Konsekwencje utraty lub uszkodzenia samochodu wziętego w leasing

Data publikacji: 2012-10-09
Sfinansowanie korzystania z samochodu poprzez leasing jest popularnym sposobem pozyskania środka transportu przez przedsiębiorców. Wśród konsumentów ta forma finansowania jest nadal mało popularna, chociaż stale przybywa ofert skierowanych do osób prywatnych. Z używaniem samochodu w sposób nierozerwalny powiązane jest ryzyko jego uszkodzenia czy to w wypadku komunikacyjnym czy choćby podczas parkowania. Możliwych przyczyn wystąpienia uszkodzenia czy całkowitego zniszczenia pojazdu jest bez liku. Jakie natomiast są skutki takich zdarzeń dla samej umowy leasingu? 

Kodeks cywilny stanowi, iż w przypadku utraty rzeczy oddanej do korzystania w ramach umowy leasingu z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa wygasa – art. 7095 § 1 k.c. Przez utratę pojazdu należy rozumieć zarówno kradzież samochodu, ale także jego zupełne zniszczenie w wypadku samochodowym. Skutek w postaci wygaśnięcia umowy powstaje z mocy prawa i nie jest potrzebne składanie żadnych dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron.

Utrata przedmiotu leasingu implikuje także określone skutki finansowe. Zgodnie z art. 7095 § 3 k.c. jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Dla lepszego zrozumienia powyższej regulacji posłużmy się przykładem zniszczenia samochodu w wypadku komunikacyjnym, za który odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba trzecia. W takiej sytuacji finansujący może podjąć decyzję: 1) zażądać spłaty całości pozostałych do zapłaty rat leasingu lub 2) pozostawić kwestię spłaty bez zmian. W przypadku 1) finansujący musi liczyć się z tym, iż kwotę żądania będzie musiał pomniejszyć np. o wartość wraku samochodu. Jeżeli leasingodawca korzystał z kredytu refinansującego leasing to spłacając ten kredyt przed terminem w całości uzyska zapewne korzyść w postaci zwolnienia z zapłaty odsetek od wcześniej spłaconych rat. Zaoszczędzona kwota powinna pomniejszyć spłatę korzystającego. Wysokość spłaty pomniejszy także kwota uzyskana z ubezpieczenia, jakie otrzyma finansujący z polisy OC (lub AC w przypadku np. kradzieży auta) a także odszkodowanie otrzymane od osoby odpowiedzialnej za utratę rzeczy (czyli od osoby trzeciej na podstawie art. 415 i n. bądź od korzystającego na podstawie art. 471 i n. k.c.).

Przepisy k.c. regulują także wzajemne prawa i obowiązki stron na wypadek uszkodzenia samochodu. Zasadą jest, iż korzystający rzeczy ma obowiązek utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania. W przypadku zatem konieczności wymiany zepsutej lub zużytej części czy naprawy powypadkowej ewentualne koszty z tym związane obciążają korzystającego z leasingu. Wiadomo jednak, że jakość usług świadczonych przez serwisy naprawcze nie zawsze odpowiada wymaganemu poziomowi profesjonalizmu. Ponadto korzystający mógłby chcieć zaoszczędzić zlecając naprawę tańszemu mechanikowi czy też zlecić wymianę części na tańsze, np. używane zamiast nowych.
Należy pamiętać, że w okresie obowiązywania umowy leasingowej właścicielem rzeczy oddanej do korzystania pozostaje finansujący. Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia wartości pojazdu wskutek niewłaściwego dbania o pojazd przez korzystającego ustawa przyznaje finansującemu określone możliwości. Po pierwsze sama umowa leasingu może określać standard zakładów naprawczych, z jakich powinien korzystać posiadacz pojazdu. Mogą to być np. wyłącznie autoryzowane stacje obsługi (ASO) danej marki pojazdu. Jeżeli jednak umowa nie przewiduje tego rodzaju wymogu to korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy – art. 7097 § 2 k.c.

Ponadto finansujący ma prawo do sprawdzenia czy sposób użytkowania, konserwacje i dokonywane naprawy istotnie mają na celu utrzymanie rzeczy w należytym stanie czy też korzystający zaniedbuje pojazd. W razie naruszenia powyższych obowiązków finansującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli pisemne upomnienie korzystającego nie odniosło skutku.

Podsumowując, z faktu, iż finansujący jest właścicielem pojazdu oddanego do korzystania utrata czy uszkodzenie przedmiotu leasingu wywołują szereg konsekwencji dla stron tej umowy. Najdalej idącą jest skutek wygaśnięcia umowy w przypadku utraty pojazdu. Korzystający powinien ponadto dochować określonego poziomu staranności dokonując bieżących konserwacji i niezbędnych napraw, tak aby samochód utrzymywać w należytym stanie. W razie naruszenia tych obowiązków finansujący będzie mógł, po bezskutecznym pisemnym upomnieniu, wypowiedzieć umowę leasingu i zażądać zwrotu pojazdu a także zapłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

 

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok