Przedterminowe rozwiązania umowy leasingu

Data publikacji: 2013-12-16
Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingowej jest to prawo przysługujące leasingodawcy lub leasingobiorcy do wypowiedzenia umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu, na skutek naruszenia przez którąś ze stron umowy jej warunków. W praktyce, ze względu na charakter umów leasingowych, narzędzie sankcji w postaci wypowiedzenia umowy przed upływem jej terminu, częściej wykorzystywane jest przez finansującego. 

Ogólne warunki umowy leasingu określają wzajemne prawa oraz obowiązki stron umowy leasingowej. Bez względu na rodzaj leasingu istnieją sytuacje, w których finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Do takich sytuacji należy niewypełnienie przez korzystającego określonego warunku umowy, np.:

  1. niezapłacenie w terminie wymagalności raty leasingu lub innej opłaty leasingowej np. składki na ubezpieczenie;
  2. niedokonania odbioru przedmiotu leasingu w określonym terminie od dnia wezwania korzystającego na piśmie do odbioru,
  3. korzystający nie utrzymuje przedmiot leasingu w należytym stanie lub użytkuje go w sposób inny aniżeli przewiduje to umowa leasingu,
  4. postawienie podmiotu korzystającego w stan upadłości lub likwidacji,
  5. dokonanie zmian w przedmiocie leasingu przez korzystającego bez zgody finansującego,
  6. oddanie do użytkowania przedmiot leasingu osobie trzeciej bez zgody finansującego,
  7. zmiana profilu działalności lub zaprzestanie działalności przez korzystającego,
  8. pogorszenie się sytuacji finansowej korzystającego, która może zagrozić terminowym regulowaniem zobowiązań wobec finansującego z tytułu umowy leasingowej.

Na skutek zaistnienia sytuacji opisanych powyżej lub innych przyczyn, które dają prawo finansującemu do złożenia wypowiedzenia umowy leasingowej, korzystający jest zobowiązany do zwrócenia przedmiotu leasingu oraz zapłaty kary umownej. Kara umowna przyjmuje postać jednorazowego odszkodowania dla finansującego z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści związanych z przedterminowym zerwaniem umowy leasingowej.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok