Podejście do umowy leasingu według ustawy o rachunkowości

Data publikacji: 2013-11-19
Ustawodawca nie rozpieszcza przedsiębiorców i służb księgowych jedną zwięzłą definicją rodzaju leasingu. Leasing finansowy czy operacyjny nieco inaczej postrzegany jest przez prawo o podatku dochodowym, inaczej w ustawie o podatku od towarów i usług. Podobnie jest w przypadku ustawy o rachunkowości, która określa rodzaj leasingu oraz sposób ujęcia przedmiotu leasingu i płatności wynikających z umowy leasingowej w księgach rachunkowych. 
Leasing finansowy w ustawie o rachunkowości

W myśl artykułu 3 ustęp od 4 do 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w sytuacji, gdy jednostka przejęła do użytkowania środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą finansujący, oddaje korzystającym, ten przedmiot do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, przedmiot ten zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. po zakończeniu podstawowego okresu umowy następuje przeniesienie własności rzeczy na korzystającego,
  2. umowa zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
  3. okres na jaki została zawarta umowa odpowiada przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
  4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
  5. w umowie zawarte jest przyrzeczenie leasingodawcy do zawarcia z leasingobiorcą kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
  6. w umowie zawarta jest klauzula o możliwości wypowiedzenia umowy z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
  7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Jeżeli umowa leasingu spełnia jeden z powyższych warunków, wówczas umowa będzie leasingiem finansowym. Każdy inny rodzaj umowy będzie leasingiem niefinansowym, zatem operacyjnym. Jeżeli korzystający nie jest podmiotem, którego sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, wówczas korzystający może dokonywać klasyfikacji umów w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Szukasz ofert leasingu? Sprawdź najkorzystniejsze oferty dla Twojej firmy.

Skorzyskaj z dokładnego i szybkiego kalkulatora raty leasingu, który uwzględnia Twoją zdolność leasingową! Wystarczy, że:

1. Wybierzesz przedmiot leasingu i określasz wstępne parametry umowy.
2. Podasz dane umożliwiające określenie Twojej zdolności leasingowej.

Najkorzystniejsze oferty otrzymasz od razu, bez zbędnego czekania.

Skorzystaj z kalkulatora >>

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok