie z auta firmowego jest najczęściej znacznie bardziej korzystne niż z prywatnego ze względu na możliwość dokonania odliczeń... więcej »

Kiedy poleasingowy samochód można sprzedać bez VAT

Po zakończeniu leasingu podatnicy często sprzedają samochód wykupiony od firmy leasingowej. Jeżeli sprzedaż takiego samochodu nastąpi po 6 miesiącach od jego wykupu, to taka transakcja jest zwolniona z VAT, jako sprzedaż towaru używanego.  więcej »

Niełatwy wybór między leasingiem a kredytem

Niższa suma łącznych obciążeń, bardziej elastyczny okres spłaty, większa oferta, łatwość podróżowania za granicę – to podstawowe korzyści z finansowania zakupu auta kredytem bankowym. Za leasingiem przemawiają z kolei korzyści podatkowe, zarówno na polu VAT,... więcej »

Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zawsze zwolnione z VAT?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu leasingu wydaje się na tyle jasny, że część komentatorów uznała całą kwestię za wyjaśnioną. Nic jednak bardziej mylnego. Trybunał wyjaśnił bowiem tylko część zagadnienia. Jeżeli... więcej »

Leasing auta a montaż instalacji LPG

Montaż instalacji LPG w leasingowanym samochodzie często nie jest możliwy bez zgody właściciela pojazdu. Dlaczego? Czy można temu zaradzić?  więcej »

Co mogę wziąć w leasingu? Czy firma leasingowa może przedstawić mi ofertę na każdy sprzęt?

Przedmiotem umowy może być każdy środek trwały, choć można podzielić sprzęt na dwie grupy. Pierwsza to przedmioty, które firmy leasingowe chętnie finansują: samochody, transport ciężki, sprzęt budowlany, wózki widłowe, sprzęt medyczny, różnego rodzaju... więcej »

Jak porównać oferty leasingu?

Sposób prezentacji ofert leasingu jest bardzo prosty. Oferta zawiera koszt pojazdu, wysokość czynszu inicjalnego, raty miesięcznej, opłaty i kwotę wykupu. Podany jest też całkowity koszt leasingu, dzięki czemu, mając kilka ofert, możemy dokonać natychmiastowej oceny każdej z... więcej »

20 lat leasingu w Polsce – Raport Związku Polskiego Leasingu

W ostatnich 20 latach leasing w Polsce istotnie zyskał na znaczeniu. Z czysto podręcznikowego pojęcia stał się docenianym przez przedsiębiorców produktem finansowym traktowanym na równi z kredytem bankowym. Obecnie polski sektor leasingowy zajmuje 8. miejsce pod względem... więcej »

Wynajem długoterminowy samochodów po I kw. 2014 - wyniki PZWLP

Branża wynajmu i leasingu samochodów, reprezentowana przez firmy skupione w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, odnotowała po pierwszym kwartale 2014 roku 12,5% wzrost liczony rok do roku. Od początku stycznia do końca marca 16 największych i najważniejszych na... więcej »

Co dalej z samochodem wykupionym z leasingu?

Leasing operacyjny to sposób pozyskania środka transportu na potrzeby firmy. Gdy okres na jaki zawarta została umowa dobiega końca, przedsiębiorcy często podejmują decyzję o wykupieniu leasingowanego samochodu. Cel na jaki zostanie on przeznaczony, przewidywany okres jego... więcej »

Używanie samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny samochodów osobowych ma znaczną przewagę nad najmem lub dzierżawą, ponieważ przedsiębiorca może bez ograniczeń rozliczać w rachunku podatkowym wszystkie wydatki eksploatacyjne, o ile tylko spełniają kryteria do uznania ich za koszty podatkowe. W stosunku do... więcej »

Samochód wykupiony z leasingu może być towarem handlowym

W styczniu 2014 r. dokonaliśmy terminowego wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. W momencie wykupu nosiliśmy się z zamiarem sprzedaży samochodu i nadal szukamy nabywcy, dlatego samochód po wykupie nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, lecz... więcej »

Leasing samochodu, a szkoda

Zgodnie z treścią art. 709[1] Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i... więcej »

Co można wziąć w leasing?

W leasing można wziąć wyłącznie środki trwałe, czyli aktywa firmy posiadające postać materialną o min. rocznym okresie przydatności. Przedmiotem leasingu może być wszystko, co może być wykorzystane w firmie. Najczęściej w leasing brane są nieruchomości, środki transportu oraz... więcej »

Gdy dostawca sprzętu jest spoza granic Polski

Istnieje możliwość, aby dostawcą sprzętu, który ma być przedmiotem leasingu była firma mająca swoją siedzibę poza granicami kraju. W szczególności dotyczy to dostawców mieszczących się na terenie UE. Przed sfinansowaniem takiej transakcji, firmy leasingowe... więcej »

Podatek u źródła od opłat z tytułu leasingu operacyjnego

Zawierając umowę leasingu operacyjnego z zagraniczną firmą, należy mieć na uwadze, że opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Zatem przedsiębiorca korzystający z urządzenia przemysłowego na... więcej »

Czy mogę sprzedać samochód wzięty w leasing?

Sama możliwość sprzedaży oczywiście istnieje, ale bez względu na wybraną drogę postępowania (rozwiązanie umowy, cesja) jest to rozwiązanie proceduralnie skomplikowane i może obciążyć leasingobiorcę dodatkowymi kosztami. Najlepszym rozwiązaniem może być sprzedaż samochodu... więcej »

Dodatkowe opłaty przy leasingu samochodu osobowego

Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy. Na fakturze dokumentującej ratę leasingową za miesiąc czerwiec wykazano opłaty za wydanie opinii o kliencie oraz za wydanie zgody na używanie samochodu przez osobę trzecią. Czy ograniczenie w... więcej »

Co to jest leasing finansowy?

Leasing finansowy jest formą leasingu, w której przedmiot leasingowany wlicza się do majątku leasingobiorcy, który ma także obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym nie można zaliczyć całej raty leasingowej do kosztów uzyskania... więcej »

Koszty uzyskania przychodu przy umowie leasingu – opłata początkowa

Na wynagrodzenie finansującego z tytułu oddania środka trwałego do używania składają się następujące elementy: więcej »

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

Wygrałem samochód na aukcji internetowej. Jak się później okazało, poza wylicytowaną kwotą mam spłacić jeszcze leasing wynoszący kilkakrotnie więcej niż wartość samochodu. O leasingu nie miałem pojęcia, ponieważ ta informacja była napisana w języku niemieckim,... więcej »

Używane rzeczy bez VAT

Jeżeli przedsiębiorca (podatnik VAT) sprzeda rzeczy, które używał przez co najmniej 6 miesięcy – transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem VAT. Zwolnienie to będzie możliwe, jeżeli w momencie nabycia tej rzeczy przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT... więcej »

Kiedy ująć w kosztach pierwszą ratę leasingową?

Całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej spółka może zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia.  więcej »

Leasing samochodu a VAT od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. leasingobiorca samochodu może odliczyć 50 proc. VAT od opłat leasingowych. Jeśli leasingowany samochód jest używany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej- wówczas można odliczyć 100 proc. VAT. Leasingobiorcy samochodów sprzed 1... więcej »

Czy opłaca mi się korzystać z usług brokera leasingowego?

Podobnie jak brokerzy ubezpieczeniowi broker leasingowy działa na rzecz Klienta. Wynagrodzeniem takiego brokera jest prowizja, którą otrzymuje od instytucji finansowych. Nie obciąża on Klientów kosztami swojej obsługi zarówno po podpisaniu umowy, w trakcie jej trwania... więcej »

Wstępna opłata leasingowa może być jednorazowo zaliczona do kosztów

Ministerstwo Finansów, na skutek orzecznictwa sądów administracyjnych uznało, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.  więcej »

Czy można połączyć leasing i outsourcing

Outsourcing zyskuje na popularności jako coraz tańszy sposób na zatrudnianie pracowników oraz wykonywanie zleceń. Dotyczy to także leasingu.  więcej »

Wykup samochodu z leasingu a VAT

Właściciele leasingowanych samochodów osobowych będą mogli od transakcji wykupu dokonywanej po zakończeniu umowy leasingu odliczyć VAT tylko częściowo. Odliczenie całościowe przysługuje posiadaczom pojazdów ciężarowych.  więcej »

Jaka jest minimalna a jaka maksymalna wartość umowy leasingu, którą można przeprowadzić?

Przeważnie firmy leasingowe zajmują się powyżej 20 000 zł netto. Oczywiście istnieją takie, które sfinansują przedmioty warte znacznie mniej. Nie ma natomiast górnej granicy wartości.  więcej »

Rozliczenie rat leasingowych, gdy przedmiot leasingu jest wynajmowany

Czy wydatki poniesione na zapłatę rat leasingowych z tytułu zawartej umowy leasingu, jeśli przedmiot umowy leasingu jest odpłatnie odnajmowany na terytorium kraju trzeciego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?  więcej »

Co można zyskać na leasingu konsumenckim

Potocznie mówi się o nim "leasing dla Kowalskiego". Aby z niego skorzystać nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, jest bowiem usługą alternatywną dla kredytu czy zakupu za gotówkę dostępną dla osób indywidualnych. Co można dzięki niemu zyskać?... więcej »

Koszty uzyskania przychodów u korzystającego (leasingobiorcy)

Ustawy o podatkach dochodowych (od osób fizycznych i osób prawnych) tak samo definiują umowę leasingu. Takie same są również skutki podatkowe umów zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku... więcej »

Leasing ze zmienną czy stała stopą? Co wybrać?

Większość dostępnych na rynku ofert leasingu opartych jest na zmiennej stopie procentowej, czyli wysokość raty kalkulowana jest w oparciu o czynnik stały (marżę leasingodawcy) oraz zmienny (aktualną wysokość oprocentowania pożyczki na rynku międzybankowym – WIBOR1M lub 3M).  więcej »

Leasing a zakaz podwójnego opodatkowania

Niezgodne z prawem wspólnotowym jest podwójne opodatkowanie wynagrodzenia za usługę leasingu w przypadku, gdy leasingobiorca i leasingodawca mają siedziby w różnych państwach członkowskich.  więcej »

Leasing samochodów używanych

Większość firm leasingowych oferuje finansowanie nabycia samochodów używanych. Warunki leasingu takich samochodów są jednak mniej korzystne niż w przypadku nowych aut – wyższe jest oprocentowanie oraz wkład własny (przeważnie nie mniej niż 10%). Dodatkowo, na... więcej »

Leasing w złotówkach czy w walucie?

Leasing w walucie obcej to dobre rozwiązanie dla osób o wysokiej skłonności do podejmowania ryzyka. Praktycznie każda rata jest inna, ponieważ jej wysokość uzależniona jest od aktualnego kursu danej waluty (najczęściej jest nią euro lub frank szwajcarski).  więcej »

Czy koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu trzeba refakturować na leasingobiorcę

W uchwale 7 sędziów z 8 listopada 2010 r. (sygn. I FPS 3/10) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania VAT tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Znaczenie tej uchwały komentuje Marcin... więcej »

Szkoda całkowita w leasingu

Szkoda całkowita to uszkodzenie środka trwałego, uniemożliwiające jego dalszą eksploatację. Konsekwencją wystąpienia szkody całkowitej jest wygaśnięcie umowy leasingu, które jednak następuje nie w momencie wystąpienia szkody, ale po wydaniu decyzji o wypłacie odszkodowania... więcej »

Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu

Właścicielem przedmiotu leasingu jest instytucja finansowa, zatem zgłoszenie i likwidacja szkody nie może odbyć się bez udziału tej instytucji. Szczegółowe postępowanie w przypadku wystąpienia szkody wskazane jest w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu.  więcej »

Jak korzystnie wykupić przedmiot leasingu?

Po wykupie przedmiotu leasingu, leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego, który wcześniej należał do leasingodawcy. Przeniesienie prawa własności rodzi obowiązek podatkowy po obu stronach transakcji. Co powinien zrobić leasingobiorca, aby ten obowiązek był dla... więcej »

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny występuje natomiast wówczas, gdy firma leasingowa zobowiązuje się do różnych dodatkowych świadczeń na rzecz leasingobiorcy w umówionym okresie eksploatacji rzeczy (serwis, konserwacje, remonty) w ramach ustalonego czynszu, bez opcji nabycia... więcej »

Prywatny wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w podatku dochodowym

Niezwykle popularną formą finansowania pojazdów użytkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest leasing operacyjny. Po jego zakończeniu przedsiębiorca ma możliwość wykupienia takiego samochodu na bardzo preferencyjnych zasadach po dużo niższej cenie aniżeli... więcej »

Czy firmy leasingowe zajmują się przygotowywaniem wniosków o finansowanie ze środków UE?

Wiedza na ten temat jest równie rozległa jak ta związana z leasingiem, dlatego też radzimy skontaktować się z firmami doradczymi, które oferują swoje usługi właśnie w tym zakresie.  więcej »

Jak należy ując w kpir koszty opłat leasingowych

Kosztem uzyskania przychodów leasingobiorcy są opłaty ponoszone z tytułu umowy leasingu operacyjnego z wyjątkiem kaucji gwarancyjnej , która jest świadczeniem zwrotnym.  więcej »

Jednorazowa amortyzacja w leasingu finansowym

Zastosowanie jednorazowej amortyzacji (jednorazowego ujęcia wydatku w kosztach) w przypadku leasingu finansowego jest możliwe, ale metoda ta obwarowana jest licznymi ograniczeniami.  więcej »

Jak funkcjonuje leasing zwrotny

Leasing jest jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej alternatywnym w stosunku do kredytu bankowego. Jego szczególnym rodzajem jest leasing zwrotny.  więcej »

Leasing finansowy

W leasingu finansowym finansujący otrzymuje w jednej umowie (transakcji) zwrot, co najmniej wartości sfinansowanego przedmiotu leasingu. Natomiast w leasingu operacyjnym przedmiot umowy jest przedmiotem wielu umów tj. według prawa cywilnego jest wielokrotnie wynajmowany, lub... więcej »

Czy firma leasingowa sfinansuje mi komputer, drukarkę, czy aparat cyfrowy?

Standardowo firmy leasingowe nie finansują tego typu urządzeń (drobnych, o niskiej wartości). O wiele prościej sfinalizować umowę, gdy jej przedmiotem będzie większa ilość sprzętu biurowego (np. kilka lub kilkanaście stanowisk komputerowych) czy specjalistyczna kolorowa... więcej »

Udany kwartał dla branży leasingowej

W pierwszym kwartale 2014 roku sfinansowano środki trwałe o łącznej wartości ponad 10 mld zł, a dynamika wzrostu rok do roku wyniosła ponad 45 proc. - wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Na tle branży wyróżnia się BZ WBK Leasing osiągając dynamikę wzrostu rok do roku... więcej »

Skutki podatkowe wykupu przedmiotu leasingu

Wykup przedmiotu leasingu jest transakcją kupna-sprzedaży, zawieraną pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą.  więcej »

Czy samochód wykupiony po zakończeniu leasingu jest używany i można go sprzedać bez VAT

Okres użytkowania samochodu na podstawie umowy leasingu nie może być liczony do limitu półrocznego, o którym mowa ww. art. 43 ust. 2 ustawy o VAT (zwolnienie z VAT dla towarów używanych). Leasingobiorca użytkując samochód na podstawie umowy leasingu nie nabył... więcej »

Cesja umowy leasingu może być ryzykowna

Cesja umowy leasingu operacyjnego w trakcie jej obowiązywania na podmiot trzeci niesie ze sobą pewne zagrożenia wynikające z braku jasnych przepisów podatkowych w tej kwestii.  więcej »

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego

W jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudniam pracowników. W działalności tej, na podstawie umowy leasingu operacyjnego (zawartej w ubiegłym roku) korzystam z samochodu osobowego. Obecnie rozważam zawieszenie działalności na kilka miesięcy. Czy w okresie zawieszenia... więcej »

Leasing operacyjny jako usługa opodatkowana VAT

Leasing z którego w ramach umowy nie przewidziano opcji, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty, prawo własności zostanie przeniesione na korzystającego nie może być traktowane jako dostawa towarów, lecz jako... więcej »

Leasing na samochody z kratką. Chaos w przepisach.

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady rozliczania podatku VAT od firmowych samochodów. Jest to kolejna już zmiana przepisów w tym zakresie i już teraz wiadomo, że nie będzie to zmiana ostatnia. Do kolejnej dojdzie już w 2015 roku, gdy firmy będą mogły odliczyć VAT także... więcej »

Leasing najczęściej u dealera

Czas to pieniądz i doskonale zdają sobie z tego sprawę polscy przedsiębiorcy. U dealera samochodowego wybierają nie tylko model pojazdu, ale tam też najczęściej decydują się wziąć leasing. W ten sposób cenne godziny oszczędza aż 45% respondentów badania zleconego... więcej »

Czy wykup w leasingu operacyjnym jest kosztem?

Tak, wykup przedmiotu leasingu operacyjnego jest dla nabywcy kosztem uzyskania przychodu. Jeśli wartość wykupu nie przekracza 3,5 tys. zł, nabywca ma prawo do nie zaliczania przedmiotu do środków trwałych, natomiast jeśli wartość wykupu przekracza 3,5 tys. zł konieczne jest... więcej »

Czy możliwy jest leasing zwrotny prywatnego samochodu?

Leasing zwrotny prywatnego samochodu jest możliwy, ale głównie w teorii. W praktyce, jest to bardzo trudne, a do tego mało opłacalne. Trudne, ponieważ firmy leasingowe niechętnie kupują samochody bez pełnej faktury VAT. A mało opłacalne, ponieważ po zakupie bez pełnej faktury... więcej »

VAT od rat leasingowych i paliwa do samochodu

W kwietniu lub maju 2014 r. spółka zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód dostawczy do 3,5 tony z jednym rzędem siedzeń. Czy spółka będzie musiała rejestrować umowę leasingu w urzędzie skarbowym, aby móc odliczać cały VAT od rat... więcej »

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest formą leasingu, w której prawa majątkowe do przedmiotu leasingu pozostają przy leasingodawcy, podobnie jak prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca ma natomiast prawo zaliczenia pełnej raty leasingowej do kosztów uzyskania... więcej »

Czy mogę wziąć w leasing nieruchomość, np. budynek, czy grunt?

Nieruchomości są dość specyficznym przedmiotem leasingu na naszym rynku. Część firm leasingowych finansuje inwestycje o wartości powyżej 1 mln PLN lub nawet EUR. Na rynku są oczywiście oferty dla mniejszych wartości. Wszystko zależy od rodzaju czy przeznaczeniu nieruchomości.... więcej »

Jak nie stracić na leasingu

Zawarcie umowy leasingowej jest procesem żmudnym i wbrew pozorom pracochłonnym przynajmniej dla tych którzy nie chcą stracić. Wpływa na to złożony charakter umowy leasingowej, wielość podmiotów występujących, ale również pewna liczba innych umów.  więcej »

Co robić, gdy kontrahent nie płaci w terminie

Gdy kontrahent zalega z zapłatą, można nie tylko zażądać od niego odsetek za opóźnienie. W przypadku transakcji handlowych można naliczyć zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 40 euro. Warto też rozważyć wstrzymanie się z dalszymi dostawami, a nawet wypowiedzenie... więcej »

Czym jest leasing zwrotny samochodów?

Leasing zwrotny polega na sprzedaży samochodu firmie leasingowej, a następnie podpisaniu umowy leasingu, na podstawie której firma może nadal korzystać z pojazdu. Celem takiej operacji jest szybkie pozyskanie większej ilości kapitału bez konieczności sięgania po kredyt. Leasing... więcej »

Moment powstania obowiązku podatkowego w leasingu będącym dostawą

W sytuacji, w której podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, przekazanie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie stanowi czynności opodatkowanej.  więcej »

Zobacz ile możesz oszczędzić outsourcując obsługę firmowej floty samochodowej

Jeszcze do niedawna głównym narzędziem finansowania samochodów firmowych był dla przedsiębiorców klasyczny leasing. W ostatnim czasie firmy leasingowe zaczęły jednak walczyć o rynek oferując firmom nie tylko finansowanie zakupu floty, ale również kompleksową... więcej »

Flota zaczyna się od dwóch aut

Tanie, intensywnie użytkowane w terenie samochody lepiej wziąć w leasing, natomiast drogie i niestandardowe - kupić za gotówkę lub kredyt. W przypadku leasingu trzeba uważać na jego skomplikowane rozliczenia rachunkowe i podatkowe.  więcej »

Leasing samochodu: ulepszenie a inwestycja w obcych środkach trwałych

Leasing finansowy samochodu to bardzo popularny sposób finansowania takiego składnika majątku. Na gruncie podatku dochodowego, gdy przedmiotem umowy jest samochód osobowy, taki leasing jest korzystniejszy od najmu. Ponadto wykupując pojazd z leasingu po zakończeniu umowy... więcej »

Czym są programy vendorskie?

Programy vendorskie dotyczą sprzedaży znanych marek pojazdów na podstawie umów zawieranych między producentem a firmą leasingową. Dla leasingobiorcy najem samochodu marki uczestniczącej w programie vendorskim oznacza przede wszystkim kompleksową obsługę, niższą cenę... więcej »

Ożywienie w gospodarce napędza rynek leasingu

Firmy leasingują nie tylko samochody. Drugim pod względem wartości segmentem jest leasing maszyn i urządzeń. Służy mu przyspieszenie w produkcji budowlano-montażowej, która w pierwszych dwóch miesiącach roku zwiększyła się o 3,7 proc., a tylko w lutym – o 14,4... więcej »

Jak amortyzować samochód w leasingu finansowym

W jaki sposób należy amortyzować samochód, który jest w leasingu finansowym? Umowa została zawarta na 36 miesięcy. Jest to samochód specjalny. W jaki sposób rozliczyć go dla celów podatku dochodowego?  więcej »

Leasing operacyjny w księgach rachunkowych

Trzy lata temu nasza spółka jawna zawarła umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego. Wartość samochodu zgodnie z treścią umowy wynosi 68 311,48 zł. Przez cały okres obowiązywania umowy wpłacaliśmy opłaty leasingowe - około 1690 zł. Po okresie... więcej »

Coraz więcej samolotów na świecie w leasingu. To biznes odporny na kryzys

Działalność leasingu samolotów dla linii lotniczych ma duży potencjał. Już ponad połowa wszystkich maszyn na świecie jest własnością spółek leasingowych. Według szacunków producentów maszyn, do 2020 r. może nastąpić aż 50-proc. wzrost globalnej... więcej »

Leasing - jak prawidłowo księgować i rozliczać podatkowo

Przedsiębiorcy często w celu sfinansowania inwestycji korzystają z leasingu. W małych i średnich przedsiębiorstwach najczęściej leasing wykorzystuje się do zakupu środków transportu. Jak rozliczać leasing (operacyjny i finansowy) podatkowo i jak prawidłowo ujmować w księgach... więcej »

Od teraz leasing ma być bardziej dostępny

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące leasingu. To oznacza m.in. ułatwienia w zawieraniu umów leasingu, w tym wprowadzenie możliwości zawierania umów leasingu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu... więcej »

Na czym polega leasing zwrotny i jak go wykazać w księgach

Leasing, obok kredytu bankowego, jest najpopularniejszym źródłem finansowania działalności jednostek. Jego szczególną odmianą jest leasing zwrotny. Leasing zwrotny ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i uwolnienie zamrożonych środków... więcej »

Leasing

Umową, na mocy której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i operacjny.  więcej »

Leasing operacyjny, czy kredyt – co się bardziej opłaca

Firma, by nie pozostać w tyle za konkurencją, musi ciągle inwestować i się rozwijać. Istnienie na rynku wymusza stałe dostosowywanie do zmieniających się potrzeb klientów, czy nowoczesnych technologii. W obecnych czasach dużo jest możliwości na pozyskanie potrzebnych nam do... więcej »

Założyłem właśnie nową działalność gospodarczą. Czy mogę skorzystać z leasingu?

Brak jakiejkolwiek historii prowadzonej działalności jest dużą przeszkodą uzyskania finansowania czy to w postaci kredytu bankowego czy leasingu. Na rynku można znaleźć oczywiście oferty skierowane dla początkujących przedsiębiorców, choć stawiane wymagania są często bardzo... więcej »

Umowa leasingu

Od dłuższego już czasu korzystamy z dobrodziejstw leasingu, jednakże dopiero od kilku lat doczekaliśmy się uregulowań prawnych w tym zakresie, poprzez dodanie w Kodeksie cywilnym Tytułu XVII pt. Umowa leasingu. Czym zatem jest ta szczególna umowa?  więcej »

Krótki okres działalności.

Nie zawsze krótki okres działalności lub przekształcenia prawne oznaczają definitywne zamknięcie drogi do pozyskania środków finansowych. W takich przypadkach firmy leasingowe biorą pod uwagę również historię osoby lub wspólników prowadzących taką... więcej »

Leasing zwrotny.

Posiadając własne maszyny, urządzenia, pojazdy czy nieruchomości można uwolnić zamrożone w nich środki finansowe wykorzystując leasing zwrotny. Firmy leasingowe nie będą oczywiście chciały przeprowadzić takiej transakcji, jeśli z dokumentów firmy będzie wynikać, że ma... więcej »

Leasing używanego sprzętu

Decydując się na leasingowanie używanych środków trwałych, należy przede wszystkim sprecyzować, jakie konkretnie urządzenie czy też środek transportu miałby być przedmiotem umowy. Dane dotyczące zarówno roku produkcji jak, zużycia czy też marki danego przedmiotu... więcej »

Leasing nowych i używanych środków trwałych.

Bardzo często leasing nowej maszyny, urządzenia lub pojazdu (szczególnie tych bardziej specjalistycznych i mniej popularnych) może być tańszy (biorąc pod uwagę wysokość opłaty wstępnej i oprocentowanie) oraz łatwiejszy do przeprowadzenia (mniej wymogów formalnych, w tym... więcej »

Zagraniczny dostawca.

Istnieje możliwość zakupu maszyn lub urządzeń od dostawców z innych krajów, szczególnie tych, które mają siedzibę na terenie UE. Przed sfinansowaniem takiej transakcji, firmy leasingowe sprawdzają jednak wiarygodność zagranicznego partnera. Podczas... więcej »

Leasing konsumencki – co to takiego?

Większość z nas już dawno słyszało o leasingu. Wiele firm z tego rozwiązania korzysta, uznając to za dobry sposób finansowania inwestycji firmowych. Ostatnio jednak zaczynają się pojawiać informację o leasingu konsumenckim. Mało osób jednak zdaje sobie sprawę o... więcej »

Procedury uproszczone

Na rynku leasingowym w Polsce uproszczone procedury stają się standardem – w szczególności w przypadku leasingu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.Uproszczone procedury odnoszą się także do finansowania maszyn i urządzeń mających... więcej »

Leasing a wysokość podatku drogowego

Stawki podatku drogowego uzależnione są od wielu czynników, m.in. od typu pojazdu, jego masy całkowitej, roku produkcji, ilości osi czy zawieszenia.Wysokość podatku uchwala rada gminy, z tym że nie może być on wyższy niż kwoty wyznaczone w ustawie. W przypadku leasingu... więcej »

Leasing nowego a leasing używanego sprzętu

Finansowanie samochodu firmowego, maszyn a nawet sprzętu komputerowego za pomocą leasingu nie dziwi już nikogo. Co więcej leasingowane środki trwałe stały się niemal nieodłącznym elementem funkcjonowania większości firm i zakładów produkcyjnych. Leasing każdego środka... więcej »

Leasing Europejski – MŚP pod lupą instytucji finansowych

W Polsce 98,8 procent wszystkich firm to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W skład małych przedsiębiorstw wchodzą mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią aż 95,9 procent. Firmy z tego sektora to zdecydowana większość podmiotów, które napędzają... więcej »

Gdy trzeba skrócić leasing

Skrócenie umowy leasingu to zdarzenie, które nieodłącznie wiąże się z pytaniami o związane z tym konsekwencje podatkowe. W praktyce budzi też wiele dyskusji pomiędzy klientami a firmami leasingowymi, bo ograniczenia podatkowe utrudniają z reguły osiągnięcie... więcej »

Jak renegocjować umowę leasingu?

Podstawą zmiany umowy jest złożenie u leasingodawcy wniosku o zmianę określonych warunków. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany wymaga zgody leasingodawcy. W przypadku niektórych zapisów umowy (np. dotyczących zmiany okresu trwania umowy lub wysokości opłat) wymagana może... więcej »

Leasing - finansowanie skrojone na miarę przedsiębiorców

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o finansowanie w firmie leasingowej. Oczywiście ostateczna możliwość dokonania takiej transakcji uzależniona jest od wielu czynników, dlatego każdy klient traktowany i rozpatrywany jest bardzo indywidualnie.  więcej »

Leasing 2014

Im dłużej zajmujemy się zagadnieniami leasingu pojazdów, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza gospodarka jest już w pełni dojrzała. Przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po różnorodne narzędzia finansowania, a te z kolei mocno się rozwijają.  więcej »

Dobry leasing od dobrego doradcy

W miarę dojrzewania polskiego rynku leasingu, zakres obowiązków firm oferujących tego typu usługi sukcesywnie rośnie. Wraz z pojawieniem się sektora Car Fleet Management (CFM) zarządzanie flotą pojazdów firmowych stało się łatwiejsze, zarówno dla firm... więcej »

Jaki leasing wybrać – finansowy czy operacyjny?

W leasingu operacyjnym leasingowany przedmiot nie zalicza się do majątku leasingobiorcy, co wyklucza również możliwość dokonywania przez leasingobiorcę odpisów amortyzacyjnych, ratę leasingową można natomiast w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W... więcej »

Leasing konsumencki jako alternatywa dla kredytu konsumenckiego

Pojęcie „leasing konsumencki" nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym, w związku z czym do tego rodzaju leasingu zastosowanie znajdują w zakresie nieuregulowanym odrębnie regulacje prawa cywilnego odpowiednie dla leasingu kierowanego do przedsiębiorców. Zgodnie z... więcej »

Leasing – ABC dla klienta

Wybór źródła finansowania inwestycji należy zacząć od uzyskania oferty. Oferta leasingowa powinna zawierać wszystkie podstawowe informacje niezbędne do oszacowania kosztów leasingu.  więcej »

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia umowy leasingowej?

W tzw. procedurze uproszczonej wystarczy przedstawić firmie leasingowej:W przypadku osób fizycznych – ksero dowodu osobistego i drugiego dowodu tożsamościW przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych – wpis do ewidencji... więcej »

Konsekwencje niepłacenia rat leasingowych

Trudna sytuacja finansowa, problemy z utrzymaniem płynności - w obecnych czasach to określenia spędzające sen z powiek niejednego przedsiębiorcy. Co zrobić w sytuacji, kiedy mamy problem ze spłaceniem raty leasingowej?  więcej »

Zamiast zakupu czy leasingu – wynajem. Nowa forma pozyskiwania samochodów przez małe firmy

Długoterminowy wynajem samochodu zamiast kredytu albo leasingu. Dotychczas z wynajmu korzystały tylko duże przedsiębiorstwa, teraz taką możliwość będą miały także małe firmy. W Polsce wynajem udostępniła m.in. Toyota. W Europie i na świecie z tej formy finansowania korzysta coraz... więcej »

Interesuje mnie leasing samochodu oraz wyposażenia biura.

Założyłem właśnie nową działalność gospodarczą. Interesuje mnie leasing samochodu oraz wyposażenia biura. więcej »

Czy transakcja leasingowa jest możliwa, gdy dostawca jest poza naszymi granicami?

Znalazłem za granicą odpowiedni dla mnie sprzęt – samochód ciężarowy oraz maszynę. Czy transakcja leasingowa jest możliwa, gdy dostawca jest poza naszymi granicami?  więcej »

Jak wygląda możliwość skrócenia, wydłużenia lub zawieszenia na jakiś okres czasu umowy leasingu?

Jak wygląda możliwość skrócenia, wydłużenia lub zawieszenia na jakiś okres czasu umowy leasingu, tak jak na przykład w niektórych kredytach bankowych?  więcej »

Firmy leasingowe z dostępem do baz danych BIK-u i BIG InfoMonitora

Leasingowcy zyskają pełny dostęp do systemu wymiany informacji kredytowej, co pozwoli usprawnić im sprzedaż i ocenę ryzyka udzielenia finansowania potencjalnemu klientowi. Na współpracy między Związkiem Polskiego Leasingu a Biurem Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitorem... więcej »

PZWLP publikuje użyteczną dla firm broszurę podatkową

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów publikuje kompleksową broszurę dotyczącą wszelkich kwestii podatkowych związanych z wynajmem długoterminowym samochodów firmowych. Publikacja zawiera szczegółowe opisy i komentarze na temat aktualnie obowiązujących w... więcej »

Jakie zapisy w umowie leasingowej mogą się okazać przydatne, gdyby firma wpadła w kłopoty finansowe?

Negocjując umowę z firmą leasingową, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1) prolongata spłaty raty leasingowej w przypadku opóźnień, 2) wysokość odsetek karnych za spóźnione uregulowanie raty, 3) wysokość opłaty za wezwanie do zapłaty, 4) możliwość... więcej »

Jaki jest koszt ubezpieczeń w leasingu?

Jaki jest koszt ubezpieczeń w leasingu? Mam duże zniżki w towarzystwie ubezpieczeniowym. Czy mogę sam ubezpieczyć przedmiot leasingu?  więcej »

Jak prawidłowo rozliczać firmowe wydatki na samochód

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest konieczne, jeśli samochód osobowy stanowi majątek firmy i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.  więcej »

Jak planować budżet przy wynajmie długoterminowym

Budżetowanie i precyzyjna kontrola kosztów to jedne z najtrudniejszych, a zarazem kluczowych zagadnień, jakim stawia czoła fleet manager samodzielnie zarządzający firmową flotą. Jak sobie z nim poradzić?  więcej »

Jak zaoszczędzić na leasingu i wynajmie?

Outsourcing jest usługą cieszącą się coraz większą popularnością ze względu na kompleksowość, wygodę oraz minimalizację kosztów obsługi pojazdów służbowych.  więcej »

Jak rozliczyć wykup auta osobowego po leasingu?

Korzystanie z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego pociąga za sobą możliwość wykupu przedmiotu po upływie okresu użytkowania. Wykup w ramach działalności gospodarczej pozwoli jeszcze na odliczenie podatku VAT (60% nie więcej niż 6 tys. zł) i zaliczenie do kosztów... więcej »

Rodzaje leasingu

Wybór leasingu jako rodzaju finansowania naszego samochodu czy innego środka trwałego wymaga jeszcze podjęcia decyzji co do rodzaju dzierżawy. Ze względu na sposób rozliczania kosztów rozróżniamy dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy.  więcej »

Interesuje mnie obrabiarka do stolarni. Interesują mnie procedury uproszczone.

Wiem, że wiele firm leasingowych stosuje uproszczone procedury w przypadku samochodów. Czy bez zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego mogę starać się także o inny sprzęt? Interesuje mnie obrabiarka do stolarni. więcej »

Leasing samochodowy: odpowiedzialność leasingobiorcy

Firmy zajmujące się profesjonalnie leasingiem pojazdów oferują coraz szersze i atrakcyjniejsze pakiety usług, kusząc w ten sposób potencjalnych klientów. Nawet najlepsze oferty nie uchylają jednak odpowiedzialności leasingobiorcy za prawidłowe wykonywanie umowy. Jak... więcej »

Dynamiczny rozwój wynajmu długoterminowego aut - wyniki PZWLP po II kwartale

Po II kwartale 2014 roku branża wynajmu długoterminowego samochodów, reprezentowana przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, odnotowała wzrost na poziomie 12,8% w ujęciu rocznym. Jest to już czwarty z kolei kwartał, w którym rośnie roczna dynamika wzrostu... więcej »

Leasing operacyjny samochodu osobowego a podatek naliczony - pytania i odpowiedzi

Ograniczenia w zakresie odliczenia VAT z tytułu użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego zostały zawarte przede wszystkim w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym... więcej »

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu poleasingowego?

Czy na skutek sprzedaży samochodu poleasingowego zawsze występuje przychód podatkowy? Odpowiedź brzmi: nie. Jeżeli, co do niedawna było powszechną praktyką, błędnie zaliczyłeś przychód z tego tytułu do swojego dochodu podatkowego - masz prawo do wystąpienia z wnioskiem... więcej »

Jak rozliczyć ubezpieczenie leasingowanego auta?

Zaliczenie składek na ubezpieczenie leasingowanego auta nie jest uzależnione od kwestii własności. Ubezpieczenie za samochody leasingowane będzie więc zaliczane do kosztów uzyskania przychodów analogicznie jak w przypadku samochodów będących własnością... więcej »

Co leasingobiorca powinien wiedzieć przed zawarciem umowy?

Wybierając określoną formę finansowania musimy przeanalizować szereg czynników. Po pierwsze powinniśmy określić aktualne możliwości finansowe oraz przewidywane potrzeby czyli wielkość zaangażowania kapitałowego. Przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu powinniśmy... więcej »

Czas trwania umowy leasingu

Czas trwania umowy leasingu jest to czas oznaczony, na jaki została zawarta mowa, z wyłączeniem czasu, na który umowa może być przedłużona lub skrócona.  więcej »

Jak uniknąć niekorzystnych postanowień umowy leasingu

Leasing zdobył ugruntowany poziom popularności w obrocie prawnym jako sposób na finansowanie zakupu środków trwałych nabywanych przez firmy. Leasingodawcy korzystają z takiego stanu rzeczy i narzucają w umowach niekorzystne dla przedsiębiorców postanowienia. W celu... więcej »

Dla samochodu lepszy leasing operacyjny

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadza się do większych korzyści podatkowych przy leasingu operacyjnym, zwłaszcza przy finansowaniu zakupów środków trwałych, dla których nie jest możliwa ekspresowa amortyzacja.  więcej »

Leasing - czy wiesz, jakie koszty ponosisz?

Jak dobrze przygotować się do podjęcia umowy leasingowej? Jakie koszty ukrywa umowa leasingowa? Czym się różni finansowanie leasingu operacyjnego i finansowego? Przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie finansowania poprzez leasing, zapoznaj się z odpowiedziami na te i inne... więcej »

Co można wziąć w leasing?

Przyjęło się myślenie, że w leasing bierze się zwykle pojazdy. Takie postrzeganie jest uzasadnione - średnio rzecz biorąc dwa na trzy środki oddawane w leasing to pojazdy, najczęściej osobowe. Niemniej w leasing przedsiębiorcy mogą wziąć dużo więcej ruchomości, a także... więcej »

Leasing dla rozpoczynających działalność

Firmy, które dopiero wchodzą na rynek, mają zwykle większe potrzeby finansowe związane choćby z zakupem sprzętu. Czy leasing może być dla nich dobrym rozwiązaniem? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie?  więcej »

Leasing gruntu

Z uwagi na problem odpisów amortyzacyjnych leasing gruntu charakteryzuje się szczególnymi zasadami.  więcej »

Leasing firmowy a osobisty

Największa korzyść, jaką przedsiębiorcy odnoszą dzięki wyborowi leasingu jako formy finansowania, nie ma miejsca w przypadku osób fizycznych. Jakie więc są powody, dla których mielibyśmy finansować samochody leasingiem zamiast wzięcia kredytu?  więcej »

Leasing – niezmiennie rosnąca w siłę forma finansowania przedsiębiorstw

Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa jest bardzo popularnym produktem, jednakże patrząc na coroczną dynamikę, można śmiało stwierdzić, ze należy do obszarów, które w dalszym ciągu silnie się rozwijają.  więcej »

Rynek wtórny najlepszy na leasing maszyn

Jednym z najprostszych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej jest optymalizacja kosztów. Tę zaś można uzyskać m.in. przez okazyjny zakup używanych maszyn i urządzeń, zwłaszcza że w czasach kryzysu na rynku wtórnym, w tym poleasingowym, pojawia się wiele... więcej »

Operacyjny czy finansowy – który leasing wybrać?

Decydując się na leasing, umożliwiający korzystanie z samochodu, maszyny lub nieruchomości, trzeba wybrać jego rodzaj: operacyjny lub finansowy. Każdy ma swoje zalety uzależnione m. in. od specyfiki prowadzonej działalności i przedmiotu, który chcemy sfinansować. Niezależnie... więcej »

Samochód firmowy w leasingu operacyjnym

Ustawy o podatku dochodowym (od osób fizycznych i od osób prawnych) zawierają regulacje odnoszące się do umów leasingu, w tym definicje takich umów.  więcej »

BRANŻA LEASINGU W 2013 R.

W 2013 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości przeszło 35 mld zł, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Wartość sfinansowanych aktywów osiągnęła najwyższy poziom po raz pierwszy od rekordowego dotąd 2008, kiedy to rynek leasingu... więcej »

Historia leasingu

Mogłoby się wydawać, że leasing, jakże często łączony z innowacyjnością, to jeden z najnowszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Tymczasem wiele osób jest zaskoczonych słysząc jak bogate i ciekawą dzieje przypisują mu historycy.  więcej »

20 lat leasingu w Polsce

1989 r. przyniósł pierwsze wolne wybory i wolny rynek, którego Polacy mieli się dopiero uczyć. Wraz z jego narodzinami pojawiły się pierwsze firmy leasingowe i pierwsze transakcje leasingowe. Działalność rozpoczęły m.in. EFL, BRE Services, Kredyt Lease, czy BEL Leasing.  więcej »

LEASING JAKO BAROMETR W ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

Polska gospodarka była w 2013 r. najsłabsza od 2002 r. PKB zwiększył się jedynie o 1,6 proc. i gdyby nie eksporterzy, mielibyśmy problemy, bo popyt konsumpcyjny i inwestycyjny na rynku krajowym nie zapewnił wzrostu gospodarczego.  więcej »

Rozliczenie w kosztach AC leasingowanego samochodu

Po wygaśnięciu poprzedniej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności zawarła kolejną umowę. Jednak tym razem składka AC na ubezpieczenie tego samochodu nie była zawarta w ramach pakietu leasingowego. Z tego względu... więcej »

POPULARNOŚĆ LEASINGU W EUROPEJSKICH MŚP

Badanie przeprowadzone w lipcu 2011 r. przez Leaseurope oraz Oxford Economics pokazuje, że ogólne tendencje w funkcjonowaniu MŚP w Europie i w Polsce są podobne – w tym ich zainteresowanie leasingiem. więcej »

KIM SĄ POLSCY LEASINGOBIORCY?

Badania „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012" Konfederacji Lewiatan potwierdzają, że leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród mikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP. Kim więc jest polski leasingobiorca?  więcej »

Leasing maszyn poligraficznych

Podstawowe informacje na temat warunków leasingu maszyn poligraficznych oraz procedurach uzyskania ofert leasingowych.  więcej »

Millennium Leasing

  więcej »

Wygodny leasing z serwisem w ASO dostępny w portalu WeźLeasing.pl

Leasing z serwisem to propozycja finansowania pojazdów poprzez umowę leasingu operacyjnego wraz ze zryczałtowanym serwisem. Koszty serwisowania samochodu rozłożone są w ratach i pozostają niezmienne w czasie trwania umowy. więcej »

Statystyki rynku leasingowego I półrocze 2014 – raport ogólny

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym wyniki branży leasingowej w I półroczu 2014r. Raport został przygotowany przez Związek Polskiego Leasingu.  więcej »

Rośnie świadomość wynajmu długoterminowego aut w sektorze MSP w Polsce

Ponad 77 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość usługi wynajmu długoterminowego samochodów. Jeszcze pięć lat temu znajomość usługi potwierdzało jedynie 56 proc. badanych, a 42 proc. respondentów otwarcie przyznawało, że nie ma wiedzy na... więcej »

Flota firmowa: leasing czy wynajem długoterminowy?

Leasing jest coraz bardziej popularnym sposobem finansowania floty samochodowej. Do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą klienci sięgający po leasing, niezmiennie należy możliwość zaliczenia miesięcznych rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu, uwolnienia własnych... więcej »

Finansowanie floty samochodowej

Leasing jest coraz bardziej popularnym sposobem finansowania floty samochodowej. Do najważniejszych korzyści, jakie odnoszą klienci sięgający po leasing, niezmiennie należy możliwość zaliczenia miesięcznych rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu, uwolnienia własnych... więcej »

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla VB Leasing

VB Leasing Polska SA został po raz kolejny wyróżniony przez wywiadownię gospodarczą specjalizującą się w sporządzaniu raportów handlowych - Dun&Bradstreet Poland. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w 2013 roku potwierdza jej... więcej »

Leasing i patent w jednym już od marca

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu bezzwrotnego kapitału na badania i rozwój ze środków krajowych i unijnych oraz preferencyjne finansowanie prototypów maszyn i urządzeń w postaci leasingu objętego gwarancjami Programu Risk Sharing... więcej »

Zmiana kwalifikacji umowy leasingu z operacyjnego na finansowy

1. Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Za 2013 r. spełniłem warunki zobowiązujące do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. przez biegłego rewidenta. Z uwagi na dużą liczbę zawartych... więcej »

Jak auta najczęściej firmy biorą w leasing?

Dynamika finansowania przez firmy leasingowe zwiększyła się w pierwszym półroczu o 7,3 procenta, do łącznej wartości 9,1 miliarda złotych netto - wynika z danych Związku Polskiego Leasingu ich. Jakie samochody najczęściej leasingowano w tym dobrym dla branży okresie?  więcej »

Czy leasing w euro jest tańszy?

więcej »

Fundusz leasingowy płakał, jak sprzedawał

Zakup nowego auta dla floty to zawsze spory wydatek – zwłaszcza gdy mówimy o firmach z sektora MSP. Czy jednak koniecznie musi być mowa o samochodach prosto z salonu? Istnieje kilka sposobów na to, żeby kupić używany pojazd w atrakcyjnej cenie i później tego nie... więcej »

Getin Bank liderem leasingu pojazdów 2015

Pierwszy kwartał 2015 r. okazał się być bardzo owocny dla spółki Getin Leasing, która została liderem na rynku leasingu pojazdów.  więcej »

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok