Finansowanie inwestycji

Data publikacji: 2012-09-13
Przedsiębiorca lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi stale mieć na uwadze potrzeby inwestycyjne firmy. Dlaczego? Ponieważ na wolnym rynku żadne przedsiębiorstwo bez inwestycji długo nie przetrwa (a już na pewno się nie rozwinie).Z tego powodu inwestowanie jest konieczne, a znalezienie optymalnego finansowania inwestycji, strategicznie ważne dla przedsiębiorstwa. 
Jednym z podstawowych celów przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysków. Jednak aby osiągnąć ten cel, najpierw trzeba zainwestować pieniądze. Przedsiębiorstwo musi pozyskać lub wygospodarować środki m.in. na maszyny i urządzenia, nieruchomości, środki transportu, ale także na wartości niematerialne i prawne (np. licencje, koncesje, wzory użytkowe, know-how itd.).

 

Ze względu na ciągły postęp technologii, wzrost konkurencji oraz coraz większe otwarcie polskiego rynku (rosnąca konkurencja ze strony firm zagranicznych) inwestowanie w przedsiębiorstwo jest procesem ciągłym; firma musi regularnie rozwijać swój park maszynowy, unowocześniać produkcję, wprowadzać wyższe standardy.

Tak więc przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, albo przynajmniej zachować swoją dotychczasową pozycję na rynku, regularnie musi ponosić nakłady na inwestycje.
Z jakiego źródła zdobyć te, niemałe często, środki finansowe? Jak sprawnie i po możliwie najniższym koszcie pozyskać pieniądze na rozwój? Postaram się w jak najbardziej zwięzły sposób przedstawić możliwe rozwiązania.

Środki własne przedsiębiorstwa
Często spotykanym wśród przedsiębiorców poglądem jest przekonanie, że najlepszym sposobem finansowania inwestycji jest korzystanie ze środków własnych. Forma ta „intuicyjnie" wydaje się najkorzystniejsza ze względu na pozorny brak kosztów pozyskania kapitału, oraz prostotę (np. nie trzeba przechodzić procedur bankowych, brak konieczności kompletowania i okazywania podmiotom zewnętrznym dokumentacji przedsiębiorstwa, dowolność w wykorzystaniu środków itd.). Ta metoda finansowania obarczona jest jednak wieloma wadami.

Po pierwsze środki własne trzeba mieć; a posiadanie znacznych wolnych mocy oznacza zazwyczaj nieefektywne ich wykorzystanie- pieniądze, które powinny pracować m.in. jako środki obrotowe w firmie, są zamrażane. Stąd wspomniany wcześniej brak kosztów kapitału jest tylko pozorny; przedsiębiorstwo tak naprawdę marnuje potencjalny zysk z obrotów tym kapitałem zgodnym z profilem przedsiębiorstwa (np. w firmie produkcyjnej wolne środki powinny być zaangażowane w produkcję).
Podsumowując wady i zalety finansowania inwestycji ze środków własnych, okazuje się, że zazwyczaj jest to nieekonomiczna forma.

Kredyt Bankowe
Podstawowym rodzajem finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach są kredyty bankowe. Ich największą zaletą jest naturalnie fakt, że możemy inwestować za pomocą pieniędzy pożyczonych od banku nie posiadając własnych środków na całą inwestycję. Oczywiście aby otrzymać w banku kredyt musimy wykazać zdolność do spłaty rat oraz odpowiednie zabezpieczenie.

Zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie historycznych i bieżących wyników finansowych firmy oraz (opcjonalnie) prognozowanych przyszłych zysków osiąganych dzięki kredytowanej inwestycji (na podstawie biznes planu).

Banki oferują wiele różnych kredytów na finansowanie przedsiębiorstw. Kredyty Inwestycyjne oferowane są w PLN oraz walutach obcych (EUR, CHF, USD); zazwyczaj maksymalny okres kredytowania to okres amortyzacji maszyny lub urządzenia (najczęściej 3-7 lat), a w przypadku kredytowania nieruchomości (zakupu, budowy, remontu, adaptacji itd.) maksymalny okres to 15-25 lat. Wymagany udział własny to najczęściej 20% wartości netto inwestycji (podatek VAT często można sfinansować dodatkowym kredytem obrotowym).

Zabezpieczeniem rzeczowym kredytu inwestycyjnego zazwyczaj jest sam cel inwestycji (np. hipoteka w przypadku nieruchomości, zastaw rejestrowy dla maszyn i urządzeń). Warto zaznaczyć, że mimo różnych form zabezpieczeń na środkach trwałych, pozostają one własnością kredytobiorcy.
Wybierając odpowiedni kredyt inwestycyjny należy zwrócić uwagę na jego podstawowe parametry: prowizję, wysokość i sposób naliczania oprocentowania, ubezpieczenia i inne koszty. Przed podpisaniem umowy kredytowej należy natomiast dobrze zapoznać się z jej treścią i ewentualne niejasności wyjaśnić zawczasu z przedstawicielem banku.

Z rachunkowego punktu widzenia, po dokonaniu zakupu środka trwałego za pomocą kredytu inwestycyjnego, do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy amortyzację oraz koszt odsetek bankowych.

Leasing
Coraz częstszą formą finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach jest leasing. Popularność zawdzięcza takim cechom jak: elastyczność, prostsze procedury (w porównaniu do kredytów), preferencje podatkowe. Dodatkowo korzystanie z leasingu operacyjnego zasadniczo nie zmniejsza zdolności kredytowej.

W odróżnieniu od kredytów bankowych, w przypadku leasingu właścicielem środka trwałego będącego celem inwestycji jest finansujący (leasingodawca). Natomiast korzystający (leasingobiorca) używa tego przedmiotu przez zapisany w umowie okres, w zamian za ustalone opłaty na rzecz finansującego (raty leasingowe, opłata wstępna itd.).

W umowie może być zawarte prawo i warunki wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
Ze względu na formę rozróżniamy dwa rodzaje leasingu:

leasing finansowy- przedmiot leasingu jest amortyzowany przez korzystającego, rata składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej (pod tym względem leasing finansowy jest podobny do kredytu bankowego)
leasing operacyjny- przedmiot leasingu jest amortyzowany przez finansującego, a opłaty (raty) leasingowe stanowią dla korzystającego w całości koszt uzyskania przychodu.
W związku z wymienionymi cechami leasing może stanowić dla kredytów bankowych bądź ciekawą alternatywę, bądź też uzupełnienie w finansowaniu inwestycji.

Z jednej strony firma korzystająca z leasingu operacyjnego może odnosić pewne korzyści podatkowe (rata leasingowa jest w całości kosztem dla przedsiębiorstwa). Z drugiej strony finansowaniem leasingiem można uzupełnić całość większej inwestycji, której podstawą finansowania jest kredyt inwestycyjny (kredyt przyznany na podstawie biznes planu- czyli prognozowanych dochodów, leasing nie ogranicza zdolności kredytowej).

Po za oczywistymi zaletami leasingu, istnieją również pewne minusy ograniczające czasami możliwość jego stosowania. Jedną z takich wad może być kwestia własności; szczególnie istotna kiedy firma stara się o pozyskanie środków unijnych. Formuła niektórych funduszy unijnych (będących z zasady refundacją poniesionych nakładów) utrudnia, a niekiedy uniemożliwia stosowanie leasingu jako podstawowego źródła finansowania inwestycji.

Dofinansowanie z UE
Od kilku lat polscy przedsiębiorcy mają możliwość pozyskiwania środków na inwestycje z funduszy współfinansowanych przez Unię Europejską. Zalet tego źródła finansowania nie trzeba długo przedstawiać, wystarczą dwa słowa: pomoc bezzwrotna.

Prawdopodobnie takiej szansy jak obecnie, na zdobycie sporego kapitału na inwestycje polskie firmy w swojej historii jeszcze nie miały i już długo mieć nie będą. O dofinansowanie z funduszy unijnych mogą się starać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże firmy.

Kwoty dofinansowania wahają się od kilku tysięcy do wielu milionów złotych.

Chociaż temat unijnych dofinansowań jest szeroko omawiany w mediach i promowany przez instytucje wdrażające, wciąż wiele firm nie potrafi z nich korzystać. A jest o co powalczyć: najlepsze projekty z niektórych funduszy mogą otrzymać nawet 85% dofinansowania przedsięwzięcia!

Oczywiście nie ma róży bez kolców; aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych należy przejść długą i mozolną procedurę, stworzyć i skompletować wiele dokumentów ..i uzbroić się w cierpliwość. Większość funduszy unijnych przyznawanych jest w formule konkursowej- dofinansowanie dostają najlepsze projekty.
Zazwyczaj promowane są następujące wskaźniki:

wzrost zatrudnienia
wprowadzenie nowych produktów/ usług
wzrost sprzedaży/ eksportu
wprowadzanie nowych technologii
wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

Istnieje kilka źródeł z których przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze unijne m.in.:

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)- fundusze dysponowane przez poszczególne województwa; dla każdego województwa istnieje osobny Regionalny Program Operacyjny. Z tych funduszy można zazwyczaj pozyskać środki na rozwój, wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wysokości od kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych. W zależności od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa, można pozyskać wsparcie w wysokości od 40% do 70% wydatków kwalifikowanych.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)- program krajowy, zarządzany centralnie. Przy wsparciu tego programu realizowane są większe inwestycje często o znaczeniu ponadregionalnym, wprowadzające wysokie technologie i innowacyjność w firmie, często przy współudziale jednostek naukowych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- program przeznaczony m.in. dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich.
Ze względu na olbrzymią atrakcyjność możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz rozległość tematu, szerzej tę problematykę opiszę w wydaniu czerwcowym.

Inne
Oprócz wyżej wymienionych możliwości pozyskania kapitału na inwestycje, istnieje obecnie również wiele alternatywnych form znalezienia finansowania. Ich wspólnym mianownikiem jest wprowadzenie do firmy nowego inwestora dysponującego pieniędzmi na inwestycję.

Pierwszym skojarzeniem z takim rozwiązaniem jest na pewno wprowadzenie firmy na giełdę. Wiąże się to z wieloma kosztami i koniecznością spełnienia licznych wymogów. Istnieje jednak możliwość debiutu na mniej wymagającym pod tym względem rynku; od 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zainicjowała działalność NewConnect. Rynek ten charakteryzuje się mniejszą liczbą formalności i niższymi kosztami na jakie są narażone debiutujące i notowane firmy. Pozyskanie kapitału dzięki wejściu na NewConnect wydaje się atrakcyjną formą dla dynamicznie rozwijających się firm, zwłaszcza z sektora nowych technologii.

Inną alternatywną formą pozyskania kapitału na rozwój jest zaangażowanie środków finansowych tzw. „Aniołów Biznesu" lub funduszy Venture Capital. Działalność tych instytucji polega na wspieraniu projektów, które ze względu na zbyt wysokie ryzyko nie mogą ubiegać się o kredyt. W zamian za wsparcie fundusze przejmują część udziałów w firmie i partycypują w przyszłych zyskach, muszą mieć również możliwość odsprzedania swoich udziałów. Taka metoda pozyskiwania kapitału może być stosowana przez przedsiębiorstwa o odważnych projektach inwestycyjnych mających w przyszłości przynosić ponadprzeciętne zyski.

Podsumowanie
Istnieje wiele możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Wszystkie mają zarówno zalety, jak i wady.

Przygotowując firmę do inwestycji trzeba określić priorytety i kryteria według których będziemy poszukiwali finansowania (np. szybkość, łatwość pozyskania wysokiej kwoty, koszty pozyskania środków, poziom ryzyka, zdolność przedsiębiorstwa itd.).

Przy wyborze sposobu finansowania inwestycji należy wziąć pod uwagę także konsekwencje takiej, a nie innej formy finansowania (np. wpływ na wartość i płynność finansową przedsiębiorstwa, skutki prawno- podatkowe itd.)

Najważniejsze, aby przeanalizować różne opcje i rozsądnie podjąć decyzję mając na uwadze specyfikę i wymagania własnego przedsiębiorstwa.

Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu umożliwia obliczenie poglądowej raty leasingu.

W kolejnych krokach otrzymasz oferty leasingu przygotowane specjalnie dla Ciebie i uwzględniające wyniki finansowe Twojej firmy.

Przedmiot leasingu:
Rok produkcji:
Wartość netto:
PLN
Opłata wstępna:
Liczba rat:

Rata miesięczna:0,00PLN netto

wartość wykupu: 0%

Najczęściej wyszukiwane

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu wezleasing.pl

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok