Kłopotliwe warunki umowy leasingu finansowego

Data publikacji: 2013-11-19
W ustawie o rachunkowości leasing klasyfikowany jest jako finansowy, jeśli spełnia jeden z 7 warunków (artykuł 3 ust 4-6). Kłopotów interpretacyjnych może przysporzyć zapis dotyczący przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności oraz określenie zdyskontowanej wartości rynkowej. 

Dokładne warunki zaliczenia umowy leasingu według ustawy o rachunkowości do rodzaju finansowego zostały omówione w artykule pod tytułem ,,Podejście do umowy leasingu według ustawy o rachunkowości". Wątpliwości może budzić sposób oszacowania przez korzystającego przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności oraz określenie zdyskontowanej wartości rynkowej. 

Przewidywany okres użyteczności ekonomicznej przedmiotu leasingu

Definiując przewidywany okres użyteczności ekonomicznej przedmiotu leasingu można przyjąć, iż będzie to okres, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i prawna, które są przedmiotem umowy leasingowej będzie eksploatowany i z tego tytułu korzystający będzie czerpał odpowiednie korzyści.

Zgodnie z zapisem artykułu 3 ust 4 punkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości mowa jest o leasingu finansowym, gdy okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przeważającej części przewiadywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego.

Problem może stanowić oszacowanie przez korzystającego przewidywanego okresu użyteczności ekonomicznej przedmiotu leasingu. W praktyce księgowej przyjęto, iż szacowanie owego okresu można dokonać na podstawie ekonomicznej użyteczności porównywalnego przedmiotu lub zastosować takie same stawki amortyzacji, jakie korzystający stosował dotychczas dla tożsamych przedmiotów. Pomocne mogą się również okazać powszechnie stosowane stawki amortyzacji zawarte w danych ustawach.

Dyskontowanie wartości przedmiotu leasingu

Kolejny zapis ustawy o rachunkowości przy klasyfikacji umowy leasingu do rodzaju finansowego, który może przysporzyć kłopotów dotyczy sumy opłat, pomniejszonych o dyskonto, która ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. Innymi słowy jest to suma opłat leasingowych (część kapitałowa rat leasingowych) ustalana na dzień rozpoczęcia leasingu, pomniejszona o dyskonto (odsetki) i przekracza 90 % wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Do zdyskontowania sumy opłat można stosować stopę procentową korzystającego.

W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie. Pod pojęciem opłat dodatkowych przykładowo mogą kryć się opłaty serwisowe przedmiotu leasingu. W sytuacji, gdy opłaty dodatkowe są zależne od rat leasingowych, można wliczyć do sumy opłat.

 

Szukasz ofert leasingu? Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.

Skorzyskaj z dokładnego i szybkiego kalkulatora raty leasingu, który uwzględnia Twoją zdolność leasingową! Wystarczy, że:

1. Wybierzesz przedmiot leasingu i określasz wstępne parametry umowy.
2. Podasz dane umożliwiające określenie Twojej zdolności leasingowej.

Najkorzystniejsze oferty otrzymasz od razu, bez zbędnego czekania.

Skorzystaj z kalkulatora >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok