Gdy skradną samochód leasingowy

Data publikacji: 2012-08-07
Każdy leasingobiorca musi zważać na zapisy w treści umowy leasingowej. Ważne jest, czy samochód ma odpowiednie polisy ubezpieczenia OC i AC oraz AK. Potrzebne to jest w przypadku, gdy ukradną takie leasingowane auto.

Rozmowa z Martą Szafarowską, doradcą podatkowym w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego

Jaka jest istota umowy leasingu samochodu? Na co należy zwracać uwagę?

Rozważając skutki kradzieży samochodu wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu należy przede wszystkim przypomnieć czym jest leasing. Zgodnie z kodeksem cywilnym, w ramach umowy leasingu finansujący zobowiązany jest nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy i oddać ją korzystającemu do korzystania (i ewentualnie pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Obowiązkiem korzystającego jest zapłata w ratach wynagrodzenia pieniężnego, które ma odpowiadać co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Przepisy dotyczące leasingu zakładają więc obowiązkową spłatę wartości przedmiotu leasingu przez korzystającego, co jest efektem sfinansowania zakupu tej rzeczy przez finansującego. Ponadto, w odróżnieniu od kredytu, finansujący przez cały okres trwania umowy leasingu pozostaje właścicielem rzeczy.

Czy kradzież leasingowanego auta zwalnia przynajmniej częściowo leasingobiorcę z obowiązku uiszczania opłat leasingowych? Czy np. możliwe jest uzyskanie zwrotu opłaty wstępnej?

W sytuacji, gdy zakup pojazdu sfinansowany zostanie z zaciągniętego w tym celu kredytu, kradzież pojazdu nie zwalnia w żaden sposób z obowiązku spłaty tego kredytu. Analogicznie, skorzystanie z leasingu jako formy finansowania nie zwalnia korzystającego z obowiązku spłaty kwot wydatkowanych przez leasingodawcę na zakup tego pojazdu. Potwierdzają to wprost przepisy prawa. Zgodnie z art. 7095 §1 kodeksu cywilnego utrata rzeczy z powodu okoliczności, za które leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu. §3 tego artykułu wskazuje natomiast wprost, iż w takim przypadku leasingodawca może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych dotychczas rat, pomniejszonych o korzyści, jakie leasingodawca uzyska wskutek zapłaty rat leasingowych przed umówionym terminem oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. Odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie zwrotu opłaty wstępnej – taka możliwość nie wynika w żaden sposób z przepisów prawa.

Jaka jest w tym rola polisy ubezpieczenia pojazdu?

Tu wkracza jednak istota i sens ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu. Gdyby przedmiot umowy nie był ubezpieczony, leasingodawca tracąc pojazd byłby po prostu zobowiązany do natychmiastowej spłaty wszelkich dotychczas niezapłaconych rat leasingowych. Natomiast ubezpieczenie pojazdu, którego koszty leasingobiorca również ponosi, pełni rolę zabezpieczającą dla leasingobiorcy. Wypłata odszkodowania w związku z utratą pojazdu, dokonywana przez ubezpieczyciela na rzecz leasingodawcy, powoduje, że w zakresie uzyskanych kwot ubezpieczenia, leasingobiorca jest wolny od spłaty rat leasingowych. Ubezpieczenie przedmiotu umowy leasingu zabezpiecza więc ryzyko finansowe po stronie leasingobiorcy – na skutek wypłaty odszkodowania na rzecz leasingodawcy, leasingobiorca jest zwalniany z obowiązku spłaty pozostałych, niezapłaconych jeszcze rat leasingowych.

Jak jest więc rozliczana zapłata wynikająca z polisy ubezpieczenia? Czy leasingobiorca może liczyć na jakiś zwrot?

Przepisy nie nakazują leasingodawcy wprost zwrotu opłaty wstępnej. Niemniej jednak, w oparciu o interpretację wskazanego powyżej przepisu kodeksu cywilnego, wiele firm leasingowych dokonuje z leasingobiorcą rozliczenia, w ramach którego całość lub część nadwyżki uzyskanego przez leasingodawcę ubezpieczenia ponad zdyskontowaną wartość niezapłaconych jeszcze rat. Jeśli więc leasingobiorca wpłacił 10 proc., zaś ubezpieczenie pokryje 100 proc. wartości początkowej pojazdu, możliwe byłoby uzyskanie przez leasingobiorcę zwrotu zapłaconych 10 proc. Co jednak istotne, nie jest to nakaz wynikający z przepisów prawa, tak więc należy zweryfikować ogólne warunki umowy leasingu zawarte z danym leasingodawcą, czy dopuszczają one takie rozwiązanie. Ponadto należy zauważyć, iż utrata pojazdu i powiadomienie o tym fakcie leasingodawcy skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu z mocy prawa. Jeśli więc dokumenty (protokół z kradzieży, dokument potwierdzający umorzenie postępowania w sprawie kradzieży) zostały skutecznie doręczone do oddziału leasingodawcy, umowa wygasła dając leasingodawcy możliwość żądania od leasingobiorcy spłaty wszystkich przyszłych rat. Z drugiej strony, leasingodawca nie uzyska wypłaty ubezpieczenia dopóki nie dostarczy ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów potwierdzających utratę samochodu. Tak więc zwlekanie z przekazaniem tych dokumentów ubezpieczycielowi nie leży w ogóle w interesie leasingodawcy. Jeśli jednak z nieznanych przyczyn dokumenty te nie zostały otrzymane przez centralę firmy leasingowej, należy uzyskać duplikaty tych dokumentów oraz przesłać je bezpośrednio do centrali firmy leasingowej.

Jak wygląda sprawa wyrejestrowania auta leasingowanego, które zostało skradzione?

Z drugiej strony, jeśli chodzi o wyrejestrowanie pojazdu, należy uzyskać informację kto był odpowiedzialny za rejestrację tego pojazdu. W wielu przypadkach rejestrującym jest właśnie oddział firmy leasingowej, co oznacza, iż to oddział właśnie powinien wyrejestrować pojazd na podstawie dokumentów dostarczonych przez leasingobiorcę.

Tak jak jednak zostało to wskazane, niezależnie od faktu, że pojazd pozostaje zarejestrowany, zaś do czasu dostarczenia dokumentów ubezpieczycielowi leasingodawca nie otrzyma wypłaty ubezpieczenia, umowa leasingu wygasła z mocy prawa na skutek utraty przedmiotowego pojazdu. Uprawnia to leasingodawcę do żądania zapłaty przyszłych rat leasingowych, przy jednoczesnym pomniejszeniu ich o korzyści uzyskane z tytułu wcześniejszej spłaty wartości umowy oraz o kwoty uzyskanego ubezpieczenia.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok